งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง

2 ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่ มีการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

3 1. เพื่อวัดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษ 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับ การแก้ปัญหา ในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

4 ตารางแสดง ผลการแสดงคะแนนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาการบัญชี ความคิดเห็นของนักเรียน ค่าเฉลี่ย 1. วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่น่าสนใจ ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้เกิดความ สนุกสนาน ข้าพเจ้าไม่สบายใจทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ทำให้คนกล้าแสดงออก วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ต้องใช้สมองมาก การเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า ข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นเมื่อทำงานวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ยากมาก วิชาภาษาอังกฤษทำให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย ภาษาอังกฤษช่วยในการประกอบอาชีพ ภาษาอังกฤษไม่ได้ช่วยให้บ้านเมืองเจริญ ข้าพเจ้ามีความสุขมากเมื่อได้เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ 3.63 รวม เฉลี่ย 3.48

5 จากการศึกษาและวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ จาก แบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนของนักเรียน ปวช. 3 สาขาการบัญชี แสดงให้ เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของ แบบสอบถามทั้ง 15 ข้อ เกี่ยวกับ วิชาภาษาอังกฤษทั้งข้อคำถาม ประเภททางบวกและทางลบ มีค่า เท่ากับ 3.48 ซึ่งแปลความได้ว่า นักเรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม ต่อ วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปาน กลาง

6


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง. ปัญหาการวิจัย 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขาการบัญชี ที่มีต่อ วิชาภาษาอังกฤษมากน้อย อย่างไร 2. ครูผู้สอนไม่ทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google