งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 4 3 2 1 GO!!. เศรษฐกิจพอเพียง พ เ พ อเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 4 3 2 1 GO!!. เศรษฐกิจพอเพียง พ เ พ อเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 4 3 2 1 GO!!

2 เศรษฐกิจพอเพียง พ เ พ อเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า

3 คุณธรรมนำความรู้สู่ความพอเพียงยินดีต้อนรับ เศรษฐกิจพอเพียง

4 เศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การนำเสนอ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี

5 เศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัส ความหมาย ปรัชญา เงื่อนไข การปฏิบัติตน ผู้จัดทำ เทศบาลเมืองกันตัง Home

6 พระราชดำรัส ในการดำเนินชีวิตด้วย ความอดทน ความเพียรมี สติปัญญาเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม จากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี เทศบาลเมืองกันตัง Home

7 ความหมาย การคุณธรรม ความ ซื่อสัตย์สุจริต ในการ ดำเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียรมี สติปัญญาเพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม จากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี เทศบาลเมืองกันตัง Home

8 หลักปรัชญา ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไปและไม่ มากเกินไป โดยไม่ เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ใน ระดับพอประมาณ เทศบาลเมืองกันตัง Home

9 หลักปรัชญา ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับของความ พอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป อย่างมีเหตุผล โดย พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน คำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจากการกระทำ นั้นๆ อย่างรอบคอบ เทศบาลเมืองกันตัง Home

10 หลักปรัชญา การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไป และไม่ มากเกินไปโดยไม่ เบียดเบียนตนเองและ ผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ใน ระดับพอประมาณ เทศบาลเมืองกันตัง Home

11 เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เทศบาลเมืองกันตัง Home

12 เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียร มีสติปัญญา เทศบาลเมืองกันตัง Home

13 การปฏิบัติตน 1. ยึดความ ประหยัด 2. ยึดถือการ ประกอบอาชีพด้วย ความถูกต้อง เทศบาลเมืองกันตัง Home

14 การปฏิบัติตน 3. ละเลิกการแก่งแย่ง ผลประโยชน์ 4. มุ่งเน้นหาข้าวหา ปลา ก่อนมุ่งเน้น หาเงินหาทอง 5. ทำมาหากินก่อนทำ มาค้าขาย เทศบาลเมืองกันตัง Home

15 เศรษฐกิจพอเพียงจะสำเร็จได้ด้วยความพอดีของตน เศรษฐกิจพอเพียง

16 ด. ญ. ชลธิชา สีหาบง ด. ช. พศิน พานิชเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง

17


ดาวน์โหลด ppt 5 4 3 2 1 GO!!. เศรษฐกิจพอเพียง พ เ พ อเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google