งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการพัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจัยภายนอก (SWOT / TOWS) ปัจจัยภายใน กำหนด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการพัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจัยภายนอก (SWOT / TOWS) ปัจจัยภายใน กำหนด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการพัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจัยภายนอก (SWOT / TOWS) ปัจจัยภายใน กำหนด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์     ผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง (Key Results Area) แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)   Balanced Scorecard ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน คณะกรรมการและทีมคร่อมสายงาน ผู้บริหารระดับสูง Individual Scorecard Portfolio  IRBM 1 หรือเป้าประสงค์ (Purpose)

2 Roadmap KRA Profile KRA Unit Individual กำหนดโครงการบูรณาการ เขียนแผนปฏิบัติการ ( โครงการบูรณาการ ) ที่จะทำให้ตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายบรรลุ ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์ (HR Scorecard)    มิติที่ 1 ความสอดคล้อง เชิงยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการ บริหารทรัพยากร บุคคล มิติที่ 3 ประสิทธิผลการ บริหารทรัพยากร บุคคล มิติที่ 4 ความพร้อม รับผิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มิติที่ 5 ความสมดุล ระหว่างชีวิตและ การทำงาน Risk Management Plan 11 13 ปรับแผนปฏิบัติการ (โครงการบูรณาการ) และกำหนดผู้รับผิดชอบ ( ต่อ ) แผนการเงินการคลัง (1) ประมาณการรายได้ (2) ประมาณการรายจ่าย (3) เงินสำรองจ่าย (4) สถานการณ์การเงินการคลัง 12

3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  เตรียมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม ปัจจุบัน อดีต + -  สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนด สารสนเทศ ให้ความสำคัญ กับความท้าทาย เช่น ความกดดัน ที่มีผลต่อความ สำเร็จและความ ล้มเหลวในอนาคต ลักษณะสำคัญ ขององค์การ  กำหนดประเด็น เพื่อนำไป วิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ ปัจจัยภายนอก โอกาส / ภัยคุกคาม ปัจจัยภายใน จุดแข็ง / จุดอ่อน ปัจจัยภายใน 1. สถานะสุขภาพ 2. การเข้าถึงและการ ให้บริการ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. มาตรฐานบริการ (HCA,HPH,QA, HA,HNQA, กระทรวงฯ) 5. มาตรฐานการ บริหารจัดการที่ดี 6. มาตรฐานการ สนับสนุน 7. บุคลากรและ องค์การ 8. ข้อมูลและ สารสนเทศ 9. การเงินการคลัง 10.ทรัพยากรบริหาร ปัจจัยภายนอก  ประชากร  สังคม และ สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ  การเมือง

4 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT / TOWS Analysis) จุดแข็ง (Strengths) สิ่งที่องค์การมีความโดดเด่น/ ทำได้ดีกว่าคู่แข่งขัน (พิจารณาจากความสามารถ/ ทรัพยากร/ปัจจัยอื่นๆ) จุดอ่อน (Weaknesses) สิ่งที่องค์การจะต้องมีการ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (พิจารณาความสามารถ / ทรัพยากร / ปัจจัยอื่นๆ) โอกาส (Opportunities) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย ภายนอกองค์การที่ส่งผล กระทบในทางบวก (เอื้อ ประโยชน์) ภัยคุกคาม (Threats) การเปลี่ยนแปลงปัจจัย ภายนอกองค์การที่ส่งผล กระทบในทางลบ (อุปสรรค / ข้อจำกัด) (1) ประชากร (2) สังคม (3) เศรษฐกิจ (4) การเมือง (McKinsey's 7s / PMQA) (1) โครงสร้างองค์การ (2) กลยุทธ์ขององค์การ (3) ระบบดำเนินงานขององค์การ (4) แบบแผน หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (5) สมาชิกหรือทรัพยากรบุคคลใน องค์การ (6) ความรู้และทักษะของทรัพยากรบุคคล (7) ค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์การ เริ่มต้น ด้วย ตาม ด้วย

