งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
6 Building Blocks plus นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.สุไหงโกลก 22 ธค 2557

2 ประเด็นการนำเสนอ ความเป็นมาของ 6BB วัตถุประสงค์ หัวใจสำคัญ
การนำไปประยุกต์ใช้

3

4

5 Health Areas Population 5 – 6 millions Shared Planning
Shared Resources Minimize out-of-area Referral Service Plan: Seamless Health Service Network

6 CEO Service Provider Board
Shared Management Priority Setting Budget - Investments - Drugs & Equipments - Human Resources Health Service Plan CEO Service Provider Board COO Quality of Care CFO Quality of Service CSO CIO CHRO Coordinated Services - Service Plan specialties

7 คำจำกัดความของ Service Plan

8

9 Basic function from world health report 2000
6 Building blocks Basic function from world health report 2000 Framework for action from WHO 2007

10 Strengthening health system for improve health outcome
6 Building blocks Strengthening health system for improve health outcome

11

12 The WHO Health System Conceptual Framework
Source: WHO Health System Strengthening Strategy 2007

13

14 Service Delivery การให้บริการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มประชากร ความต้องการของการให้บริการทั้ง รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย การบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง

15 วัตถุประสงค์(Objective)
บริการได้มาตรฐาน เข้าถึง ลดการ รอคอย ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดค่า ใช้จ่าย วัตถุประสงค์(Objective) เป้าหมาย

16 Health workforce กำลังคน
นโยบาย แผนการและการลงทุนด้านกำลังคน การสนับสนุนด้านกำลังคน มาตรฐานกำลังคน ข้อมูลด้านกำลังคน Obj: กำลังคนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

17 Information ข้อมูลข่าวสาร
Health information and surveillance system Standardized tools and instruments Obj: นำไปสู่การวางแผนและการกำกับติดตาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)

18 Medical Product &Technology ยา เวชภัณฑ์และเทคโนโลยี
นโยบายและการจัดการเพื่อให้ได้มา มีแนวทางในการใช้งานและมีการใช้อย่างสมเหตุสมผล Obj: การเข้าถึงยา เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มคาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม

19 Financing การเงินการคลัง
นโยบายด้านการเงินการคลังที่จะควบคุมกำกับ ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ระบบสุขภาพที่ใช้การเงินนำ? Obj: Adequate fund for health system

20 Leadership/Governance การนำและธรรมาภิบาล
Strategic policy framework นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส การมีส่วนร่วม รับผิดชอบ คุ้มค่า Obj: การนำ การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบได้

21 LEADERSHIP AND GOVERNANCE
SERVICE DELIVERY HUMAN RESOURCES INFORMATION LEADERSHIP AND GOVERNANCE MEDICINES AND TECHNOLOGIES FINANCING

22 7Building blocks or 6 Building blocks plus ?

23

24

25 การนำไปประยุกต์ใช้

26 หลักการบริหารจัดการ โดย 4 M
Man Money Material Method

27 Six Building Block Plus
Service Delivery Health Workforce Information Medical Products & Technology Financing Leadership/ Governance Community or Stakeholder Participation

28

29

30

31 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
Vision Internal & External SWOT Analysis Mission Strategy Strategic issue Goal Objective BSC KPI Target F-Objective C-Objective I-Objective L-Objective S-Map Program KPI Target Monitoring Six-Sigma TQM or CQI Evaluation & Control Project Operational Plan Implement 6BB plus Processed ,Output Outcome, Impact

32 4 กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ เขต 12 ประชาชน สุขภาพดีเจ้าหน้าที่ มีความสุข
พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง พัฒนาระบบสนับสนุนบริการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศ บริการสุขภาพมาตรฐานระดับประเทศ ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง สารสนเทศ มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ประชาชน สุขภาพดีเจ้าหน้าที่ มีความสุข เข้าถึง คุณภาพ เป็น ธรรม ประสิทธิ ภาพ 4 ยุทธศาสตร์ หลักทำงาน เข็มมุ่ง กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ เขต 12

