งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำทางคณิตศาสตร์

2 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Operation)
Operator ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในภาษา Java ได้แก่ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร % การหารเอาเศษ

3 การหารด้วย (/) และ การหารเอาเศษด้วย (%)
ในการหารด้วยเครื่องหมาย / หรือ % -หากตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนจริง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนจริง - แต่หากทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มด้วย 22 / 5 = / 5 = / 5 = % 5 = % 25 = % 4 = 3.5

4 หมายเหตุ หากลำดับในการคำนวณเท่ากันจะทำการคำนวณจากซ้ายไปขวา
ก่อน วงเล็บ ( ) การคูณ หาร *, / , % การบวก ลบ + , - หลัง หมายเหตุ หากลำดับในการคำนวณเท่ากันจะทำการคำนวณจากซ้ายไปขวา

5 การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ประกาศตัวแปร input เพื่อนำเข้าข้อมูลสำหรับการประมวลผลพร้อมทั้งกำหนดค่าให้กับตัวแปร input นั้นๆ ประกาศตัวแปร output เพื่อใช้รับค่าที่เกิดจากการประมวลผล ทำการประมวลผล โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการประมวลผลที่ต้องการ โดยจะต้องนำผลลัพธ์จากการประมวลผลไปเก็บที่ตัวแปร output สั่งแสดงผลตัวแปร output หรือ อื่นๆที่ต้องการ (อาจเป็น input)

6 ตัวอย่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ให้นักศึกษารับค่า ตัวเลข 2 จำนวน (กำหนดเอง) จากนั้นให้ทำการหาผลรวม แล้วแสดงออกทางหน้าจอ // ประกาศตัวแปร input พร้อมรับค่า int num1=10, num2=17; // ประกาศตัวแปร output เพื่อรับผลลัพธ์ int result; //ประมวลผล ผลลัพธ์=ตัวเลขที่ 1+ตัวเลขที่ 2 result=num1+num2; //แสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ System.out.println(“ผลลัพธ์ของ”+num1+ “+”+num2+ “=” result);

7 แบบฝึกหัดการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ให้นักศึกษา เขียนโปรแกรมเพื่อหาคำตอบของ (12+10)*10%3 จากนั้นให้ทำการหาผลรวม แล้วแสดงออกทางหน้าจอ 2. ให้นักศึกษารับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว โดย ตัวที่ 1 กำหนดให้เป็น 15 ตัวที่ 2 กำหนดให้เป็น 4 จากนั้นให้นักศึกษาหาผลหารของตัวเลขตัวที่ กับตัวเลขตัวที่ 2 แล้วแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ

8 การเปลี่ยนชนิดของข้อมูล
1. Implicit Conversion การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลโดยอัตโนมัติ อันเกิดเนื่องมาจากผลของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น นำตัวแปรจำนวนเต็มมาบวกกับตัวแปรจำนวนจริง ค่าที่ได้จะเป็นค่าจำนวนจริง 2. Explicit Conversion เราสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อมูลตามความต้องการได้ โดยการระบุชนิดของตัวแปรที่ต้องการเปลี่ยนภายใน ( ) แล้ววางไว้หน้าตัวแปร หรือข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนชนิด

9 ตัวอย่างการเปลี่ยนชนิดของข้อมูล
กรณีที่ 1 คือ ตัวเลข ไปเป็น ตัวเลข ที่ชนิดต่างกัน เปลี่ยน int  float  (float)ตัวเลขจำนวนเต็ม (float)55.0 เปลี่ยน int  double  (double)ตัวเลขจำนวนเต็ม (double)55.0 เปลี่ยน float int  (int)ตัวเลขที่เป็นทศนิยม (int)5.65 เปลี่ยน double  int  (int)ตัวเลขที่เป็นทศนิยม

10 ตัวอย่างการเปลี่ยนชนิดของข้อมูล
กรณีที่ 2 คือ ตัวเลขที่ถูกรับค่ามาเป็นข้อความ ไปเป็น ชนิดที่เป็นตัวเลข เปลี่ยน string  int  Integer.parseInt(ตัวเลขชนิดข้อความ) //ตัวอย่าง string num=5; //จะเอาไปกระทำทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นชนิด int ก่อน Integer.parseInt(5) 5 //ซึ่ง 5 ที่ได้จะคำนวณได้แล้ว หมายเหตุ ต้องใช้เมื่อรับค่าผ่าน textbox ,inputbox เป็นต้น double.parsedouble(5) 5.0 //คำนวณได้

11 การรับค่าผ่าน inputbox
เป็น dialog ที่แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมทำการป้อนข้อมูลตามต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะนำค่าเหล่านั้นเป็นประมวลผล หรือ แสดงผล ตามคำสั่งการประมวลผลในโปรแกรม การรับค่าผ่าน inputbox จะรับ input เป็น String เท่านั้น ถ้าจะใช้เป็นชนิดอื่นๆต้องเอาไปเปลี่ยนชนิดข้อมูล (Conversion) ของค่าที่รับจาก inputbox //ประกาศตัวแปร input ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร ; //ชนิดข้อมูลตามความเป็นจริง เช่น String , Int , Double //รับค่าผ่าน inputbox ชื่อตัวแปร=JOptionPane.ShowInputDialog(“ข้อความที่จะบอกว่าผู้ใช้ควรจะป้อนข้อมูลอะไร”); //ถ้าชนิดตัวแปรไม่ใช่ String จะต้องแปลงค่าจาก inputbox

12 ตัวอย่างการรับค่าผ่าน inputbox
//ประกาศตัวแปร input เป็น String String yourname ; //รับค่าผ่าน inputbox yourname=JOptionPane.ShowInputDialog(“กรุณาป้อนชื่อของคุณ”); //แสดงผล System.out.println(“ยินดีต้อนรับคุณ ”+ yourname + “ เข้าสู่โปรแกรม”);

13 ตัวอย่างการรับค่าผ่าน inputbox ในกรณีเกี่ยวกับการคำนวณ
int num1,num2 ; //ประกอบตัวแปร output int result; //รับค่าผ่าน inputbox num1=Interger.parseInt(JOptionPane.ShowInputDialog(“ป้อนตัวเลข 1”)); num2=Interger.parseInt(JOptionPane.ShowInputDialog(“ป้อนตัวเลข 2”)); //ประมวลผล result=num1+num2; //แสดงผล System.out.println(“ผลลัพธ์คือ ” result);

14 แบบฝึกหัด ให้นักศึกษา เขียน สั่งเพื่อรับค่า - ชื่อวิชา
- เกรด โดยให้บอกผู้ใช้ให้ป้อนเกรดเป็นแบบตัวเลข คือ (4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0) - หน่วยกิต ผ่าน Inputbox จำนวน 2 วิชา จากนั้นให้นักศึกษาเขียน โปแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาบนหน้าจอ ดังนี้คือ คุณได้เกรดเฉลี่ยในรายวิชา …. และ รายวิชา …… เท่ากับ …….(ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)


ดาวน์โหลด ppt การกระทำทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google