งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง. Microsoft Access 2007 Table( ตาราง ) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล ทั้งหมดเอาไว้ Queries( แบบสอบถาม ) เป็นเครื่องมือใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง. Microsoft Access 2007 Table( ตาราง ) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล ทั้งหมดเอาไว้ Queries( แบบสอบถาม ) เป็นเครื่องมือใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 Microsoft Access 2007 Table( ตาราง ) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล ทั้งหมดเอาไว้ Queries( แบบสอบถาม ) เป็นเครื่องมือใน การสอบถามข้อมูล Forms( ฟอร์ม ) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง แบบฟอร์ม หรือหน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูล เข้าไป Report( รายงาน ) เป็นเครื่องมือในการ สร้างรายงาน Macro( มาโคร ) ใช้สำหรับรวบรวมคำสั่ง ต่างๆ ให้เป็นคำสั่งเดียว Module( โมดูล ) สามารถเขียนโค้ดคำสั่ง เพิ่มเติมเข้าไปให้การทำงานกับ Access ไม่ มีจำกัด

3 ส่วนประกอบหน้าต่าง Quick Access Toolbar Ribbon Tab Navigation Pane Document Window

4 ประเภทของข้อมูล Data Type คำอธิบาย Text เก็บข้อมูลจำพวกตัวอักษร ข้อความ ขนาดไม่เกิน 255 ตัวอักษร Memo เก็บข้อมูลที่เป็นข้อความยาวๆ ได้ไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร Number เก็บข้อมูลประเภทตัวเลข Currency เก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่ เกี่ยวกับด้านการเงิน Date/Time จัดเก็บข้อมูลประเภทวันที่และ เวลา Yes/No เก็บข้อมูลประเภทเป็นจริงหรือ เท็จ Hyperlink เก็บ URL เพื่อเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์

5 ประเภทของข้อมูล ( ต่อ ) Data Type คำอธิบาย Attachment สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูล AutoNumber เก็บข้อมูลประเภทตัวเลข โดยจะ สร้างตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันได้โดย อัตโนมัติ OLE Object เก็บข้อมูลวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นจาก โปรแกรมอื่นๆ

6 ขนาดของข้อมูลแบบตัวเลข (Number) Field Size ขนาดของตัวเลข Byte เลขจำนวนเต็ม 0 ถึง 255 Integer เลขจำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 Long Integer เลขจำนวนเต็ม -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 Single เลขทศนิยม -3.4x10 38 ถึง 3.4x10 38 Double เลขทศนิยม -1.797x10 308 ถึง 1.797x10 308 Decimal เลขทศนิยม -9.999…x10 27 ถึง -9.999…x10 27

7 การกำหนด Input Mask ด้วย ตัวเอง ตัวอักษ ร ความหมาย 0 ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ที่บังคับให้มี 9 ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ที่มีหรือไม่ก็ได้ # ตัวเลขตั้งแต่ 0-9 รวมถึงเครื่องหมาย + และ – มี หรือไม่ก็ได้ L ตัวอักษรที่บังคับให้มี ? ตัวอักษรที่มีหรือไม่ก็ได้ A ตัวอักษรและตัวเลขที่บังคับให้มี a ตัวอักษรและตัวเลขที่มีหรือไม่ก็ได้ & ตัวอักขระที่บังคับให้มี ( อะไรก็ได้ รวมถึงเว้นวรรค ) C ตัวอักขระที่มีหรือไม่ก็ได้ ( อะไรก็ได้ รวมถึงเว้น วรรค ) < แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวเล็ก > แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวใหญ่

8 Validation Rule เครื่อง หมาย ตัวอย่างคำอธิบาย <<100 ตัวเลขที่ใส่ต้องน้อยกว่า 100 >>0 ตัวเลขที่ใส่ต้องมากว่า 0 <><>50 ตัวเลขที่ใส่ต้องไม่เท่ากับ 50 <=<=100 ตัวเลขที่ใส่ต้องน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 >=>=0 ตัวเลขที่ใส่ต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 0 ==50 ตัวเลขที่ใส่ต้องเท่ากับ 50 Betwee n and Between 0 and 100 ตัวเลขที่ใส่ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Access 2007 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง. Microsoft Access 2007 Table( ตาราง ) เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล ทั้งหมดเอาไว้ Queries( แบบสอบถาม ) เป็นเครื่องมือใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google