งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 Microsoft Access 2007 Table(ตาราง) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้
Queries(แบบสอบถาม) เป็นเครื่องมือในการสอบถามข้อมูล Forms(ฟอร์ม) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างแบบฟอร์ม หรือ หน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลเข้าไป Report(รายงาน) เป็นเครื่องมือในการสร้างรายงาน Macro(มาโคร) ใช้สำหรับรวบรวมคำสั่งต่างๆ ให้เป็นคำสั่งเดียว Module(โมดูล) สามารถเขียนโค้ดคำสั่งเพิ่มเติมเข้าไปให้การ ทำงานกับ Access ไม่มีจำกัด

3 ส่วนประกอบหน้าต่าง Quick Access Toolbar Tab Ribbon Document Window
Navigation Pane

4 ประเภทของข้อมูล Data Type คำอธิบาย Text
เก็บข้อมูลจำพวกตัวอักษร ข้อความ ขนาดไม่เกิน 255 ตัวอักษร Memo เก็บข้อมูลที่เป็นข้อความยาวๆ ได้ไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร Number เก็บข้อมูลประเภทตัวเลข Currency เก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่เกี่ยวกับด้านการเงิน Date/Time จัดเก็บข้อมูลประเภทวันที่และเวลา Yes/No เก็บข้อมูลประเภทเป็นจริงหรือเท็จ Hyperlink เก็บ URL เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

5 ประเภทของข้อมูล (ต่อ)
Data Type คำอธิบาย Attachment สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล AutoNumber เก็บข้อมูลประเภทตัวเลข โดยจะสร้างตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันได้โดยอัตโนมัติ OLE Object เก็บข้อมูลวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมอื่นๆ

6 ขนาดของข้อมูลแบบตัวเลข (Number)
Field Size ขนาดของตัวเลข Byte เลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 255 Integer เลขจำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 Long Integer เลขจำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 Single เลขทศนิยม -3.4x1038 ถึง 3.4x1038 Double เลขทศนิยม x10308 ถึง 1.797x10308 Decimal เลขทศนิยม …x1027 ถึง …x1027

7 การกำหนด Input Mask ด้วยตัวเอง
ตัวอักษร ความหมาย ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ที่บังคับให้มี 9 ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ที่มีหรือไม่ก็ได้ # ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 รวมถึงเครื่องหมาย + และ – มีหรือไม่ก็ได้ L ตัวอักษรที่บังคับให้มี ? ตัวอักษรที่มีหรือไม่ก็ได้ A ตัวอักษรและตัวเลขที่บังคับให้มี a ตัวอักษรและตัวเลขที่มีหรือไม่ก็ได้ & ตัวอักขระที่บังคับให้มี(อะไรก็ได้ รวมถึงเว้นวรรค) C ตัวอักขระที่มีหรือไม่ก็ได้(อะไรก็ได้ รวมถึงเว้นวรรค) < แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวเล็ก > แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่

8 Validation Rule เครื่องหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย < <100
ตัวเลขที่ใส่ต้องน้อยกว่า 100 > >0 ตัวเลขที่ใส่ต้องมากว่า 0 <> <>50 ตัวเลขที่ใส่ต้องไม่เท่ากับ 50 <= <=100 ตัวเลขที่ใส่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 >= >=0 ตัวเลขที่ใส่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 = =50 ตัวเลขที่ใส่ต้องเท่ากับ 50 Between and Between 0 and 100 ตัวเลขที่ใส่ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google