งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการสอนโดยใช้ “ เพลง ” ระวีวรรณ โพธิ์วัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการสอนโดยใช้ “ เพลง ” ระวีวรรณ โพธิ์วัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการสอนโดยใช้ “ เพลง ” ระวีวรรณ โพธิ์วัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2 เพลง หมายถึง บทประพันธ์ที่มี ทำนองใช้ขับร้อง อาจมีดนตรี ประกอบเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มี คุณค่าของชนทุกชาติ

3 ประโยชน์ของบทเพลง 1. ทำให้เกิดความสนุกสนาน สดชื่น แจ่มใส 2. มีการเปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนรู้ 3. เกิดความซาบซึ้งกับท่วงทำนองของ ดนตรี จิตใจผ่อนคลาย

4 4. ทำให้เกิดความรู้จากเนื้อหาสาระ ของบทเพลง 5. เข้าใจบทเรียนได้ดีและรวดเร็วขึ้น 6. ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียน 7. บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา

5 การใช้บทเพลงกับการจัดการ เรียนรู้ 1. ใช้นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเร้าให้สนใจอยากเรียน 2. ใช้ในการดำเนินการสอน เพื่อให้จดจำรายละเอียดที่สำคัญของ เนื้อหาสาระได้ 3. ใช้ในการสรุปบทเรียน เพื่อให้ได้แนวคิด คติสอนใจ

6 บทเพลงที่ผู้เรียนสนใจ 1. บทเพลงที่เกี่ยวกับวิถี ชีวิตประจำวัน และสังคม 2. บทเพลงที่ผู้เรียนได้มีโอกาส มี ส่วนร่วม 3. บทเพลงที่นิยมในปัจจุบัน

7 การเลือกใช้บทเพลงในการจัด การเรียนรู้ 1. มีความยาก ง่าย เหมาะสมกับวัย ของผู้เรียน 2. เหมาะสมกับพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของ ผู้เรียน

8 3. มีทำนอง จังหวะเหมาะสมกับวัย ของ ผู้เรียน 4. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ เนื้อหา หรือเรื่องราวที่กำลังจัดการ เรียนรู้ 5. เนื้อเพลงต้องส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ดีให้แก่ผู้เรียน

9 กิจกรรมการเรียนรู้จากบท เพลง 1. ให้ผู้เรียนร้องเพลงหมู่หรือเดี่ยวเพื่อ ฝึกทักษะการออกเสียง 2. ให้ผู้เรียนศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ น่าสนใจในเนื้อเพลง 3. ให้ผู้เรียนคิดท่าทางประกอบบท เพลง 4. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหาหรือ แนวคิดที่ได้จากบทเพลง 5. แต่งเรื่องหรือนิทานให้สอดคล้อง กับบทเพลง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการสอนโดยใช้ “ เพลง ” ระวีวรรณ โพธิ์วัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google