งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 Building Blocks plus นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 Building Blocks plus นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 Building Blocks plus นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557

2 ประเด็นการนำเสนอ ความเป็นมาของ 6BB วัตถุประสงค์ หัวใจสำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้

3

4

5 Health Areas Population 5 – 6 millions Shared Planning Shared Resources Minimize out-of-area Referral Service Plan: Seamless Health Service Network

6 CEO Service Provider Board COO CSO CI O CF O CHR O Shared Management - Priority Setting - Budget - Investments - Drugs & Equipments - Human Resources Shared Management - Priority Setting - Budget - Investments - Drugs & Equipments - Human Resources Coordinated Services - Service Plan 12 specialties Coordinated Services - Service Plan 12 specialties Quality of Care Quality of Service Health Service Plan

7 คำจำกัดความของ Service Plan

8

9 Basic function from world health report 2000 Framework for action from WHO 2007 6 Building blocks

10 Strengthening health system for improve health outcome 6 Building blocks

11

12 Source: WHO Health System Strengthening Strategy 2007 The WHO Health System Conceptual Framework

13

14 Service Delivery การให้บริการ เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มประชากร ความต้องการของการให้บริการทั้ง รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง

15 เป้าหมาย บริการได้ มาตรฐาน เข้าถึง ลดการ รอคอย ลดอัตรา ป่วย ลดอัตรา ตาย ลดค่า ใช้จ่าย วัตถุประสงค์(Objective)

16 Health workforce กำลังคน นโยบาย แผนการและการลงทุนด้านกำลังคน การสนับสนุนด้านกำลังคน มาตรฐานกำลังคน ข้อมูลด้านกำลังคน Obj: กำลังคนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน

17 Information ข้อมูลข่าวสาร Health information and surveillance system Standardized tools and instruments Obj: นำไปสู่การวางแผนและการกำกับติดตาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

18 Medical Product &Technology ยา เวชภัณฑ์และเทคโนโลยี นโยบายและการจัดการเพื่อให้ได้มา มีแนวทางในการใช้งานและมีการใช้อย่าง สมเหตุสมผล Obj: การเข้าถึงยา เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพ ปลอดภัย คุ้มคาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

19 Financing การเงินการคลัง นโยบายด้านการเงินการคลังที่จะควบคุมกำกับ ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ระบบสุขภาพที่ใช้การเงินนำ? Obj: Adequate fund for health system

20 Leadership/Governance การนำและธรรมาภิบาล Strategic policy framework นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า Obj: การนำ การบริหารจัดการ การวางแผนกล ยุทธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบได้

21 LEADERSHIP AND GOVERNANCE SERVICE DELIVERY HUMAN RESOURCES MEDICINES AND TECHNOLOGIES FINANCING INFORMATION

22 7Building blocks or 6 Building blocks plus ?

23

24

25 การนำไปประยุกต์ใช้

26 หลักการบริหารจัดการ โดย 4 M 1. Man 2. Money 3. Material 4. Method

27 Six Building Block Plus Service DeliveryHealth WorkforceInformation Medical Products & Technology Financing Leadership/ Governance Community or Stakeholder Participation Community or Stakeholder Participation

28

29

30

31 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร Vision Program Mission Strategic issue GoalObjective KPI Target Project Operational Plan ImplementMonitoring Six-Sigma TQM or CQI Evaluation & Control Processed,Output Outcome, Impact KPI Target BSC F-Objective C-Objective I-Objective L-Objective S-Map Strategy Internal & External SWOT Analysis 6BB plus

32 พัฒนา คุณภาพ บริการปฐมภูมิ ร่วมกับภาคี เครือข่าย เข้มแข็ง พัฒนาระบบ สนับสนุน บริการ พัฒนาระบบ บริการ สุขภาพ พัฒนาระบบ สารสนเทศ บริการสุขภาพ มาตรฐาน ระดับประเทศ ภาคีเครือข่าย สุขภาพเข้มแข็ง สารสนเทศ มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข เข้าถึง คุณภาพ เป็น ธรรม ประสิทธิ ภาพ 4 4 4 ยุทธศาสตร์หลักทำงานเข็มมุ่ง กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ เขต 12

