งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นภาษาหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อใช้แทนสิ่งของ ปริมาณ และ เหตุการณ์ การกระทำต่าง ๆ ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข หรือตัวหนังสือก็ได้ สารสนเทศ (Information) หรือข่าวสาร หมายถึง ผลลัพธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการประมวลผล หรือเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน เป็นความรู้ทีต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์เป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับเข้าใจ และสามารถทำกิจกรรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ตามรูปแบบสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ

2 สารสนเทศ สารบรรณ ข้อมูลและสารสนเทศในความหมายของผู้ใช้
ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน จะมีการรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศเดียวกัน แตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งานและหน้าที่ความรับผิดชอบสารสนเทศสำหรับๆ หนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลดิบสำหรับอื่นก็ได้ เช่น ใบสั่งให้ส่งเอกสาร เป็นสารสนเทศของพนักงานส่งเอกสาร แต่เป็นข้อมูลดิบของงาน สารบรรณ

3 สารสนเทศ แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลเพื่อสารสนเทศ เกิดจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ 2.. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์การ 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

4 สารสนเทศ คุณสมบัติของสารสนเทศ 1. ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy)
2. ความรวดเร็วทันต่อการใช้งาน (Timeliness) 3. ความสมบูรณ์ (Completeness) 4. ความกะทัดรัด (Conciseness) 5. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) 6. ตรวจสอบได้ (Verifiability) 7. ความละเอียดแม่นยำ (Reliability) 8. คุณสมบัติเชิงปริมาณ (Quantifiable) 9. ความยอมรับได้ (Appropriateness) 10. ใช้งานง่าย (Accessible) 11. ความไม่ลำเอียง (Freedom From Bias) 12. ชัดเจน (Clarity)

5 สารสนเทศ การแบ่งสารสนเทศ
สารสนเทศสามารถจัดแบ่งกลุ่มประเภทได้หลายแบบ โดยยึดถือตามหลักอ้างอิงแบบหนึ่ง เพื่อสะดวกต่อการใช้บริหารงานภายในองค์การ ซึ่งการจัดแบ่งแต่ละแบบอาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่จริงได้ ดังนั้นสารสนเทศเดียวกันก็อาจถูกจัดให้อยู่ในประเภทต่าง ๆ ได้ หลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน

6 สารสนเทศ การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 1. ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ
1.1 ข้อมูลตัวเลข 1.2 ข้อมูลตัวอักขระ 1.3 ข้อมูลกราฟิก 1.4 ข้อมูลเสียง 2. เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศ 2.1 ลดหรือตัดข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำเป็นออก 2.2 จัดวางให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 2.3 ใช้สีสันมาช่วยในการนำเสนอ 2.4 การใช้กราฟิกมาช่วยในการนำเสนอ

7 สารสนเทศ รูปแบบของสารสนเทศ
1. สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่แพร่หลายและเป็นที่คุ้นเคยอาจอยู่ในรูปของหนังสือ วารสารแบบฟอร์ม เอกสารรายงาน หรืออาจอยู่ในรูปของการบันทึก เช่น บันทึกส่วนตัว บันทึกการปฏิบัติการในห้องทดลอง 2. วัสดุย่อส่วน ซึ่งมักเป็นแผ่นฟิล์มขนาด 16 มม. หรือ 35 มม. อาจเป็นเอกสาร คือ เป็นหน้าหนังสือ จัดเรียงกันไปตามลำดับจากหน้าแรกไปจนหน้าสุดท้าย แผ่นฟิล์มหนึ่งแผ่นสามารถบรรจุเอกสารได้หลายหน้า ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนในการย่อ การอ่านจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องอ่านโดยเฉพาะ 3. สื่อเทปเสียงและวีดิทัศน์ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก ข้อมูลที่จัดเก็บจะเรียงลำดับกันไปนับแต่ต้นจนจบหากต้องการเข้าถึงข้อมูลตรงกลางจะต้องเริ่มค้นนับแต่ต้นไล่ไปจนถึงตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการ 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publication) หมายถึง การจัดพิมพ์สารสนเทศที่มีอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์อ่านได้


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google