งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการสอนโดยใช้ “เพลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการสอนโดยใช้ “เพลง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการสอนโดยใช้ “เพลง”
ระวีวรรณ โพธิ์วัง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2 เพลง หมายถึง บทประพันธ์ที่มีทำนองใช้ขับร้อง อาจมี ดนตรีประกอบเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของชน ทุกชาติ

3 1. ทำให้เกิดความสนุกสนาน สดชื่น แจ่มใส
ประโยชน์ของบทเพลง 1. ทำให้เกิดความสนุกสนาน สดชื่น แจ่มใส 2. มีการเปลี่ยนอิริยาบถในการเรียนรู้ 3. เกิดความซาบซึ้งกับท่วงทำนองของดนตรี จิตใจผ่อนคลาย

4 4. ทำให้เกิดความรู้จากเนื้อหาสาระ ของบทเพลง 5
4. ทำให้เกิดความรู้จากเนื้อหาสาระ ของบทเพลง 5. เข้าใจบทเรียนได้ดีและรวดเร็วขึ้น 6. ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เรียน 7. บรรยากาศการเรียนรู้มีชีวิตชีวา

5 การใช้บทเพลงกับการจัดการเรียนรู้
1. ใช้นำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเร้าให้สนใจอยากเรียน 2. ใช้ในการดำเนินการสอน เพื่อให้จดจำรายละเอียดที่สำคัญของ เนื้อหาสาระได้ 3. ใช้ในการสรุปบทเรียน เพื่อให้ได้แนวคิด คติสอนใจ

6 บทเพลงที่ผู้เรียนสนใจ
1. บทเพลงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวัน และสังคม 2. บทเพลงที่ผู้เรียนได้มีโอกาสมี ส่วนร่วม 3. บทเพลงที่นิยมในปัจจุบัน

7 การเลือกใช้บทเพลงในการจัด การเรียนรู้
1. มีความยาก ง่าย เหมาะสมกับวัย ของผู้เรียน 2. เหมาะสมกับพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของ ผู้เรียน

8 3. มีทำนอง จังหวะเหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน 4
3. มีทำนอง จังหวะเหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน 4. มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา หรือเรื่องราวที่กำลังจัดการเรียนรู้ 5. เนื้อเพลงต้องส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี ให้แก่ผู้เรียน

9 กิจกรรมการเรียนรู้จากบทเพลง
1. ให้ผู้เรียนร้องเพลงหมู่หรือเดี่ยวเพื่อฝึกทักษะการออกเสียง 2. ให้ผู้เรียนศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่น่าสนใจในเนื้อเพลง 3. ให้ผู้เรียนคิดท่าทางประกอบบทเพลง 4. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหาหรือแนวคิดที่ได้จากบทเพลง 5. แต่งเรื่องหรือนิทานให้สอดคล้องกับบทเพลง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการสอนโดยใช้ “เพลง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google