งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำทางคณิตศาสตร์. Operator ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในภาษา Java ได้แก่ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร % การหารเอาเศษ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำทางคณิตศาสตร์. Operator ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในภาษา Java ได้แก่ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร % การหารเอาเศษ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำทางคณิตศาสตร์

2 Operator ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในภาษา Java ได้แก่ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร % การหารเอาเศษ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Operation)

3 ในการหารด้วยเครื่องหมาย / หรือ % - หากตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวน จริง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนจริง - แต่หากทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มด้วย 22 / 5 = 4 22 / 5 = 4.4 25 / 5 = 5.0 23 % 5 = 3 23 % 25 = 23 15.5 % 4 = 3.5 การหารด้วย (/) และ การหารเอาเศษ ด้วย (%)

4 วงเล็บ ( ) การคูณ หาร *, /, % การบวก ลบ +, - ลำดับในการคำนวณ ก่อน หลัง หมายเหตุ หากลำดับในการคำนวณ เท่ากันจะทำการคำนวณจากซ้ายไป ขวา

5 การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อการ คำนวณทางคณิตศาสตร์ 1. ประกาศตัวแปร input เพื่อนำเข้าข้อมูล สำหรับการประมวลผลพร้อมทั้งกำหนดค่า ให้กับตัวแปร input นั้นๆ 2. ประกาศตัวแปร output เพื่อใช้รับค่าที่เกิด จากการประมวลผล 3. ทำการประมวลผล โดยใช้เครื่องหมาย ทางคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการ ประมวลผลที่ต้องการ โดยจะต้องนำ ผลลัพธ์จากการประมวลผลไปเก็บที่ตัว แปร output 4. สั่งแสดงผลตัวแปร output หรือ อื่นๆที่ ต้องการ ( อาจเป็น input)

6 ตัวอย่างการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 1. ให้นักศึกษารับค่า ตัวเลข 2 จำนวน ( กำหนดเอง ) จากนั้นให้ทำการหาผลรวม แล้วแสดงออกทาง หน้าจอ // ประกาศตัวแปร input พร้อมรับค่า int num1=10, num2=17; // ประกาศตัวแปร output เพื่อรับผลลัพธ์ int result; // ประมวลผล ผลลัพธ์ = ตัวเลขที่ 1+ ตัวเลขที่ 2 result=num1+num2; // แสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ System.out.println(“ ผลลัพธ์ของ ”+num1+ “+”+num2+ “=” result);

7 แบบฝึกหัดการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ 1. ให้นักศึกษา เขียนโปรแกรมเพื่อหาคำตอบของ (12+10)*10%3 จากนั้นให้ทำการหา ผลรวม แล้วแสดงออกทางหน้าจอ 2. ให้นักศึกษารับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว โดย ตัวที่ 1 กำหนดให้เป็น 15 ตัวที่ 2 กำหนดให้เป็น 4 จากนั้นให้นักศึกษาหาผลหารของตัวเลขตัวที่ กับตัวเลขตัวที่ 2 แล้วแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ

8 1. Implicit Conversion การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลโดยอัตโนมัติ อันเกิดเนื่องมาจากผลของการคำนวณทาง คณิตศาสตร์ เช่น นำตัวแปรจำนวนเต็มมา บวกกับตัวแปรจำนวนจริง ค่าที่ได้จะเป็นค่า จำนวนจริง 2. Explicit Conversion เราสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของข้อมูล ตามความต้องการได้ โดยการระบุชนิดของตัว แปรที่ต้องการเปลี่ยนภายใน ( ) แล้ววางไว้ หน้าตัวแปร หรือข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนชนิด การเปลี่ยนชนิดของข้อมูล

