งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ความจำเป็นในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย ของครู การสนับสนุนของสมาคมฯ และวิทยาลัยฯ การประกวดงานวิจัยของสมาคม 2 ครั้ง มี จำนวนครูที่มีผลงานผ่านการพิจารณาสูงขึ้น ( ครั้งที่ 5 = 21; ครั้งที่ 6 = 47) ส่วนมากเป็นครูกลุ่มเดิม อยากทราบว่าอะไรคือปัญหาของครูที่ไม่เคย มีผลงานผ่านการพิจารณา

3 วัตถุประสงค์การวิจัย ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหา การทำวิจัยชั้นเรียนตามตัวแปรต้น ซึ่ง ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา กลุ่มวิชา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนครั้งที่เคยนำเสนองานวิจัย ระดับชาติ

4 กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น o เพศ o ระดับการศึกษา o กลุ่มวิชา o ประสบการณ์ สอน o จำนวนครั้งที่ นำเสนอ ระดับชาติ ปัจจัยสนับสนุนทำวิจัย o ความรู้ด้านการวิจัย o คุณลักษณะนักวิจัย o การส่งเสริมจาก หน่วยงาน ปัญหาใน การทำ วิจัย t-test F- test

5 สมมติฐานการวิจัย ครูที่มี เพศ ระดับการศึกษา กลุ่มวิชาที่สังกัด ประสบการณ์ และจำนวนครั้งที่เคยนำเสนอ งานวิจัยระดับชาติ แตกต่างกัน จะมีปัญหาใน การทำวิจัยแตกต่างกัน

6 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : ครูในวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 85 คน แบบสอบถาม : Rating scale 5 ระดับ 3 ด้าน ด้านความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 7 ข้อ ด้านคุณสมบัตินักวิจัย จำนวน 5 ข้อ ด้านการส่งเสริมของวิทยาลัยฯ จำนวน 5 ข้อ การแปลผล : ค่าเฉลี่ยความหมาย 1.00-1.50 มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับน้อยที่สุด 1.51-2.50 มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับน้อย 2.51-3.50 มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับปานกลาง 3.51-4.50 มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับมาก 4.51-5.00 มีผลกระทบต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ระดับมากที่สุด

7 สถิติที่ใช้ Percent Mean Standard Deviation Independent Sample t-test One way Anova Schefee’

8 ผลการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัย MeanS.D. แปลผล ด้านความรู้ในการทำวิจัย 3.1053.79501 ปานกลาง ด้านคุณสมบัตินักวิจัย 2.8769.86804 ปานกลาง ด้านการส่งเสริมจากวิทยาลัย 3.6263.71877 มาก

9 ผลการวิจัย เพศ ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัติ นักวิจัย ด้านการส่งเสริม จากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล ชาย 3.1304.99434 ปาน กลาง 2.79171.01378 ปาน กลาง 3.5304.67314 มาก หญิ ง 3.0943.70206 ปาน กลาง 2.9148.80245 ปาน กลาง 3.6679.74000 มาก Sig.876.566.447

10 ผลการวิจัย การ ศึกษ า ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัติ นักวิจัย ด้านการส่งเสริม จากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล ป. ตรี 3.2328.82663 ปาน กลาง 2.9679.89830 ปาน กลาง 3.6291.74676 มาก ป. โท 2.7922.62305 ปาน กลาง 2.6455.75576 ปาน กลาง 3.6190.65698 มาก Sig.027*.141.957

11 ผลการวิจัย กลุ่ม วิชา ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจาก วิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปลผล บัญชี 3.160 7.49744 ปาน กลาง 3.0000.41404 ปาน กลาง 3.550 0.39641 ปาน กลาง คอมฯ 3.190 5.91844 ปาน กลาง 3.0286.98445 ปาน กลาง 3.781 0.77176 มาก ตลาด 3.324 7.72306 ปาน กลาง 2.7818.86927 ปาน กลาง 3.780 0.64256 มาก พื้นฐา น 2.776 8.62372 ปาน กลาง 2.7765.61596 ปาน กลาง 3.352 9.79224 ปาน กลาง โรงแร ม 3.396 8.99943 ปาน กลาง 3.2000.79443 ปาน กลาง 3.888 9.81309 มาก ภาษา ฯ 2.922 1.78601 ปาน กลาง 2.4545 1.1936 2 ปาน กลาง 3.454 5.60723 ปาน กลาง Sig..348.405.330

12 ผลการวิจัย อายุ งาน ( ปี ) ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจาก วิทยาลัย MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปล ผล 1-5 3.1209.7224 6 ปาน กลาง 2.9704.85522 ปาน กลาง 3.6846.7248 1 มาก 6-10 2.7857.9379 2 ปาน กลาง 2.7400.93155 ปาน กลาง 3.6400.7125 9 มาก 11- 15 3.3750.9687 2 ปาน กลาง 2.5778.75130 ปาน กลาง 3.8000.9899 5 มาก 16- 20 3.2308.5201 3 ปาน กลาง 2.9538.66910 ปาน กลาง 3.6615.5965 7 มาก > 20 ปี 3.4643.7071 1 ปาน กลาง 3.1750 1.2068 3 ปาน กลาง 3.2571.4117 3 ปาน กลาง Sig..192.586.636

13 ผลการวิจัย จำนวนครั้ง ในการ นำเสนอ ปัจจัยที่เป็นปัญหาต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน (n=78) ด้านความรู้ด้านคุณสมบัตินักวิจัยด้านการส่งเสริมจากวิทยาลัย MeanS.D. แปลผล MeanS.D. แปล ผล MeanS.D. แปลผล ไม่เคย 3.1116.70054 ปาน กลาง 2.9333.70119 ปาน กลาง 3.6062.69928 มาก 1 ครั้ง 3.4127.79078 ปาน กลาง 3.0714.96642 ปาน กลาง 3.7704.73945 มาก 2 ครั้ง 2.6050.75513 ปาน กลาง 2.4471.89311 ปาน กลาง 3.4353.71497 ปานกลาง Sig..003*.055.319

14 ผลการวิจัย ไม่เคย 1 ครั้ง 2 ครั้ง Mean3.11163.41272.6050 ไม่เคย 3.1116 -.3011.5066 1 ครั้ง 3.4127.8077 * 2 ครั้ง 2.6050

15 ข้อเสนอแนะ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนอย่าง ต่อเนื่อง โดยให้ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท เป็นพี่เลี้ยงในการทำวิจัย เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย มากกว่า และจะต้องมุ่งเน้นไปที่ครูที่มีอายุ การทำงานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ คุ้นเคยกับการทำวิจัยและการใช้เทคโนโลยี การค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงาน

16 ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมและสนับให้ครูผู้สอนทุกคนได้มี โอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชา ระดับชาติที่จัดโดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 รายการ วิทยาลัยฯ โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบถึง กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติของ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งต้องจัดสรร งบประมาณในการลงทะเบียนเข้าประชุมให้ ครูผู้สอนด้วย

17 ข้อเสนอแนะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โดย พิจารณาจากผลงานการวิจัยของครูผู้สอนที่ ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุม วิชาการระดับชาติเวทีต่าง ๆ อย่างเป็น รูปธรรม

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัญหาการทำวิจัยในชั้น เรียนของครูผู้สอน วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google