33 6 BB plus กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2558

34 แผนปฏิบัติการสาขาตา เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปี 2558 แผนปฏิบัติการสาขาตา เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปี 2558

35 ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาการระบบคัดกรองโรคทางตาโดยเน้นการเชื่อมโยง กับ DHS - มี eye nurse ประจำ รพช.ทุกแห่ง - คณะทำงาน SP ตาระดับจังหวัดและอำเภอ 2.พัฒนาการดูแลรักษาโรคทางตาโดยใช้ทีมภายในเขตเขต สุขภาพ - ทีมผ่าตัดตาเคลื่อนที่ของเขตสุขภาพ เป้าหมาย 1,000 ตา - จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ 3.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการคัดกรองและใช้ เทคโนโลยี - อบรมเครื่องมือและโปรแกรม VISION 2020

36 2. โรคจอประสาทตา(DR,ROP) 1. โรคต้อกระจก (Cataract) 3. โรคต้อหิน (Glaucoma) เป้าหมายโรคทางตาเขต 12 ปี 2558 จักษุวิทยา

37 กรอบการพัฒนาระบบบริการสาขาตาโรคต้อกระจกปี 2558-60 โดยใช้ กรอบการทำงาน 6 Building Block Plus กรอบการพัฒนาระบบบริการสาขาตาโรคต้อกระจกปี 2558-60 โดยใช้ กรอบการทำงาน 6 Building Block Plus ระดับ บริการ Service Delivery Health Workforce Health Information เทคโนโลยี การแพทย์ FinancingSystemParticipation M2, F,P เครือข่าย คัดกรองโรค ต้อกระจกที่มี ประสิทฺธิภาพ จัดให้มีพยาบาล ผ่านการอบรม ทางตา (eye nurse) ประจำ รพช. ทุกแห่ง บันทึกข้อมูล การคัดกรอง และผ่าตัด ต้อกระจก โดยใช้ โปรแกรม Vision 2020 จัดระบบ เครื่องมือ ในการ คัดกรอง โรคต้อกระจก จาก งบประมาณ เขตและ สปสช. - ใช้ใบคัดกรอง แทนใบส่งตัวจาก รพสต. - คณะกรรมการ SPตาระดับจังหวัด ดำเนินงานติดตาม ความก้าวหน้า สร้างความ ร่วมมือและ การสนับสนุน จากทุก ภาคส่วน

38 ระดับ บริการ Service Delivery Health Workforce Health Information เทคโนโลยี การแพทย์ FinancingSystemParticipation A,S,M1 จัดตั้งทีมผ่าตัด เชิงรุกโดยทีม บุคลากรใน เขตบริการ สุขภาพ จัดให้มีพยาบาล เวชปฏิบัติทาง ตา หลักสูตร 4 เดือน ครบตาม มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชน สูงอายุได้รับรู้ เข้าใจ (Health Literacy) จัดหาเครื่อง เครื่องมือผ่าตัด ต้อกระจกให้แก่ ทีมผ่าตัดเชิงรุก ของเขต จาก งบประมาณ เขตและ สปสช. - ตรวจรักษา ได้ทุก รพ. - คณะกรรม การ SPตา ระดับเขต ดำเนินงาน ติดตาม ความก้าวหน้า คณะกรรมการ Service plan ตา ระดับจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ โรคต้อกระจก

39 มาตรการ/กิจกรรมหลัก P,F,M2 คัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี F,M2 คัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วย เบาหวาน คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อหินในผู้สูงอายุ60 ปี

40 M1,S,A รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก จัดตั้งทีมผ่าตัดตาเคลื่อนที่โดยทีมบุคลากรของเขต สุขภาพ พัฒนาการรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดย เครื่องยิงเลเซอร์ พัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรค ROP พัฒนา Retina center ประจำเขตที่ รพ.หาดใหญ่และ รพ.ยะลา มาตรการ/กิจกรรมหลัก

