งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ โด ย น. ส. ณัทวีร์ สด คมขำ คณะศึกษาศาสตร์ เอกดุริยางค์ ศาสตร์ไทย รหัส 461051078.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ โด ย น. ส. ณัทวีร์ สด คมขำ คณะศึกษาศาสตร์ เอกดุริยางค์ ศาสตร์ไทย รหัส 461051078."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ โด ย น. ส. ณัทวีร์ สด คมขำ คณะศึกษาศาสตร์ เอกดุริยางค์ ศาสตร์ไทย รหัส 461051078

3 WEP SITE ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา Web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/

4 Web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/ ภายใน ประกอบด้วย 1. บทบาทความสำคัญของ เทคโนโลยี 2. นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ผลของเทคโนโลยี สารสนเทศ

5 * บทบาทความสำคัญของ เทคโนโลยี * ชี้ให้เห็นความสำคัญ ของเทคโนโลยีรอบกาย เรา การพัฒนาการของ มนุษย์ที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ ต้องการและเพิ่มความ สะดวกสบาย

6 * นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ * บอกถึงความหมายของทั้งคำว่า เทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อม ทั้งเมื่อเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วมีความหมายอย่างไร เราใช้ สารสนเทศด้านใดบ้างดังนี้ 1. การรวบรวม ข้อมูล 2. การ ประมวลผล 3. การ แสดงผล 4. การทำ สำเนา 5. การสื่อสาร โทรคมนาคม

7 * ลักษณะสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ * ชี้ให้เห็นความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่สมัยใหม่ ของคนเรา หลายๆ ด้านเช่น 1. ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่ม ประสิทธิผลในการทำงาน 2. เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบ กระจาย 3. เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานใน หน่วยงานต่างๆ 4. เกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ

8 * ผลของเทคโนโลยี * 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและช่วย กระจายโอกาส 3. ช่วยในการเรียนการสอนใน โรงเรียน 4. ด้านสิ่งแวดล้อม 5. ด้านการป้องกันประเทศ 6. ด้านการผลิตผลทางอุตสาหกรรม และพาณิชกรรม

9 สำหรับ web site ภาษาอังกฤษนั้น ท่านสมามารถเข้าชมได้ที่ web site ต่างๆ เหล่านี้ www.iplom.it/it/-6k www.masters-microfin.it/db100.html www.jeel.org/-7k www.tsolution.it/itc.asp www.itadvisers.com/ www.telindata.it.HiTech/

10 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจ และ งานชิ้นนี้ มีสิ่งใดบกพร่อง กรุณาให้ ข้อเสนอแนะด้วย ณัทวีร์ สด คมขำ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี สารสนเทศ โด ย น. ส. ณัทวีร์ สด คมขำ คณะศึกษาศาสตร์ เอกดุริยางค์ ศาสตร์ไทย รหัส 461051078.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google