งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลพ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

2 สรุปสาระสำคัญ ****ยกเลิกประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2539) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตาพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เพื่อควบคุมการเจาะและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล *** สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1.ผู้ใดประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง ให้ยื่นคำขอตามแบบ นบ./13ท้ายประกาศนี้ ณ สถานที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศ 2.กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ - สำเนาวุฒิบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยา เทคโนธรณี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณีวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าขึ้นไป สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทยหรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542 - ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ - ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง - ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3.หนังสือรับรองให้เป็นไปตามแบบ นบ./14 ท้ายประกาศนี้ หนังสือรับรองให้มีอายุ 5 ปี นับแต่วันออก เมื่อครบกำหนดแล้วให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองใหม่ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

7 จบการนำเสนอ สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด


ดาวน์โหลด ppt ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 สิงหาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google