9 กรณีที่ 1 คือ ตัวเลข ไปเป็น ตัวเลข ที่ชนิด ต่างกัน เปลี่ยน int  float  (float) ตัวเลขจำนวน เต็ม (float)5  5.0 เปลี่ยน int  double  (double) ตัวเลข จำนวนเต็ม (double)5  5.0 เปลี่ยน float  int  (int) ตัวเลขที่เป็น ทศนิยม (int)5.6  5 เปลี่ยน double  int  (int) ตัวเลขที่เป็น ทศนิยม (int)5.6  5 ตัวอย่างการเปลี่ยนชนิดของข้อมูล

10 กรณีที่ 2 คือ ตัวเลขที่ถูกรับค่ามาเป็น ข้อความ ไปเป็น ชนิดที่เป็นตัวเลข เปลี่ยน string  int  Integer.parseInt( ตัวเลขชนิดข้อความ ) // ตัวอย่าง string num=5; // จะเอาไปกระทำทาง คณิตศาสตร์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นชนิด int ก่อน Integer.parseInt(5)  5 // ซึ่ง 5 ที่ได้จะ คำนวณได้แล้ว หมายเหตุ ต้องใช้เมื่อรับค่าผ่าน textbox,inputbox เป็นต้น double.parsedouble(5)  5.0 // คำนวณได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนชนิดของข้อมูล

11 เป็น dialog ที่แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรม ทำการป้อนข้อมูลตามต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะ นำค่าเหล่านั้นเป็นประมวลผล หรือ แสดงผล ตาม คำสั่งการประมวลผลในโปรแกรม การรับค่าผ่าน inputbox จะรับ input เป็น String เท่านั้น ถ้าจะใช้เป็นชนิดอื่นๆต้องเอาไปเปลี่ยนชนิด ข้อมูล (Conversion) ของค่าที่รับจาก inputbox // ประกาศตัวแปร input ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร ; // ชนิดข้อมูลตามความเป็น จริง เช่น String, Int, Double // รับค่าผ่าน inputbox ชื่อตัวแปร =JOptionPane.ShowInputDialog(“ ข้อความที่จะบอกว่าผู้ใช้ควรจะป้อนข้อมูลอะไร ”); // ถ้า ชนิดตัวแปรไม่ใช่ String จะต้องแปลงค่าจาก inputbox การรับค่าผ่าน inputbox

12 // ประกาศตัวแปร input เป็น String String yourname ; // รับค่าผ่าน inputbox yourname=JOptionPane.ShowInputDialog(“ กรุณาป้อนชื่อของคุณ ”); // แสดงผล System.out.println(“ ยินดีต้อนรับคุณ ”+ yourname + “ เข้าสู่โปรแกรม ”); ตัวอย่างการรับค่าผ่าน inputbox

13 // ประกาศตัวแปร input int num1,num2 ; // ประกอบตัวแปร output int result; // รับค่าผ่าน inputbox num1=Interger.parseInt(JOptionPane.ShowInp utDialog(“ ป้อนตัวเลข 1”)); num2=Interger.parseInt(JOptionPane.ShowInp utDialog(“ ป้อนตัวเลข 2”)); // ประมวลผล result=num1+num2; // แสดงผล System.out.println(“ ผลลัพธ์คือ ” result); ตัวอย่างการรับค่าผ่าน inputbox ใน กรณีเกี่ยวกับการคำนวณ

14 ให้นักศึกษา เขียน สั่งเพื่อรับค่า - ชื่อวิชา - เกรด โดยให้บอกผู้ใช้ให้ป้อนเกรดเป็นแบบตัวเลข คือ (4,3.5,3,2.5,2,1.5,1,0) - หน่วยกิต ผ่าน Inputbox จำนวน 2 วิชา จากนั้นให้นักศึกษาเขียน โป แกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาบนหน้าจอ ดังนี้คือ คุณได้เกรดเฉลี่ยในรายวิชา …. และ รายวิชา …… เท่ากับ …….( ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ) แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt การกระทำทางคณิตศาสตร์. Operator ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในภาษา Java ได้แก่ + การบวก - การลบ * การคูณ / การหาร % การหารเอาเศษ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google