5 ขั้นที่ 3 กำหนดกลยุทธ์ (SWOT / TOWS Matrix) ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเด็นจุดแข็ง (S) (5 – 10 ประเด็น) ประเด็นจุดอ่อน (W) (5 – 10 ประเด็น) ประเด็นโอกาส (O) (5 – 10 ประเด็น) SO Strategies “ใช้ประโยชน์จากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายใน องค์การ เพื่อสร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือนำไปสู่การพัฒนา” WO Strategies “ใช้ประโยชน์จากโอกาสมา พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข จุดอ่อนขององค์การ” ประเด็นภัยคุกคาม (T) (5 – 10 ประเด็น) ST Strategies “ใช้จุดแข็งจัดการความ เสี่ยงพลิกวิกฤติ / หลีกเลี่ยง กอบกู้ จากภัย คุกคาม” WT Strategies “หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม / จัดการความเสี่ยง ภาวะ วิกฤติ และจุดอ่อนของ องค์การในเวลาเดียวกัน” Core Competence

6 ขั้นที่ 4 เขียนแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) วิสัยทัศน์ นำกลยุทธ์ SO และ ST มา เขียนวิสัยทัศน์ จะต้องสะท้อน Core Competence พันธกิจ ตามกฎหมาย บูรณาการ SO / ST / WO / WT เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง จากวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ SO STWOWT AlignmentFocus

7 ขั้นที่ 5 กำหนดผลสัมฤทธิ์รวมที่คาดหวัง (Key Results Area) จากความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ และ BSC BSC Strategies ผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย มาตรฐานการ พัฒนาและการ บริหารทั่วทั้ง องค์การ การเรียนรู้และ การพัฒนา การบริหาร การเงินการคลัง SOKRA…. STKRA…. WOKRA…. WTKRA…. (BSC Matrix)

8 ผู้ใช้บริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานการพัฒนา และการบริหารคุณภาพ ทั่วทั้งองค์การ การเรียนรู้และ การพัฒนา การบริหารการเงิน การคลัง ขั้นที่ 6 เขียนแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) วิสัยทัศน์ พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 KRA 11 KRA 12 KRA 21 KRA 22 KRA 23 KRA 31 KRA 32 KRA 41 KRA 42 KRA 43 Alignment Focus

9 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามระดับการ จัดการขององค์การ ขั้นที่ 7 กำหนดตัวชี้วัด ระดับองค์การ (Roadmap) กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดระดับ Roadmap SO ST WO WT สัมพันธ์และสอดคล้อง กับเป้าประสงค์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมขององค์กร Flagships of Vision ปีที่ 5 ปีที่ 4 ปีที่ 3 ปีที่ 2 ปีที่ 1 1.………. 2.………. 1.มาจากผลสัมฤทธิ์รวม (KRA) ที่คาดหวัง 2.สะท้อน Customers และ Stakeholders 3.มาจากข้อมูลและสารสนเทศ ลำดับที่ 1

10 กลยุทธ์................................................... Roadmap 1 : ………………………………… KRAเป้าประสงค์ตัวชี้วัด KRA Profile KRA 11 KRA 12 Strategy Map สัมพันธ์และ สอดคล้องกัน (Alignment) กับ Roadmap  สัมพันธ์และ สอดคล้อง Roadmap 1.…… 2.…… 1.Customers และ Stakeholders 2.MIS สัมพันธ์และสอดคล้อง กับเป้าประสงค์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดระดับคณะกรรมการ และทีมคร่อมสายงาน (Key Results Area Profile : KRA Profile) ลำดับที่ 2 ( ต่อ )

