งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 1 4 3 5 GO!!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 1 4 3 5 GO!!."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 1 4 3 5 GO!!

2 พอเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า
welcome เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงในวันนี้ เพื่อชีวีที่ดีในวันหน้า welcome

3 เศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำความรู้ สู่ความพอเพียง ยินดีต้อนรับ

4 เศรษฐกิจพอเพียง เข้าสู่การนำเสนอ โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี

5 เศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไข พระราชดำรัส ความหมาย การปฏิบัติตน ปรัชญา
ผู้จัดทำ Home เทศบาลเมืองกันตัง

6 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
พระราชดำรัส ในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

7 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
ความหมาย การคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

8 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
หลักปรัชญา ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง เทศบาลเมืองกันตัง Home

9 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
หลักปรัชญา ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

10 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
หลักปรัชญา การมีภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

11 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

12 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน เพียร มีสติปัญญา พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

13 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
การปฏิบัติตน 1. ยึดความประหยัด 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

14 พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง
การปฏิบัติตน 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ 4. มุ่งเน้นหาข้าวหาปลา ก่อนมุ่งเน้น หาเงินหาทอง 5. ทำมาหากินก่อนทำมาค้าขาย พอมี พอกิน พอใช้ พอเพียง Home เทศบาลเมืองกันตัง

15 เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความพอดีของตน เศรษฐกิจพอเพียง จะสำเร็จได้

16 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
ผู้จัดทำ ด.ญ.ชลธิชา สีหาบง ด.ช.พศิน พานิชเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง

17 THE END ขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 2 1 4 3 5 GO!!.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google