งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

2 60% การไม่รู้จักดูแล สุขภาพตนเอง 15% พันธุกรรม 10% ปัญหาสังคม 8% การแพทย์ไม่ดี 7% มลภาวะอากาศ

3 หัวใจ หลอด เลือด มะเร็ง ตา ไต

4 ส่วนที่ 1 : นโยบายผู้บริหาร 1) รมว.สาธารณสุข/รมช.สาธารณสุข 2) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ส่วนที่ 2 : แนวทางและภารกิจการดำเนินงานของหมอครอบครัว - กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงระบบปฐมภูมิ( Primary care ) กับ ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) - ภารกิจของหมอครอบครัว (FCT) ปี 2558 1) Long term care 2) Palliative care 3) การประเมินโรคซึมเศร้าในกลุ่มติดบ้านติดเตียง 4) การประเมินพัฒนาการเด็ก 5) STEMI alert 6) Stroke alert 7) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ คู่มือหมอครอบครัวเขตนครชัยบุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9)

5 คู่มือหมอครอบครัวเขตนครชัยบุรินทร์ (เขตสุขภาพที่ 9) (ต่อ) ส่วนที่ 3 : ความรู้ในการดำเนินงาน 1) การประเมินและการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง 2) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3) การประเมินภาวะซึมเศร้า ( 2Q,9Q ) 4) การประเมินพัฒนาการเด็ก 5) ความรู้เรื่องอาการเตือนและการวินิจฉัยเบื้องต้น Stroke 6) ความรู้เรื่องอาการเตือนและการวินิจฉัยเบื้องต้น STEMI 7) ความรู้เรื่องข้อดีข้อเสียการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ส่วนที่ 4 : ปฏิทินและบันทึกกิจกรรม

6

7 Scope of Health MedicalService Health Service Health System Health (Social) Determinants

8 ระบบ สุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบบริการทางการแพทย์ ประชาชนและชุมชน จำเป็นต้องมี ส่วนร่วม สามารถ ควบคุม ดูแล และยกระดับ สุขภาพของตนเอง

9 โรงพยาบาลชุมพลบุรี คณะกรรมการ DHS - นายอำเภอชุมพลบุรี ประธาน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี รองประธาน - สาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี เลขานุการ - นายอำเภอชุมพลบุรี ประธาน - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพลบุรี รองประธาน - สาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี เลขานุการ 9

10 ปฎิญญาเขาใหญ่ 1. พัฒนาสู่การเป็นอำเภอจัดการสุขภาพ เข็มแข็ง ยั่งยืน ( DHS ) 2. ส่งเสริมความเข็มแข็งของภาคีทุกภาค ส่วนในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 3. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี 4. เพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมสุขภาพ การ ป้องกันควบคุมโรค / ภัยสุขภาพ 5. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ที่มี ประสิทธิภาพ 6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน สุขภาพ

11 Purpose 1. ความเห็น รสอ.,(DHS) คือ จุด คานงัด - Scale ประชากร 50,000 - 100,000 - ทรัพยากร - สหวิชาชีพ แพทย์นำ ทีม (FCT) - งบประมาณก้อนใหญ่ - บูรณาการงานได้ - ในกระทรวง - ข้ามกระทรวง - เชื่อม - นโยบายสู่ปฏิบัติ + ครอบครัว - โรงพยาบาลใหญ่ รพ. สต. - ทำงานได้เหมาะทั้งเชิงรับ + รุก

12 2.FCT คือ ทีมผู้ปฏิบัติที่ต้องมีสห วิชาชีพนำเชื่อมสู่ตำบลและ ครอบครัว 3. โคราชทำมาแล้วระดับหนึ่งและ เห็นความสำคัญที่จะต้อง พัฒนาต่อไป 4. บริบทและเอกลักษณ์

13 Process 1. สร้างความเป็น Unity ในภาค สาธารณสุขด้วยการ Share vision, Share resource OP 2. Fixed cost- รพ. สต. PP - สสอ. 3. กระจายและพัฒนาบุคลากรด้วยงบ CUP

14 4. ทรัพยากร, เวชภัณฑ์ร่วม 5. ลงทุนในภาพอำเภอ 6. งบสร้างสุขภาพเพิ่มเติมระดับ อำเภอหรือตำบล 7. ใช้ - KPI ร่วม - KPI เฉพาะกลุ่ม - บาง CUP มี KPI ของ ตนเอง

15 ข้อเสนอแนะ 1. อยากให้ Straight Policy - ระดับชาติ - ระดับเขต / จังหวัด 2. ยกระดับปฐมภูมิให้มีคุณภาพ และศักยภาพ, กำหนด บทบาททีม ( สหวิชาชีพนำโดย แพทย์ คือ ทีม ) 3. บริหารให้เกิด Unity ในอำเภอ - Single Team

16 Next step 1. PP split => working group (Chokchai, Panya, Pichet, Cherdpan) 2. New MD => Charnchai (Buayai) 3. GG => recruitment will be done soon 4. Consumer protection => Anake 5. IT => Cherdpan (data center, VDO conference) 6. Visit some intangible hospitals => Jirasak, Yuttana 7. Primary to excellent: SOP => FCT manual => Buriram 8. Many boss => Jirasak 9. Investment evaluation => Jirasak 10. New gen team??

17

18


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google