11 กลยุทธ์.............................................................. Roadmap 1 : ………………………………… KRA Profile 1 : ……………………………… หน่วยงานย่อย ตามโครงสร้าง เป้าประสงค์ตัวชี้วัด KRA Unit หน่วยงานที่ 1 หน่วยงานที่ 2 หน่วยงานที่ 3 สัมพันธ์และ สอดคล้องกัน (Alignment) กับ KRA Profile 1.…… 2.…… 1.Customers และ Stakeholders 2.MIS  Key SOP สัมพันธ์และสอดคล้อง KRA Profile 1 สัมพันธ์และสอดคล้อง กับเป้าประสงค์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดระดับหัวหน้าฝ่าย และ หัวหน้างาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) ลำดับที่ 3 ( ต่อ )

12 กลยุทธ์ :.................................................................................... Roadmap : …………………………………………………………………………….. KRA Profile : …………………………………………………………………………. KRA Unit : …………………………………………………………………………….. ตำแหน่งของบุคลากรใน หน่วยงานตามตำแหน่งและ ประเภทตำแหน่ง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual Indicators) ตำแหน่งที่ 1 (KRA ตาม JS)1............... ตำแหน่งที่ 2 (KRA ตาม JS)2............... ตำแหน่งที่ 3 (KRA ตาม JS)3............... สัมพันธ์และ สอดคล้องกัน (Alignment) กับ KRA Unit 1.Customers และ Stakeholders 2.MIS 3.ศักยภาพและความพร้อมรายบุคคล (Capability) Job Specification (JS) ที่มี KRA สัมพันธ์และ สอดคล้องกับ KRA Unit [กิจกรรมตาม Key SOP] สัมพันธ์และสอดคล้อง กับเป้าประสงค์ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมขององค์กร กำหนดตัวชี้วัดระดับผู้ปฏิบัติงาน (Individual Indicators) ลำดับที่ 4 ( ต่อ )

13 สรุปความสัมพันธ์ของระดับตัวชี้วัด Roadmap Profile 2 Profile 1 Profile 3 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 2 รวมเกณฑ์ของค่า เป้าหมายของ Profile จะเท่ากับ Roadmap รวมเกณฑ์ของค่าเป้าหมายของ Individual จะเท่ากับ Unit รวมเกณฑ์ของค่า เป้าหมายของ Unit จะเท่ากับ Profile I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 ลำดับที่ 5 ( ต่อ )

14 จัดทำแบบสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รายบุคคล (Individual Indicators) ลำดับที่ 6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 1. ด้านปฏิบัติการ 1.1 …………………..…… เพื่อ....................................... 2. ด้านวางแผน 3. ด้านประสานงาน 4. ด้านบริการ งานหลักวัตถุประสงค์ของงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ( ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังตามระดับตำแหน่ง ) จัดทำเหมือนกันทุกด้านทุกข้อ ตามหลักเกณฑ์ของ สนง.กพ. และ อ.กพ.กระทรวงฯ

15 ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ ส่วนที่ 2  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Job Specification) 1.ความรับผิดชอบหลัก (Owner) 2.ความรับผิดชอบสนับสนุน (Supporter) ส่วนที่ 3 คำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติราชการตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 1.ความรับผิดชอบหลัก (Owner) 2.ความรับผิดชอบสนับสนุน (Supporter) ( ต่อ ) จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล (Portfolio) ลำดับที่ 7  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตามคำสั่งมอบหมายงาน ที่มีการระบุตัวชี้วัดหลักที่ ครอบคลุมทั้ง Owner และ Supporter

16 ส่วนที่ 4 คำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ราชการรายบุคคล เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ประกอบด้วย ลำดับที่ 7 (ต่อ) แบบคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1) ผู้ทำคำรับรอง (2) ผู้รับคำรับรอง (3) พยาน แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ก.พ.) ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมินและระดับผลการประเมิน ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เอกสารแนบ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เอกสารแนบ 2 แบบประเมินสมรรถนะ เอกสารแนบ 3 แบบประเมินงานมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)

