งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 ( พ. ศ.2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 ( พ. ศ.2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 ( พ. ศ.2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออ เรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว เฉพาะด้านความ ปลอดภัยและกำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออ เรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ ต้องการด้านความปลอดภัย ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 กันยายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดฟลูออเรส เซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความ ปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2235 - 2557 ใช้บังคับเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศ ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3548 ( พ. ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอด ฟลูออเรสเซ้นซ์ขั่วเดี่ยว ฉพาะด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 และออกประกาศ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอด ฟลูออเรสเซนซ์ขั่วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2235 - 2557 ขึ้นใหม่ ดังแนบท้ายประกาศ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4632 ( พ. ศ.2557) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google