งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E- learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E- learning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E- learning นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ สมาธิสั้น ผู้เรียนจำหมวดหมู่ไม่ค่อยได้ และมักจะจำเลขหมู่สลับกัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ

3 วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้ เทคนิค บทเรียน E-learning

4 ตาราง 1 แสดงคะแนนจากการประเมินผลการ ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน เลขที่คะแนนเลขที่คะแนน 1101210 2 1310 3 1410 4 1510 58169 6101710 78180 810190 9102010 2110 1110

5 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัด หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ผลการทำ แบบทดสอบ 8.8088

6 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน E-learning ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน รายการ ผู้ให้ข้อมูล n=20 ระดับความพึง พอใจ ค่าเฉลี่ย 1. ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน 2.5 มาก 2. ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ ชัดเจน 2.45 ปานกลาง 3. มีความกระตือรือร้นในการติดตาม บทเรียน 2.65 มาก 4. การเรียนแบบ e-learning ทำให้ เข้าใจบทเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 2.5 มาก 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมบทเรียน ได้ด้วยตนเอง 2.75 มาก

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ซึ่งมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่องการจัด หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้ บทเรียน E-learning พบว่า ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล มากมาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการ สอนได้ตามความสะดวกตามต้องการ ผู้เรียน เป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ทำให้เกิดการ เรียนรู้ที่เป็นไปตามพัฒนาการของตนเอง และ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

8 ประโยชน์ที่ได้รับ จากการวิจัย ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้ สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยม ดิวอี้ โดยใช้เทคนิค บทเรียน E-learning ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ จำกัดเวลา และสถานที่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ( รหัส 3000-1601) เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E- learning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google