17 ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการ (โครงการ) ที่ได้รับผิดชอบ และ งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ส่วนที่ 6 แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 7 แบบเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 8ภาคผนวก (ถ้ามี) ลำดับที่ 7 (ต่อ)

18 กรณี 1 กำหนดจาก Roadmap กรณี 2 กำหนดจาก KRA Profile 1.สามารถนำจำนวน KRA Profile หลายตัวมาบูรณาการเป็น โครงการ 1 โครงการได้ 2.หากกำหนดโครงการจาก KRA Profile จะต้องมีการนำ Roadmap มาบรรจุในโครงการ ด้วย กำหนดชื่อโครงการบูรณาการ ขั้นที่ 8 Roadmap KRA Profile KRA Unit Individual

19 เขียนแผนปฏิบัติการ (โครงการบูรณาการ) ที่จะทำให้ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบรรลุ ขั้นที่ 9 กำหนดงานและกิจกรรมที่จะทำให้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายบรรลุ ลำดับที่ 1 Roadmap KRA Profile KRA Unit Individual งานกิจกรรมการบูรณาการ งานที่จะทำให้ ตัวชี้วัดบรรลุ ขั้นตอนที่จะทำให้งานบรรลุ บูรณาการกิจกรรมตามขั้นตอนปฏิบัติ ที่สามารถรวมและปฏิบัติร่วมกันได้

20 เขียนแผนปฏิบัติการ (โครงการบูรณาการ) ที่จะทำให้ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายบรรลุ ขั้นที่ 9 นำงานและกิจกรรมที่บูรณาการแล้วมาเขียน แผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 เริ่มต้น แบบที่ 1 เขียนโครงการแบบบูรณาการ ปีต่อไป แบบที่ 2 เขียนโครงการแบบตาราง เหตุผลสัมพันธ์ หรือ แบบที่ 3 เขียนโครงการแบบตารางตาม ความนิยม ( ต่อ )

21 กรอบการพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำโครงสร้างการประเมินผลสัมฤทธิ์ 1.1 คณะกรรมการอำนวยการ 1.2 คณะกรรมการปฏิบัติการ ประเมินผล 1.3 คำรับรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการ จัดทำคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ ประเมินผลโครงการ รายบุคคล รายโครงการ รายหน่วยงาน วิจัยประเมินผลโครงการ ภาพรวมองค์การ เชิงระบบ (1) ค่าตอบแทน (2) สิ่งจูงใจ (3) เงินรางวัลตามผลงาน 1 2 3 ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ 4 5 6 สื่อสาร / สร้างความเข้าใจ IRBM 3

22 จัดทำโครงสร้างการประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นที่ 1 ลำดับที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ชุดที่ 1)  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.อำนวยการให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตาม หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ 2.กำหนดกรอบนโยบายและจุดเน้นการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ 3.กำหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมิติ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 มิติ 4.กำหนดกรอบหลักเกณฑ์เจรจาข้อตกลง ผลงานค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และวิธีการ ประเมินผล 5.แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผล สัมฤทธิ์

23 ลำดับที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ชุดที่ 1) (ต่อ)  อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ 6. กำกับคณะกรรมการปฏิบัติการ ประเมินผลสัมฤทธิ์และหน่วยงานตาม โครงสร้าง ให้เจรจาข้อตกลงผลงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ อย่างมีมาตรฐาน 7. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรสิ่งจูงใจ และจัดสรรสิ่งจูงใจตามเกณฑ์ค่าคะแนน เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 8. แก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับการจัดทำ ข้อตกลงและการประเมินผลสัมฤทธิ์

24 ลำดับที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ชุดที่ 2) 1.เจรจาเพื่อตกลงผลการพัฒนาการปฏิบัติ ราชการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน 2.ประเมิน (Assessment) แบบรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI Template) ที่ได้จัดทำไว้แล้ว และปรับปรุงให้เหมาะสมกับผลจากการ ดำเนินการตาม ข้อ 1 3.จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อแจก แก่คณะกรรมการ บริหารโครงการ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์ อย่างมีมาตรฐาน  อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

