งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

2 ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตสั้นกว่าที่ควร การไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง
10% 15% ปัญหาสังคม พันธุกรรม 8% 60% การแพทย์ไม่ดี การไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง 7% มลภาวะอากาศ

3 หัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง ตา ไต

4 คู่มือหมอครอบครัวเขตนครชัยบุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9)
ส่วนที่ 1 : นโยบายผู้บริหาร 1) รมว.สาธารณสุข/รมช.สาธารณสุข 2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ส่วนที่ 2 : แนวทางและภารกิจการดำเนินงานของหมอครอบครัว - กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงระบบปฐมภูมิ( Primary care ) กับ ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) - ภารกิจของหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 1) Long term care 2) Palliative care 3) การประเมินโรคซึมเศร้าในกลุ่มติดบ้านติดเตียง 4) การประเมินพัฒนาการเด็ก 5) STEMI alert 6) Stroke alert 7) การดูแลหญิงตั้งครรภ์

5 คู่มือหมอครอบครัวเขตนครชัยบุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9) (ต่อ)
ส่วนที่ 3 : ความรู้ในการดำเนินงาน 1) การประเมินและการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 2) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3) การประเมินภาวะซึมเศร้า ( 2Q,9Q ) 4) การประเมินพัฒนาการเด็ก 5) ความรู้เรื่องอาการเตือนและการวินิจฉัยเบื้องต้น Stroke 6) ความรู้เรื่องอาการเตือนและการวินิจฉัยเบื้องต้น STEMI 7) ความรู้เรื่องข้อดีข้อเสียการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ส่วนที่ 4 : ปฏิทินและบันทึกกิจกรรม

6

7 Scope of Health Health (Social) Determinants Health System
Health Service Medical Service

8 ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบ บริการทาง การแพทย์
ประชาชนและชุมชน จำเป็นต้องมีส่วนร่วม สามารถ ควบคุม ดูแล และยกระดับสุขภาพของตนเอง

9 คณะกรรมการ DHS - นายอำเภอชุมพลบุรี ประธาน
- นายอำเภอชุมพลบุรี ประธาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี รองประธาน สาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี เลขานุการ โรงพยาบาลชุมพลบุรี

10 ปฎิญญาเขาใหญ่ พัฒนาสู่การเป็นอำเภอจัดการสุขภาพเข็มแข็ง ยั่งยืน ( DHS )
ส่งเสริมความเข็มแข็งของภาคีทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

11 Purpose 1. ความเห็น รสอ.,(DHS) คือ จุดคานงัด
- Scale ประชากร 50, ,000 - ทรัพยากร - สหวิชาชีพ แพทย์นำทีม (FCT) - งบประมาณก้อนใหญ่ - บูรณาการงานได้ - ในกระทรวง - ข้ามกระทรวง - เชื่อม - นโยบายสู่ปฏิบัติ + ครอบครัว - โรงพยาบาลใหญ่ รพ.สต. - ทำงานได้เหมาะทั้งเชิงรับ + รุก

12 FCT คือ ทีมผู้ปฏิบัติที่ต้องมีสหวิชาชีพนำเชื่อมสู่ตำบลและครอบครัว
โคราชทำมาแล้วระดับหนึ่งและเห็นความสำคัญที่จะต้อง พัฒนาต่อไป 4. บริบทและเอกลักษณ์

13 Process 1. สร้างความเป็น Unity ในภาคสาธารณสุขด้วยการ Share vision, Share resource OP 2. Fixed cost - รพ.สต. PP - สสอ. 3. กระจายและพัฒนาบุคลากรด้วยงบ CUP

14 4. ทรัพยากร, เวชภัณฑ์ร่วม
5. ลงทุนในภาพอำเภอ 6. งบสร้างสุขภาพเพิ่มเติมระดับอำเภอหรือตำบล 7. ใช้ - KPI ร่วม - KPI เฉพาะกลุ่ม - บาง CUP มี KPI ของตนเอง

15 ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้ Straight Policy - ระดับชาติ - ระดับเขต/จังหวัด
- ระดับชาติ - ระดับเขต/จังหวัด 2. ยกระดับปฐมภูมิให้มีคุณภาพและศักยภาพ, กำหนด บทบาททีม(สหวิชาชีพนำโดยแพทย์ คือ ทีม) 3. บริหารให้เกิด Unity ในอำเภอ - Single Team

16 Next step PP split => working group (Chokchai, Panya, Pichet, Cherdpan) New MD => Charnchai (Buayai) GG => recruitment will be done soon Consumer protection => Anake IT => Cherdpan (data center, VDO conference) Visit some intangible hospitals => Jirasak, Yuttana Primary to excellent: SOP => FCT manual => Buriram Many boss => Jirasak Investment evaluation => Jirasak New gen team??

17

18


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google