33 กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2558
6 BB plus

34 เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปี 2558
แผนปฏิบัติการสาขาตา เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปี 2558

35 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการระบบคัดกรองโรคทางตาโดยเน้นการเชื่อมโยงกับ DHS
- มี eye nurse ประจำ รพช.ทุกแห่ง - คณะทำงาน SP ตาระดับจังหวัดและอำเภอ พัฒนาการดูแลรักษาโรคทางตาโดยใช้ทีมภายในเขตเขตสุขภาพ - ทีมผ่าตัดตาเคลื่อนที่ของเขตสุขภาพ เป้าหมาย 1,000 ตา - จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการคัดกรองและใช้เทคโนโลยี - อบรมเครื่องมือและโปรแกรม VISION 2020

36 เป้าหมายโรคทางตาเขต 12 ปี 2558
จักษุวิทยา เป้าหมายโรคทางตาเขต 12 ปี 2558 2. โรคจอประสาทตา(DR,ROP) 1. โรคต้อกระจก (Cataract) 3. โรคต้อหิน (Glaucoma)

37 กรอบการพัฒนาระบบบริการสาขาตาโรคต้อกระจกปี 2558-60 โดยใช้ กรอบการทำงาน 6 Building Block Plus
ระดับบริการ Service Delivery Health Workforce Health Information เทคโนโลยีการแพทย์ Financing System Participation M2, F,P เครือข่าย คัดกรองโรค ต้อกระจกที่มี ประสิทฺธิภาพ จัดให้มีพยาบาลผ่านการอบรม ทางตา (eye nurse) ประจำ รพช.ทุกแห่ง บันทึกข้อมูล การคัดกรอง และผ่าตัด ต้อกระจก โดยใช้ โปรแกรม Vision 2020 จัดระบบ เครื่องมือ ในการ คัดกรอง โรคต้อกระจก จาก งบประมาณ เขตและ สปสช. - ใช้ใบคัดกรองแทนใบส่งตัวจาก รพสต. - คณะกรรมการSPตาระดับจังหวัดดำเนินงานติดตามความก้าวหน้า สร้างความ ร่วมมือและ การสนับสนุน จากทุก ภาคส่วน

38 โรคต้อกระจก ระดับบริการ Service Delivery Health Workforce
Health Information เทคโนโลยีการแพทย์ Financing System Participation A,S,M1 จัดตั้งทีมผ่าตัด เชิงรุกโดยทีม บุคลากรใน เขตบริการ สุขภาพ จัดให้มีพยาบาล เวชปฏิบัติทาง ตา หลักสูตร 4 เดือน ครบตาม มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชน สูงอายุได้รับรู้ เข้าใจ (Health Literacy) จัดหาเครื่อง เครื่องมือผ่าตัด ต้อกระจกให้แก่ ทีมผ่าตัดเชิงรุก ของเขต จาก งบประมาณ เขตและ สปสช. - ตรวจรักษาได้ทุก รพ. - คณะกรรม การ SPตาระดับเขตดำเนินงานติดตามความก้าวหน้า คณะกรรมการ Service plan ตา ระดับจังหวัด ที่มีประสิทธิภาพ

39 มาตรการ/กิจกรรมหลัก P,F,M2 F,M2 คัดกรองโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ 60 ปี
คัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน คัดกรองผู้ป่วยโรคต้อหินในผู้สูงอายุ60 ปี

40 มาตรการ/กิจกรรมหลัก M1,S,A รณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก
จัดตั้งทีมผ่าตัดตาเคลื่อนที่โดยทีมบุคลากรของเขตสุขภาพ พัฒนาการรักษาโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโดยเครื่องยิงเลเซอร์ พัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรค ROP พัฒนา Retina center ประจำเขตที่ รพ.หาดใหญ่และรพ.ยะลา