25 ลำดับที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ (ชุดที่ 2) (ต่อ)  อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 5.รวบรวมผลงานจากการปฏิบัติการคำนวณ การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่าง มีมาตรฐาน 6.ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากการประเมิน ผลสัมฤทธิ์จากข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ 7.ปฏิบัติการจัดสิ่งจูงใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและมิติของ คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการอำนวยการประเมินผลสัมฤทธิ์

26 ลำดับที่ 3 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ แบบคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (1) ผู้ทำคำรับรอง (2) ผู้รับคำรับรอง (3) พยาน แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ก.พ.) ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน ส่วนที่ 2 การสรุปผลการประเมินและระดับผลการประเมิน ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมิน ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เอกสารแนบ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เอกสารแนบ 2 แบบประเมินสมรรถนะ เอกสารแนบ 3 แบบประเมินงานมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)

27 จัดทำคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นที่ 2 ส่วนที่ 1 ที่มาและความจำเป็นในการประเมินผล สัมฤทธิ์ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล สัมฤทธิ์ (1) ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (3) ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน (4) ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ (5) ผลสัมฤทธิ์เชิงระบบ

28 จัดทำคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นที่ 2 ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ส่วนที่ 4 กรอบ มิติ โครงการ ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ส่วนที่ 5 วิธีการติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 6 แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ด้วยตนเอง (SAR) ส่วนที่ 7 แบบรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ภาพรวม (ต่อ)

29 สื่อสารและสร้างความเข้าใจ ขั้นที่ 3 ซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารแก่ผู้บังคับบัญชา ระดับรองลงมาและผู้ปฏิบัติงานให้ครบถ้วน (100%) เปิดกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง จัดตั้ง War Room เตรียมการเจรจาข้อตกลง ไกล่เกลี่ย และ แก้ไขปัญหา

30 ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ขั้นที่ 1 กำหนดกรอบและมิติการประเมินผล ขั้นที่ 2 จัดโครงการและตัวชี้วัดลงตามมิติ ขั้นที่ 3 กำหนดน้ำหนักความสำคัญ (1) มิติ (2) โครงการ (3) ตัวชี้วัด ขั้นที่ 4 เลือกวิธีคำนวณ การติดตามและ ประเมินผล ขั้นที่ 5 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ขั้นที่ 6 วางระบบการเก็บรวบรวมผลการ ดำเนินการ ขั้นที่ 7 วางระบบการคำนวณการประเมินผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance) ลำดับที่ 1 คณะกรรมการ อำนวยการ และ คณะกรรมการ ปฏิบัติการ ประเมินผล

31 ขั้นที่ 1 กำหนดกรอบ และมิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ (โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2)  กรอบการประเมินผล สัมฤทธิ์ 1. โครงการและตัวชี้วัดที่จะทำให้วิสัยทัศน์บรรลุ (Vision) 2. นโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข เขต และ สสจ. (Agenda based) 2.1 นโยบายทั่วไป 2.2 นโยบายเน้นหนักและเร่งรัดเป็นพิเศษ 2.3 นโยบายคุณภาพ 3. ประเด็นปัญหาและประเด็นต้องพัฒนาที่สำคัญที่สุด (Area based) 3.1 ด้านบริหาร 3.2 ด้านวิชาการ 3.3 ด้านบริการ 3.4 ด้านพื้นที่ ขั้นตอนการปฏิบัติตามลำดับที่ 1

