งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย ของครู การสนับสนุนของสมาคมฯ และวิทยาลัยฯ การประกวดงานวิจัยของสมาคม 2 ครั้ง มี จำนวนครูที่มีผลงานผ่านการพิจารณาสูงขึ้น ( ครั้งที่ 5 = 21; ครั้งที่ 6 = 47) ส่วนมากเป็นครูกลุ่มเดิม อยากทราบว่าอะไรคือปัญหาของครูที่ไม่เคย มีผลงานผ่านการพิจารณา

3 วัตถุประสงค์การวิจัย ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหา การทำวิจัยชั้นเรียนตามตัวแปรต้น ซึ่ง ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา กลุ่มวิชา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนครั้งที่เคยนำเสนองานวิจัย ระดับชาติ

4 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น o เพศ o ระดับการศึกษา o กลุ่มวิชา o ประสบการณ์ สอน o จำนวนครั้งที่ นำเสนอ ระดับชาติ ปัจจัยสนับสนุนทำวิจัย o ความรู้ด้านการวิจัย o คุณลักษณะนักวิจัย o การส่งเสริมจาก หน่วยงาน ปัญหาใน การทำ วิจัย t-test F- test

5 สมมติฐานการวิจัย ครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา กลุ่มวิชาที่สังกัด ประสบการณ์ และจำนวนครั้งที่เคยนำเสนอ งานวิจัยระดับชาติ แตกต่างกัน จะมีปัญหาใน การทำวิจัยแตกต่างกัน

6 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : ครูในวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 85 คน แบบสอบถาม : Rating scale 5 ระดับ 3 ด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 7 ข้อ ด้านคุณสมบัตินักวิจัย จำนวน 5 ข้อ ด้านการส่งเสริมของวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ข้อ การแปลผล : ค่าเฉลี่ยความหมาย มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับน้อยที่สุด มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับน้อย มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับปานกลาง มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับมาก มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับมากที่สุด

7 สถิติที่ใช้ Percent Mean Standard Deviation Independent Sample t-test One way Anova Schefee’

8 ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัย MeanS.D. แปลผล ด้านความรู้ในการทำวิจัย ปานกลาง ด้านคุณสมบัตินักวิจัย ปานกลาง ด้านการส่งเสริมจากวิทยาลัย มาก

9 ผลการวิจัย เพศ ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัติ นักวิจัย ด้านการส่งเสริม จากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล ชาย ปาน กลาง ปาน กลาง มาก หญิ ง ปาน กลาง ปาน กลาง มาก Sig

10 ผลการวิจัย การ ศึกษ า ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัติ นักวิจัย ด้านการส่งเสริม จากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล ป. ตรี ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ป. โท ปาน กลาง ปาน กลาง มาก Sig.027*

11 ผลการวิจัย กลุ่ม วิชา ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจาก วิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล บัญชี ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง คอมฯ ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ตลาด ปาน กลาง ปาน กลาง มาก พื้นฐา น ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง โรงแร ม ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ภาษา ฯ ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง Sig

12 ผลการวิจัย อายุ งาน ( ปี ) ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจาก วิทยาลัย MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปล ผล ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ปาน กลาง ปาน กลาง มาก ปาน กลาง ปาน กลาง มาก > 20 ปี ปาน กลาง ปาน กลาง ปาน กลาง Sig

13 ผลการวิจัย จำนวนครั้ง ในการ นำเสนอ ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปลผล ไม่เคย ปาน กลาง ปาน กลาง มาก 1 ครั้ง ปาน กลาง ปาน กลาง มาก 2 ครั้ง ปาน กลาง ปาน กลาง ปานกลาง Sig..003*

14 ผลการวิจัย ไม่เคย 1 ครั้ง 2 ครั้ง Mean ไม่เคย ครั้ง * 2 ครั้ง

15 ข้อเสนอแนะ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนอย่าง ต่อเนื่อง โดยให้ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท เป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย มากกว่า และจะต้องมุ่งเน้นไปที่ครูที่มีอายุ การทำงานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ คุ้นเคยกับการทำวิจัยและการใช้เทคโนโลยี การค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงาน

16 ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและสนับให้ครูผู้สอนทุกคนได้มี โอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชา ระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 รายการ วิทยาลัยฯ โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบถึง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งต้องจัดสรร งบประมาณในการลงทะเบียนเข้าประชุมให้ ครูผู้สอนด้วย

17 ข้อเสนอแนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดย พิจารณาจากผลงานการวิจัยของครูผู้สอนที่ ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม วิชาการระดับชาติเวทีต่าง ๆ อย่างเป็น รูปธรรม

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google