41 P,F,M1 โครงการคัดกรองต้อกระจก เชิงรุกงบประมาณ 7.5แสน บาทจาก สปสช. โครงการพัฒนาคัดกรอง โรคเบาหวานขึ้นจอประสาท ตางบประมาณ 7.5แสนบาท จาก สปสช. โครงการ

42 M1,S,A โครงการผ่าตัดต้อกระจกโดยทีม ผ่าตัดเชิงรุกของเขตโดยงบ สปสช./เขตบริการ โครงการ

43 P,F,M2 จัดหาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ให้เพียงพอในจังหวัดงบจากเขต สุขภาพจำนวน 4 เครื่อง (4 ล้านบาท) จัดหาเครื่องวัดความดันตาชนิดไม่ สัมผัสให้เพียงพอในทุกจังหวัดงบ 4.5 ล้านบาทจากเขตสุขภาพ ครุภัณฑ์

44 M1,S,A จัดหาเครื่องสลายต้อกระจก กล้องผ่าตัดตา และ ชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ทีมผ่าตัดเชิง รุกของเขตโดยงบจากเขตสุขภาพจำนวน 7.5 ล้านบาท ครุภัณฑ์

45 F,M2 อบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบทางตา(eye nurse ) ประจำ รพช.ทุกแห่ง คัดกรองต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตาสามารถใช้เครื่องตรวจจอ ประสาทตาเครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติและอ่านผล เบื้องต้นได้โดยงบจาก สสจ. พัฒนาบุคลากร

46 ส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 12 แห่ง งบ4.8 แสนบาท จากเขตสุขภาพ ส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 12 แห่ง งบ4.8 แสนบาท จากเขตสุขภาพ นาทวี, สายบุรี M2 รามัน, ยะหา, ตะโหมด F1 หาดใหญ่, พัทลุง, ยะลา, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส,สุไหงโกลก A,S,M

47 โครงการอบรมโปรแกรม Vision 2020 และถ่ายทอดแผน SP สาขาตา 3 พ.ย.57 โครงการอบรมโปรแกรม Vision 2020 และถ่ายทอดแผน SP สาขาตา 3 พ.ย.57 1.อบรมการลงบันทึกและ ประมวลผลจากโปรแกรม Vision 2020 2.สรุปผลและถ่ายทอดแผนการ ดำเนินงาน 3.ชี้แจงแนวทางการคัดกรอง สายตา 4.ถ่ายทอดแผนการผ่าตัด ต้อกระจก 1.อบรมการลงบันทึกและ ประมวลผลจากโปรแกรม Vision 2020 2.สรุปผลและถ่ายทอดแผนการ ดำเนินงาน 3.ชี้แจงแนวทางการคัดกรอง สายตา 4.ถ่ายทอดแผนการผ่าตัด ต้อกระจก วัตถุประสงค์

48 M1,S,A อบรมการบันทึกการคัดกรองและ ผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ รพ.ทุกแห่ง โดยใช้โปรแกรม vision 2020 กลุ่มเป้าหมาย 100 คน พร้อมแจก เครื่องมือให้แก่ อสม. รพ.สต. รพช. รพศ/รพท งบ 1.2 แสนบาท จากเขตสุขภาพ พัฒนาบุคลากร

49 จัดทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ตามสถาน บริการสาธารณสุขและแหล่ง ชุมชนทุกแห่งจำนวน 8,000 ใบงบจากเขตสุขภาพ จัดทำแผ่นวัดสายตาแจกให้ รพสต. ทุกแห่งจำนวน 2,000 ชุด เครื่องมือ

50

51 P อบรมฟื้นฟูความรู้และชี้แจง การดำเนินงานการคัดกรอง ผู้ป่วยแก่ อสม.และการลง บันทึกโปรแกรม Vision2020 แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. โดยงบจาก สสจ. พัฒนาบุคลากร

52 ตารางเวลาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการตัดกรองผ่าตัด โรคต้อกระจกเชิงรุก เขต 12 ปีงบประมาณ 2558 ตารางเวลาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการตัดกรองผ่าตัด โรคต้อกระจกเชิงรุก เขต 12 ปีงบประมาณ 2558

53


ดาวน์โหลด ppt 6 Building Blocks plus นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google