32 ขั้นที่ 1 กำหนดกรอบและมิติการประเมินผลสัมฤทธิ์ (โดยคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2) (ต่อ)  มิติการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานบริหารและวิชาการ (สสจ./สสอ.) หน่วยงานบริการ (รพศ./รพท./รสต./ศสช./สอ.) มิติ 1 ประสิทธิผลในการ ปฏิบัติราชการ มิติ 2 คุณภาพบริการ มิติ 1 ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน มิติ 2 คุณภาพบริการ มิติ 3 การพัฒนาองค์การ มิติ 4 ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ มิติ 3 การพัฒนาองค์การ มิติ 4 ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ แนวทางของก.พ.ร. มิติ 1 ประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการ มิติ 2 คุณภาพบริการ มิติ 3 ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ มิติ 4 การพัฒนาองค์การ

33 ขั้นที่ 2 จัดโครงการบูรณาการและตัวชี้วัดลงตามมิติการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ (ตัวอย่างสำหรับหน่วยบริการ) มิติ 1 ประโยชน์สุขแก่ประชาชนมิติ 2 คุณภาพบริการ 1. โครงการ................................................. R ……………………………………………… R ……………………………………………….. P............................................................ U............................................................ I............................................................. ฯลฯ มิติ 3 การพัฒนาองค์การมิติ 4 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 1. โครงการ................................................. R ……………………………………………… R ……………………………………………….. P............................................................ U............................................................ I............................................................. ฯลฯ

34 ขั้นที่ 3 กำหนดน้ำหนักความสำคัญของ มิติ โครงการ และตัวชี้วัด  หลักเกณฑ์ เบื้องต้น มิติทั้ง 4 มิติ น้ำหนักรวมกัน เท่ากับ 100 หรือ มากกว่าก็ได้ คณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จัดทำ หลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักความสำคัญ และเป็นผู้กำหนดน้ำหนักลงมิติ และโครงการ บูรณาการ [มติของคณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็นเอกฉันท์ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม สถานการณ์] คณะกรรมการชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ต้อง กลั่นกรองโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ก่อน กำหนดน้ำหนักความสำคัญ

35  วิธีปฏิบัติกำหนดน้ำหนัก ความสำคัญ (ปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม)  เทียบสัดส่วนตามจำนวนตัวชี้วัดของแต่ละมิติ มิติ 1 ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน น้ำหนักมิติ 2 คุณภาพบริการน้ำหนัก โครงการที่ 1 จำนวน 15 ตัวชี้วัดโครงการที่ 6 จำนวน 5 ตัวชี้วัด โครงการที่ 2 จำนวน 10 ตัวชี้วัดโครงการที่ 7 จำนวน 5 ตัวชี้วัด15 โครงการที่ 3 จำนวน 5 ตัวชี้วัด60โครงการที่ 8 จำนวน 5 ตัวชี้วัด โครงการที่ 4 จำนวน 20 ตัวชี้วัด โครงการที่ 5 จำนวน 10 ตัวชี้วัด มิติ 3 การพัฒนาองค์การน้ำหนัก มิติ 4 ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ น้ำหนัก โครงการที่ 9 จำนวน 10 ตัวชี้วัด 15 โครงการที่ 11 จำนวน 6 ตัวชี้วัด 10 โครงการที่ 10 จำนวน 5 ตัวชี้วัดโครงการที่ 12 จำนวน 4 ตัวชี้วัด (ตัวอย่างหน่วยบริการ) สรุปน้ำหนักความสำคัญ มิติที่ 1ร้อยละ 60 มิติที่ 2ร้อยละ 15 มิติที่ 3ร้อยละ 15 มิติที่ 4ร้อยละ 10

36  กำหนดน้ำหนักความสำคัญของโครงการบูรณาการ มิติ 1 ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน VisionAgenda basedArea based รวม โครงการที่ 1 จำนวน 15 ตัวชี้วัด โครงการที่ 2 จำนวน 10 ตัวชี้วัด โครงการที่ 3 จำนวน 5 ตัวชี้วัด โครงการที่ 4 จำนวน 20 ตัวชี้วัด โครงการที่ 5 จำนวน 10 ตัวชี้วัด รวมน้ำหนักความสำคัญ60 (ตัวอย่าง 1 มิติ) อาจเทียบสัดส่วนตามจำนวน ตัวชี้วัดแต่ละโครงการ หรือ 1. Basedline Data (สารสนเทศ) 2. ข้อมูลทางวิชาการ (เกณฑ์มาตรฐาน) 3. เกณฑ์การยอมรับได้ (Threshold Analysis) หลักเกณฑ์ ระดมสมอง

