งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภา วัฒนธรรม เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภา วัฒนธรรม เทศบาลนครพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภา วัฒนธรรม เทศบาลนครพิษณุโลก

2 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์งานด้าน วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน วัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท่องถิ่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านวัฒนธรรม

3 ๑๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการ ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ๑. ชุมชนท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และสมานฉันท์ ๒. การส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรักษา คุณธรรมและจริยธรรม ๓. การส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของชุมชน ๔. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หรือ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๕. การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ๖. การขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทาง วัฒนธรรม

4 ๑๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการ ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ๗. การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ๘. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ งานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและ เป็นระบบ ๙. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามระบอบ ประชาธิปไตย ๑๐. การนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของชุมชน ๑๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5 แนวการดำเนินงานวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดูแลรักษาให้ยั่งยืน ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Culture) การเชื่อง โยงพื้นที่ (Connectivity ) คมนาคม สะดวกสบาย ปลอดภัย เชื่อมโยงความรู้สู่ ภายนอก สิง แวดล้อม (Green) ไร้มลพิษ ร่มรื่น เขียว ขจี เป็นระเบียบ อุตสาหกรรมและ ธุรกิจท่องเที่ยว (Commercial) ผลตอบแทนคุ้มค่า ธุรกิจยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่น (Community) ยกระดับรายได้ / คุณภาพชีวิต ภาคภูมิใจในราก วัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์

6 เป้าหมายการพัฒนาเมือง วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน - ประชาชนในพื้นที่มีรายได้สูงขึ้น ( จากสินค้าและบริการทาง วัฒนธรรมของท้องถิ่น )  เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว - จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น - การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในสินค้าและการบริหารทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นสูงขึ้น - ระยะเวลาพักของนักท่องเที่ยวนานขึ้น  เป้าหมายด้านวัฒนธรรม - การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล - จำนวนผู้ประกอบการค้ารายย่อยด้านสินค้าและบริการเชิง วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น - ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโบราณสถานและ แหล่งวัฒนธรรมสำคัญของพื้นที่มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภา วัฒนธรรม เทศบาลนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google