41 โครงการ P,F,M1 โครงการคัดกรองต้อกระจกเชิงรุกงบประมาณ 7.5แสนบาทจาก สปสช. โครงการพัฒนาคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตางบประมาณ 7.5แสนบาทจาก สปสช. ยังมีคนไข้นอกระบบอีกมากตามคลินิก ร้านขายยา

42 โครงการ M1,S,A โครงการผ่าตัดต้อกระจกโดยทีมผ่าตัดเชิงรุกของเขตโดยงบ สปสช./เขตบริการ

43 ครุภัณฑ์ P,F,M2 จัดหาเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาให้เพียงพอในจังหวัดงบจากเขตสุขภาพจำนวน 4 เครื่อง (4 ล้านบาท) จัดหาเครื่องวัดความดันตาชนิดไม่สัมผัสให้เพียงพอในทุกจังหวัดงบ 4.5 ล้านบาทจากเขตสุขภาพ

44 ครุภัณฑ์ M1,S,A จัดหาเครื่องสลายต้อกระจก กล้องผ่าตัดตา และชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ทีมผ่าตัดเชิงรุกของเขตโดยงบจากเขตสุขภาพจำนวน 7.5ล้านบาท

45 พัฒนาบุคลากร F,M2 อบรมพยาบาลผู้รับผิดชอบทางตา(eye nurse ) ประจำ รพช.ทุกแห่ง คัดกรองต้อกระจก ต้อหิน เบาหวานขึ้นจอประสาทตาสามารถใช้เครื่องตรวจจอประสาทตาเครื่องวัดความดันตาอัตโนมัติและอ่านผลเบื้องต้นได้โดยงบจาก สสจ.

46 ส่งอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา จำนวน 12 แห่ง งบ4.8 แสนบาท จากเขตสุขภาพ
หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 12 แห่ง งบ4.8 แสนบาท จากเขตสุขภาพ นาทวี, สายบุรี M2 รามัน, ยะหา, ตะโหมด F1 หาดใหญ่, พัทลุง, ยะลา, ตรัง, ปัตตานี, นราธิวาส,สุไหงโกลก A,S,M

47 โครงการอบรมโปรแกรม Vision 2020 และถ่ายทอดแผน SP สาขาตา 3 พ.ย.57
วัตถุประสงค์ อบรมการลงบันทึกและ ประมวลผลจากโปรแกรม Vision 2020 สรุปผลและถ่ายทอดแผนการ ดำเนินงาน ชี้แจงแนวทางการคัดกรอง สายตา ถ่ายทอดแผนการผ่าตัด ต้อกระจก

48 พัฒนาบุคลากร M1,S,A อบรมการบันทึกการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ รพ.ทุกแห่ง โดยใช้โปรแกรม vision 2020 กลุ่มเป้าหมาย 100 คน พร้อมแจกเครื่องมือให้แก่ อสม. รพ.สต. รพช. รพศ/รพท งบ 1.2 แสนบาทจากเขตสุขภาพ

49 เครื่องมือ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามสถานบริการสาธารณสุขและแหล่งชุมชนทุกแห่งจำนวน 8,000 ใบงบจากเขตสุขภาพ จัดทำแผ่นวัดสายตาแจกให้ รพสต. ทุกแห่งจำนวน 2,000 ชุด ยังมีคนไข้นอกระบบอีกมากตามคลินิก ร้านขายยา

50 ยังมีคนไข้นอกระบบอีกมากตามคลินิก ร้านขายยา

51 พัฒนาบุคลากร P อบรมฟื้นฟูความรู้และชี้แจงการดำเนินงานการคัดกรองผู้ป่วยแก่ อสม.และการลงบันทึกโปรแกรม Vision2020 แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. โดยงบจาก สสจ.

52 ตารางเวลาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการตัดกรองผ่าตัด
โรคต้อกระจกเชิงรุก เขต 12 ปีงบประมาณ 2558

53


ดาวน์โหลด ppt รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google