37  กำหนดน้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัด โครงการ................ VisionAgenda basedArea based น้ำหนัก ความสำคัญ R …………………………… P …………………………… U …………………………… I …………………………… ฯลฯ รวมน้ำหนักความสำคัญ อาจเทียบสัดส่วนตามจำนวน ตัวชี้วัดแต่ละโครงการ หรือ 1. Basedline Data (สารสนเทศ) 2. ข้อมูลทางวิชาการ (เกณฑ์มาตรฐาน) 3. เกณฑ์การยอมรับได้ (Threshold Analysis) หลักเกณฑ์ ระดมสมอง น้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด เท่ากับน้ำหนักของ โครงการบูรณาการ

38 ขั้นที่ 4 เลือกวิธีการคำนวณการประเมินผล และวิธีการ ติดตามและประเมินผล  วิธีการคำนวณการ ประเมินผล (ภาคผนวกที่ 1 หน้าที่ 70 - 78) วิธีที่ 1เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด วิธีที่ 2เชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัวชี้วัด วิธีที่ 3ตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) 3.1 ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 3.2 ตามขั้นตอนการดำเนินงานและเชิงปริมาณทั้งวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 วิธีที่ 4สำเร็จและไม่สำเร็จ (Pass / fail) วิธีที่ 5เชิงคุณภาพ

39  วิธีติดตามและ ประเมินผล (ภาคผนวกที่ 2 หน้าที่ 79 - 166) 1.รายงาน 2.เยี่ยมหน้างาน (Site Visit) 3.แบบประเมินด้วยตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 4.ประชุม (ทั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ / คณะกรรมการ IRBM / คณะกรรมการบริหาร) 5.หลักฐานประกอบ 6.สังเกตหน้างานและผลกระทบของงาน 7.สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 8.สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 9.วิธีอื่น ๆ

40 ขั้นที่ 5 กำหนดเกณฑ์การให้ตามระดับคะแนน  กรณีความหมายตัวชี้วัดไปใน ทางบวก ระดับคะแนน12345 เกณฑ์ค่าเป้าหมาย  กรณีความหมายตัวชี้วัดไปในทาง ลบ ระดับคะแนน12345 เกณฑ์ค่าเป้าหมาย ช่วงห่างของแต่ละ ระดับคะแนนทั้ง 2 กรณี  หรือ  1. ข้อมูลพื้นฐานเดิม 2. เกณฑ์เชิงคุณภาพ 3. เกณฑ์มาตรฐานกลาง 4. เกณฑ์การยอมรับได้ (Threshold Analysis) 5. เกณฑ์เทียบเคียง (Benchmark) 6. เกณฑ์ทางสถิติ (Statistical Method) พิจารณาจาก

41 ขั้นที่ 6 วางระบบเก็บรวบรวมผลการดำเนินงาน 1. เขียนคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) (ภาคผนวกที่ 2 หน้าที่ 83 - 90) 2. รายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานด้วยตนเอง (ดูแบบฟอร์ม IRBM 2 หน้าที่ 104 - 108 ) 3. คณะกรรมการบริหารโครงการกลั่นกรองผลงานและ จัดทำ SAR 4. คณะกรรมการ IRBM ตรวจสอบมาตรฐาน (ประเมิน ซ้ำ) และประมวลรวมตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล 9 วิธี 5. ใช้ชุดคำสั่ง (โปรแกรม) มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ

