งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 Timothy chapter 1 Faith with no shame and no fear 2 ทิโมธี บทที่ 1 ศรัทธากับ หน้าไม่อายและไม่มีความ หวาดกลัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 Timothy chapter 1 Faith with no shame and no fear 2 ทิโมธี บทที่ 1 ศรัทธากับ หน้าไม่อายและไม่มีความ หวาดกลัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 Timothy chapter 1 Faith with no shame and no fear 2 ทิโมธี บทที่ 1 ศรัทธากับ หน้าไม่อายและไม่มีความ หวาดกลัว

3 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God according to the promise of the life that is in Christ Jesus, 1 จาก เปาโล อัครทูต ของพระเยซูคริสต์ตามน้ำ พระทัยของพระเจ้า ผู้ ได้รับมอบการประกาศพระ สัญญา ที่จะทรงประทาน ชีวิตซึ่งมีในพระเยซูคริสต์

4 2 To Timothy, my beloved child: Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

5 2 ถึง ทิโมธี บุตรที่รักของ เรา ขอพระคุณและพระ เมตตา และสันติสุขจาก พระบิดาเจ้า และพระ เยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็น เจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับ ท่านเถิด

6 3 I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers night and day. 3 เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่าน ในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้น ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระ เจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วย จิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่น บรรพบุรุษของข้าพเจ้า

7 4 As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. 4 ขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตา ของท่าน ข้าพเจ้าก็ ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะ ได้พบท่าน ซึ่งจะทำให้ ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่ง

8 5 I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice and now, I am sure, dwells in you as well.

9 5 ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่อ อย่างจริงใจของท่าน อัน เป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อน ได้มีอยู่ในโลอิสยายของ ท่าน และในยูนีสมารดา ของท่าน และบัดนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน

10 6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands, 6 อันของประทานของพระ เจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ ข้าพเจ้าได้เอามือวางบน ท่านนั้น ขอเตือนว่าท่าน จงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น

11 7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self- control. 7 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรง ประทานจิตที่ขลาดกลัวให้ เรา แต่ได้ทรงประทานจิต ที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่ เรา

12 8 Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God,

13 8 อย่าละอายที่จะเป็นพยาน ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของ เรา หรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ ถูกจำจองอยู่เพราะเห็นแก่ พระองค์ แต่จงมีส่วนใน การยากลำบาก เพื่อเห็น แก่ข่าวประเสริฐ โดย อาศัยฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้า

14 9 who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began,

15 9 ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็นผู้รับ ใช้ของพระองค์ ไม่ใช่ เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้ กระทำ แต่เพราะเห็นแก่ พระประสงค์ของพระองค์ เอง และพระคุณซึ่งทรง ประทานแก่เรา ในพระ เยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มานั้น

16 10 and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel,

17 10 และบัดนี้ได้ทรงสำแดง ให้ประจักษ์ โดยการที่ พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้ รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ ทรงกำจัดความตายให้สูญ สิ้น และได้ทรงกระทำให้ ชีวิตและสภาพอมตะ กระจ่างแจ้งโดยข่าว ประเสริฐ

18 11 for which I was appointed a preacher and apostle and teacher, 11 สำหรับข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้ เป็นผู้ประกาศ เป็นอัคร ทูตและเป็นครู

19 12 which is why I suffer as I do. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that Day what has been entrusted to me.

20 12 เพราะเหตุนั้นเองข้าพเจ้า จึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้า รู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้ เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่น ว่า พระองค์ทรงสามารถ รักษาซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้ กับพระองค์ จนถึงวัน พิพากษาได้

21 Romans โรม 1:16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.

22 16 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มี ความละอายในเรื่องข่าว ประเสริฐ เพราะว่าข่าว ประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดช ของพระเจ้า เพื่อให้ทุก คนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวก ต่างชาติด้วย

23 13 Follow the pattern of the sound words that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ Jesus. 13 จงประพฤติตามแบบแห่ง คำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ ยินจากข้าพเจ้า ด้วย ความเชื่อและความรักซึ่งมี อยู่ในพระเยซูคริสต์

24 14 By the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. 14 จงรักษาความจริงซึ่งได้ ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระ วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรง สถิตอยู่ภายในเรา

25 15 You are aware that all who are in Asia turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. 15 ท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้ง ปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้น ต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า หมด ในพวกนั้นมีฟีเจลัส และเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ ด้วย

26 16 May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains,

27 16 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง พระเมตตาแก่ครอบครัว ของโอเนสิโฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้กระทำให้ ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ เขา ไม่มีความรังเกียจโซ่ตรวน ของข้าพเจ้าเลย

28 17 but when he arrived in Rome he searched for me earnestly and found me— 17 แต่เมื่อเขามาถึงกรุงโรม เขาได้อุตส่าห์สืบหา ข้าพเจ้าจนพบ

29 18 may the Lord grant him to find mercy from the Lord on that Day!— and you well know all the service he rendered at Ephesus.

30 18 และเขาได้รับใช้ข้าพเจ้า ที่เมืองเอเฟซัสมาก เพียงใด ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงโปรดประทานพระ เมตตาแก่เขา ในวัน พิพากษาด้วยเถิด


ดาวน์โหลด ppt 2 Timothy chapter 1 Faith with no shame and no fear 2 ทิโมธี บทที่ 1 ศรัทธากับ หน้าไม่อายและไม่มีความ หวาดกลัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google