งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ ใบเสร็จเล่มที่ เลขที่ จำนวนเงิน บาท เฉพาะเจ้าหน้าที่ เลขที่ใบสมัคร รหัส ( แรก เข้า ) รหัสนักศึกษา กู้ต่อเนื่อง กู้ใหม่ ไม่กู้ เบิกได้ เบิกไม่ได้ ใบสมัครเข้าศึกษา / ระเบียนประวัติ ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว หลักสูตรที่สมัครเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ข้อมูลนักศึกษา ชื่อ นาย นาง นางสาว ชื่อ ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ) เลขประชาชนว. ด. ป. เกิด อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ หมู่ที่ ตรอก / ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรบ้าน โทรมือถือ ……………………………………... ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง บิดา มารดา อื่นๆ ( ระบุความสัมพันธ์ ) ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ หมู่ที่ ตรอก / ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรบ้าน โทรมือถือ …………………………………….. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน ชื่อวุฒิการศึกษา ชื่อย่อ จากสถาบัน คณะ สาขา / แผนก ข้าพเจ้าทราบข่าวการรับสมัครของสถาบันจาก 1. มีผู้แนะนำชื่อ หรือทราบจาก อื่นๆ ( ระบุ ) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันทุกประการ กู้ กยศ. ไม่กู้ กยศ. ลงชื่อ ผู้สมัคร ( ) วันที่ เดือน พ. ศ หลักฐาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป 5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี )


ดาวน์โหลด ppt เฉพาะเจ้าหน้าที่ ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่.................... ใบเสร็จเล่มที่.................. เลขที่....................... จำนวนเงิน................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google