งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง

2 ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ มีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

3 1. เพื่อวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษ 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับ การแก้ปัญหา ในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

4 ตารางแสดง ผลการแสดงคะแนนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาการบัญชี ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.95 2. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.56 3. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 3.26 4. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้เกิดความ สนุกสนาน 3.45 5. ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.55 6. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้คนกล้าแสดงออก 3.88 7. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก 2.00 8. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 4.35 9. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อทำงานวิชาภาษาอังกฤษ 3.43 10. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 2.50 11. วิชาภาษาอังกฤษทำให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.00 12. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 3.56 13. ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ 4.20 14. ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ 2.95 15. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ 3.63 รวม 52.27 เฉลี่ย 3.48

5 จากการศึกษาและวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จาก แบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนของนักเรียน ปวช. 3 สาขาการบัญชี แสดงให้ เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของ แบบสอบถามทั้ง 15 ข้อ เกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษทั้งข้อคำถาม ประเภททางบวกและทางลบ มีค่า เท่ากับ 3.48 ซึ่งแปลความได้ว่า นักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม ต่อ วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปาน กลาง

6


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google