งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 382.62 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 943 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15.0428 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.) N/A* บาท (*Website of GPF is under construction) สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 382.62 ล้านบาท จำนวนสมาชิก 943 คน จำนวนนายจ้าง 1 ราย ราคาต่อหน่วย 15.0428 บาท ราคาต่อหน่วย ( กองทุน กบข.) N/A* บาท (*Website of GPF is under construction) รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2550 คำเตือน ** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ** ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ** เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการ ดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน นโยบายการลงทุนแบบผสม ( มีการลงทุนในหุ้น < 10%) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เงินฝากหรือบัตรเงินฝาก ของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เป็นต้น ผลการดำเนินงานของกองทุน – Fund Performance อัตราผลตอบแทนสุทธิ ปี 2550 ( คำนวณเป็นต่อปี ) 8.53% อัตราอ้างอิง (Benchmarks) : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ย 4 ธนาคารใหญ่ ( กองทุน ) 2.90% อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี ** 6.17% อัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ 26.22% อัตราอ้างอิงโดยรวม (Composite Benchmark)* 6. 68% *(45% อัตราดอกเบี้ย ( กองทุน ) + 45% อัตราผลตอบแทนของดัชนี พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี + 10% SET Index ) ** หมายเหตุ : อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 2 ปี (ZRR Government Bond Total Return Index 2 ปี ) นำมาเปรียบเทียบเนื่องจาก พอร์ตการลงทุนของกองทุน มีระยะเวลาการถือครอง ไม่เกิน 2 ปี

2 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด รายละเอียด (Detail of NAV.) ราคาทุน (Cost) ราคาตลาด (Mkt.)% NAV. 1. พันธบัตรรัฐบาล / ตั๋วเงินคลัง (Bond, T-Bill)220,651,820.66 222,633,835.9158.19 2. เงินฝากใน ธ. พาณิชย์ (Bank Deposits)6,648,020.356,774,034.63 1.77 3. ตราสารหนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก 46,017,009.46 46,204,780.0712.08 (Debt Instruments issued by bank) 4. ตราสารหนี้ที่บริษัทจำกัดเป็นผู้ออก (Corp. Debentures) 67,904,811.0468,450,357.3417.89 5. หุ้น (Stocks)29,623,369.6938,776,703.14 10.13* 6. เจ้าหนี้อื่นๆ (Other Account Payables)0.00-315,205.78-0.08 7. ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ (Securities Account Receivables) 0.0091,663.000.02 รวม (Total)370,845,031.20382,616,168.31 100.00 รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รายได้ของกองทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 – 31 ธันวาคม 2550 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 1,230,750.16 ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตร และตั๋วเงินคลัง 5,967,364.03 ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วแลกเงิน 1,902,451.23 ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ 4,099,060.92 รายได้เงินปันผล 1,392,926.00 กำไร ( ขาดทุน ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 3,612,749.37 ส่วนเพิ่ม ( ลด ) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 11,236,859.27 รวมรายได้ ( บาท )29,442,160.98 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน ประจำเดือน ธันวาคม 2550 * หมายเหตุ : สัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญเกิน 10% เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นสามัญ ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สถานะกองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google