งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย จรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย จรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย จรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ของนักเรียน ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดย จรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

2 ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ปวช . 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อยอย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา
เพื่อวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช . 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

4 ความคิดเห็นของนักเรียน
ตารางแสดง ผลการแสดงคะแนนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช.ปีที่ 3 สาขาการบัญชี ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.95 2. ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.56 3. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 3.26 4. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้เกิดความสนุกสนาน 3.45 5. ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ 3.55 6.วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้คนกล้าแสดงออก 3.88 7. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก 2.00 8. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 4.35 9. ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อทำงานวิชาภาษาอังกฤษ 3.43 10. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก 2.50 11. วิชาภาษาอังกฤษทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.00 12. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 13. ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ 4.20 14. ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ 2.95 15. ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.63 รวม 52.27 เฉลี่ย 3.48

5 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนของนักเรียน ปวช . 3 สาขาการบัญชี แสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามทั้ง 15 ข้อ เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษทั้งข้อคำถามประเภททางบวกและทางลบ มีค่าเท่ากับ ซึ่งแปลความได้ว่านักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม ต่อวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย จรัสศรี ดอนชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google