งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม
เทศบาลนครพิษณุโลก

2 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม
อนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์งานด้าน วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน วัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และท่องถิ่น จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

3 ๑๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
๑. ชุมชนท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและ สมานฉันท์ ๒. การส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นรักษาคุณธรรม และจริยธรรม ๓. การส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชุมชน ๔. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หรือ แหล่ง เรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๕. การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ๖. การขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมทาง วัฒนธรรม

4 ๑๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
๗. การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน ร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ๘. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงาน วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ๙. การส่งเสริมวัฒนธรรมตามระบอบ ประชาธิปไตย ๑๐. การนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ ชุมชน ๑๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5 อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว (Commercial) การเชื่องโยงพื้นที่
แนวการดำเนินงานวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดูแลรักษาให้ยั่งยืนทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Culture) อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว (Commercial) ผลตอบแทนคุ้มค่า ธุรกิจยั่งยืน การเชื่องโยงพื้นที่ (Connectivity) คมนาคมสะดวกสบาย ปลอดภัย เชื่อมโยงความรู้สู่ภายนอก สิงแวดล้อม (Green) ไร้มลพิษ ร่มรื่น เขียวขจี เป็นระเบียบ ชุมชนท้องถิ่น (Community) ยกระดับรายได้/คุณภาพชีวิต ภาคภูมิใจในรากวัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์

6 เป้าหมายการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน - ประชาชนในพื้นที่มีรายได้สูงขึ้น (จากสินค้าและบริการทาง วัฒนธรรมของท้องถิ่น) เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว - จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น - การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในสินค้าและการบริหารทาง วัฒนธรรมท้องถิ่นสูงขึ้น - ระยะเวลาพักของนักท่องเที่ยวนานขึ้น เป้าหมายด้านวัฒนธรรม - การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล - จำนวนผู้ประกอบการค้ารายย่อยด้านสินค้าและบริการเชิง วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น - ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโบราณสถานและ แหล่งวัฒนธรรมสำคัญของพื้นที่มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google