42 ขั้นที่ 7 วางระบบการคำนวณการประเมินผล  หลักเกณฑ์ เบื้องต้น กรณี ตัวชี้วัดเชิงบวกหรือลบที่มีช่วงห่างของเกณฑ์ค่าเป้าหมายตาม ระดับคะแนน เท่ากัน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณี ตัวชี้วัดเชิงบวกหรือลบที่มีช่วงห่างของเกณฑ์ค่าเป้าหมายตาม ระดับคะแนน ไม่เท่ากัน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดำเนิน มาตรฐานการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ กรณี วิธีการเชิงคุณภาพ (อาจใช้การลงมติที่ใช้หลักเกณฑ์วิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย) [ทั้งนี้อาจใช้ชุดคำสั่ง (โปรแกรม) มาเป็นเครื่องมือดำเนินการ]  วิธีปฏิบัติในการคำนวณการ ประเมินผล 1. ให้เริ่มต้นด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์รายโครงการ จะทำให้ได้ คะแนนผลสัมฤทธิ์รวมทั้งรายตัวชี้วัดและรายโครงการ 2. ให้ใช้ รหัสบุคคล สรุปในแต่ละบุคคลว่า (1) จำนวนตัวชี้วัด รายบุคคล (2) น้ำหนักความสำคัญตามจำนวนตัวชี้วัด (3) ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก (4) ปรับน้ำหนักความสำคัญ ร้อยละ 100 และ (5) ค่าคะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล

43 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ลำดับที่ 2 ขั้นที่ 1จัดทำแบบประเมินสมรรถนะ ขั้นที่ 2เลือกมาตรวัดสมรรถนะ ขั้นที่ 3 ผู้บังคับบัญชาประเมินสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหา GAP ขั้นที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะตนเอง เพื่อหา GAP ขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน สรุป GAP ขั้นที่ 6นำ GAP ที่ได้จากขั้นที่ 5 มาเทียบกับ มาตรวัดเพื่อกำหนดระดับคะแนนและ คำนวณคะแนนสมรรถนะ

44 ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ขั้นที่ 1จัดทำบัญชีรายชื่อและรหัสของบุคลากรตาม โครงสร้างการบริหาร ลำดับที่ 3 (ตัวอย่าง)

45 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ คำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก รายโครงการ จัดลำดับความสำคัญและคณะกรรมการ ลงมิติเลือกประเมินผลโครงการ ดำเนินการประเมินผลโครงการ (1) ประเมินผลโครงการด้วยตนเอง (2) องค์การภายนอกดำเนินการ ประเมินผล ลำดับที่ 4

46 ปฏิบัติการประเมินผลรายโครงการ ประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) (1) คุณภาพโครงการ (2) ระบบสนับสนุนโครงการ (3) ต้นทุนโครงการ (4) ความยั่งยืนของโครงการ วิจัยประเมินผลโครงการ (Project Research Evaluation) (1) ความสัมพันธ์ของตัวแปรและปัจจัย (2) ข้อค้นพบของตัวแปรและปัจจัย ลำดับที่ 5

47 ขั้นที่ 5 จัดทำรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ บทนำ หลักเกณฑ์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ ประเมินผล ระเบียบวิธีการประเมินผล ผลการประเมินผล (1) รายงานประจำปี (2) รายงานการประเมินความสำเร็จ (3) รายงานการประเมินประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของโครงการ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะจากการประเมินผล ภาคผนวก

48 ขั้นที่ 6 บริหารค่าตอบแทนสิ่งจูงใจ และเงินรางวัลตามผลงาน บริหารค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. สิ่งจูงใจ ตามหลักเกณฑ์การจัด สวัสดิการที่แตกต่างจาก กฎหมายกำหนด เงินรางวัลตามผลงานตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.ร.

49


ดาวน์โหลด ppt กรอบการพัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ วิเคราะห์ข้อมูล และสารสนเทศ ปัจจัยภายนอก (SWOT / TOWS) ปัจจัยภายใน กำหนด กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google