งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข ปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข ปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส

2 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูล มียอดสรุป ดังนี้ - ขอเงินให้เด็กในระบบ จำนวน 65,073 ราย - ขอเพิ่มเติมเป็นหนังสือราชการ จำนวน 777 ราย - รวมขอเงินให้เด็ก จำนวน 65,850 ราย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูล มียอดสรุป ดังนี้ - ขอเงินให้เด็กในระบบ จำนวน 65,073 ราย - ขอเพิ่มเติมเป็นหนังสือราชการ จำนวน 777 ราย - รวมขอเงินให้เด็ก จำนวน 65,850 ราย

3 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กระทรวงประมวลผล การขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กไปแล้ว 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 - ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 - ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2549 - ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 กระทรวงประมวลผล การขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กไปแล้ว 4 ครั้ง - ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 - ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ธันวาคม 2548 - ครั้งที่ 3 วันที่ 9 มกราคม 2549 - ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549

4 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ จากการประมวลผล 4 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูลมียอดสรุป ดังนี้ - ขอสนับสนุนเงินให้เด็ก จำนวน 61,842 ราย - ข้อมูลในฐานกลางคงเหลือ จำนวน 13,113 ราย - ข้อมูลอยู่ในฐานของหน่วยงาน จำนวน 3,606 ราย จากการประมวลผล 4 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ในฐานข้อมูลมียอดสรุป ดังนี้ - ขอสนับสนุนเงินให้เด็ก จำนวน 61,842 ราย - ข้อมูลในฐานกลางคงเหลือ จำนวน 13,113 ราย - ข้อมูลอยู่ในฐานของหน่วยงาน จำนวน 3,606 ราย

5 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กในระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 - การตรวจสอบและจำหน่ายรายชื่อเด็กที่อยู่ใน ฐานกลาง ( เสียชีวิต จบการศึกษา ไม่ศึกษาต่อ ติดตามตัวไม่ได้ ฯลฯ ) กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ขอสนับสนุนเงินทุนให้เด็กในระบบฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 - การตรวจสอบและจำหน่ายรายชื่อเด็กที่อยู่ใน ฐานกลาง ( เสียชีวิต จบการศึกษา ไม่ศึกษาต่อ ติดตามตัวไม่ได้ ฯลฯ )

6 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ตรวจสอบการรับโอนเงินจากกระทรวง และ การจ่ายเงินให้เด็ก ( ถ้าไม่พอให้ขอเพิ่มเติม แต่ถ้าเกินจะต้องคืนเงินให้กระทรวง ) กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - ตรวจสอบการรับโอนเงินจากกระทรวง และ การจ่ายเงินให้เด็ก ( ถ้าไม่พอให้ขอเพิ่มเติม แต่ถ้าเกินจะต้องคืนเงินให้กระทรวง )

7 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - การตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเด็กที่ได้รับทุน โดยศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ สป. จะนำรายชื่อเด็กได้รับทุน ไปตรวจสอบกับเลขประจำตัวประชาชนของ สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ - การตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของเด็กที่ได้รับทุน โดยศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศฯ สป. จะนำรายชื่อเด็กได้รับทุน ไปตรวจสอบกับเลขประจำตัวประชาชนของ สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย

8 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขณะนี้กระทรวงปิดฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค จะเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง หลังจากออก 4 ภาคเสร็จแล้ว จึงจะทำการประมวลผลอีกครั้ง ทุกหน่วยงานควรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย โดยเร็ว เพื่อสรุปยอดขอเงินให้เด็กสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จากจากกองสลาก ขณะนี้กระทรวงปิดฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค จะเปิดฐานข้อมูลอีกครั้ง หลังจากออก 4 ภาคเสร็จแล้ว จึงจะทำการประมวลผลอีกครั้ง ทุกหน่วยงานควรแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย โดยเร็ว เพื่อสรุปยอดขอเงินให้เด็กสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จากจากกองสลาก

9 จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย น. ส. นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สป. ระบบฐานข้อมูลทุน เรียงความ ขณะนี้โครงการเขียนเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชนฯ อยู่ภายใต้การบริหารของศูนย์บริหารโครงการแก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google