งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์พืช และ เซลล์สัตว์ จัดทำโดย เด็กหญิง พิจิตรา สิงห์โตวะนา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์พืช และ เซลล์สัตว์ จัดทำโดย เด็กหญิง พิจิตรา สิงห์โตวะนา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์พืช และ เซลล์สัตว์ จัดทำโดย เด็กหญิง พิจิตรา สิงห์โตวะนา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก

2 สารบัญ เซลล์ การเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3 เซลล์ เซลล์ (CELL) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์จะมีอยู่ ในทุก ๆส่วนของพืช เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ แตกต่างกันไป เซลล์ของพืชจะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตามแต่หน้าที่และชนิด ของพืชนั้น ๆ เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ทฤษฎีเซลล์ (CELL THEORY ) ของชวานน์ และชไลเดน กล่าว ว่า " สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยเซลล์และ ผลิตภัณฑ์ของ เซลล์ " - เซลล์มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันมากมาย โดยทั่วๆ ไป เซลล์มี ขนาด 10-100 ไมโครเมตร - สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว บางชนิด เช่น พืชกับ สัตว์ ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก

4 การเปรียบเทียบเซลล์พืชและเซลล์ สัตว์ เซลล์พืช 1. รูปร่างค่อนข้างเป็นเหลี่ยม 2. มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. มีคลอโรพลาสต์ 5. ไม่มีเซนทริโอล เซลล์สัตว์ 1. รูปร่างค่อนข้างกลม 2. ไม่มีผนังเซลล์ 3. มีเยื่อหุ้มเซลล์ 4. ไม่มีคลอโรพลาสต์ 5. มีเซนทริโอล


ดาวน์โหลด ppt เซลล์พืช และ เซลล์สัตว์ จัดทำโดย เด็กหญิง พิจิตรา สิงห์โตวะนา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เลขที่ 9 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google