งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ รับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะ น้ำบาดาลพ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ รับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะ น้ำบาดาลพ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ รับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะ น้ำบาดาลพ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ **** ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2539) ออกตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมตาพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ. ศ. 2520 เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออก หนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมการเจาะและการอุดกลบบ่อ น้ำบาดาล ***

3 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำ ขอตามแบบ นบ./13 ท้ายประกาศนี้ ณ สถานที่ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศ 2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ - สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนธรณี หรืออุทก ธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรม ปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณีวิศวกรรม เหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และ วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่ง ประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทก ธรณีวิทยาไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกร เหมืองแร่ไทย หรือสมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ. ศ. 2542 - ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551

5 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ - ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้น แต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วง พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่เหตุ แห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง - ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ. ศ. 2520 เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อย กว่า 6 เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้ง สุดท้าย

6 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบ นบ./14 ท้ายประกาศนี้ หนังสือรับรองให้ มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนด แล้วให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองใหม่

7 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ รับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะ น้ำบาดาลพ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google