งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (รหัส ) เรื่องการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E-learning นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ สมาธิสั้น
ผู้เรียนจำหมวดหมู่ไม่ค่อยได้ และมักจะจำ เลขหมู่สลับกัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการจัดหมวดหมู่หนังสือ

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (รหัส ) เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิค บทเรียน E-learning

4 ตาราง 1 แสดงคะแนนจากการประเมินผลการทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน เลขที่ คะแนน 1 10 12 2 13 3 14 4 15 5 8 16 9 6 17 7 18 19 20 21 11

5 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของการทำแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการทำแบบทดสอบ 8.80 88

6 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน E-learning ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 21 คน รายการ ผู้ให้ข้อมูล n=20 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 1. ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน 2.5 มาก 2. ภาพที่ใช้ประกอบสื่อความหมายได้ชัดเจน 2.45 ปานกลาง 3. มีความกระตือรือร้นในการติดตามบทเรียน 2.65 4. การเรียนแบบ e-learning ทำให้เข้าใจบทเรียนและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง 2.75

7 สรุปผลการวิจัย จากผลการการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่องการจัด หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้บทเรียน E-learning พบว่า ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย ผู้เรียนสามารถเข้าถึง สื่อการเรียนการสอนได้ตามความสะดวกตามต้องการ ผู้เรียนเป็นผู้ ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามพัฒนาการ ของตนเอง และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ(รหัส ) เรื่อง การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ โดยใช้เทคนิคบทเรียน E-learning ให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวแววดาว วงค์เรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google