งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นภาษาหรือกลุ่ม สัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อใช้แทนสิ่งของ ปริมาณ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นภาษาหรือกลุ่ม สัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อใช้แทนสิ่งของ ปริมาณ และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นภาษาหรือกลุ่ม สัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อใช้แทนสิ่งของ ปริมาณ และ เหตุการณ์ การกระทำต่าง ๆ ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของตัวเลข หรือ ตัวหนังสือก็ได้ สารสนเทศ (Information) หรือ ข่าวสาร หมายถึง ผลลัพธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ การประมวลผล หรือเปลี่ยนแปลงแล้วด้วย วิธีการต่าง ๆ กัน เป็นความรู้ทีต้องการสำหรับ ใช้ทำประโยชน์เป็นสิ่งซึ่งสื่อความหมายให้ผู้รับ เข้าใจ และสามารถทำกิจกรรรมใดกิจกรรม หนึ่งโดยเฉพาะได้สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้ นำมาวิเคราะห์ตามรูปแบบสำหรับนำไปใช้ ประโยชน์ตามที่ต้องการ

2 ข้อมูลและสารสนเทศในความหมาย ของผู้ใช้ ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน จะมีการรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศเดียวกัน แตกต่างกันไปตามลักษณะของการใช้งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบสารสนเทศ สำหรับๆ หนึ่งอาจจะเป็นข้อมูลดิบสำหรับอื่นก็ ได้ เช่น ใบสั่งให้ส่งเอกสาร เป็นสารสนเทศ ของพนักงานส่งเอกสาร แต่เป็นข้อมูลดิบของ งาน สารบรรณ สารสนเทศ

3 แหล่งข้อมูล ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลเพื่อ สารสนเทศ เกิดจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ 2.. แหล่งข้อมูลภายนอก องค์การ 2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) สารสนเทศ

4 คุณสมบัติของสารสนเทศ 1. ความถูกต้องเที่ยงตรง (Accuracy) 2. ความรวดเร็วทันต่อการใช้งาน (Timeliness) 3. ความสมบูรณ์ (Completeness) 4. ความกะทัดรัด (Conciseness) 5. สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้ใช้ (Relevance) 6. ตรวจสอบได้ (Verifiability) 7. ความละเอียดแม่นยำ (Reliability) 8. คุณสมบัติเชิงปริมาณ (Quantifiable) 9. ความยอมรับได้ (Appropriateness) 10. ใช้งานง่าย (Accessible) 11. ความไม่ลำเอียง (Freedom From Bias) 12. ชัดเจน (Clarity) สารสนเทศ

5 การแบ่งสารสนเทศ สารสนเทศสามารถจัดแบ่งกลุ่ม ประเภทได้หลายแบบ โดยยึดถือตาม หลักอ้างอิงแบบหนึ่ง เพื่อสะดวกต่อการ ใช้บริหารงานภายในองค์การ ซึ่งการ จัดแบ่งแต่ละแบบอาจไม่ครอบคลุม สถานการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่จริงได้ ดังนั้น สารสนเทศเดียวกันก็อาจถูกจัดให้อยู่ใน ประเภทต่าง ๆ ได้ หลายประเภท ขึ้นอยู่ กับลักษณะการใช้งาน สารสนเทศ

6 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 1. ลักษณะของสารสนเทศที่ นำเสนอ 1.1 ข้อมูลตัวเลข 1.2 ข้อมูลตัวอักขระ 1.3 ข้อมูลกราฟิก 1.4 ข้อมูลเสียง 2. เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศ 2.1 ลดหรือตัดข้อมูลข่าวสารที่ ไม่จำเป็นออก 2.2 จัดวางให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสม 2.3 ใช้สีสันมาช่วยในการ นำเสนอ 2.4 การใช้กราฟิกมาช่วยในการ นำเสนอ สารสนเทศ

7 รูปแบบของสารสนเทศ 1. สิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่แพร่หลายและเป็นที่ คุ้นเคยอาจอยู่ในรูปของหนังสือ วารสาร แบบฟอร์ม เอกสารรายงาน หรืออาจอยู่ในรูป ของการบันทึก เช่น บันทึกส่วนตัว บันทึกการ ปฏิบัติการในห้องทดลอง 2. วัสดุย่อส่วน ซึ่งมักเป็นแผ่นฟิล์มขนาด 16 มม. หรือ 35 มม. อาจเป็นเอกสาร คือ เป็น หน้าหนังสือ จัดเรียงกันไปตามลำดับจากหน้า แรกไปจนหน้าสุดท้าย แผ่นฟิล์มหนึ่งแผ่น สามารถบรรจุเอกสารได้หลายหน้า ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนในการย่อ การอ่านจะต้องใช้ร่วมกับ เครื่องอ่านโดยเฉพาะ 3. สื่อเทปเสียงและวีดิทัศน์ หมายถึง สื่อที่ ใช้ในการบันทึกข้อมูลเสียง และ ภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ อย่างสะดวก ข้อมูลที่จัดเก็บจะเรียงลำดับกันไป นับแต่ต้นจนจบหากต้องการเข้าถึงข้อมูลตรง กลางจะต้องเริ่มค้นนับแต่ต้นไล่ไปจนถึง ตำแหน่งของข้อมูลที่ต้องการ 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publication) หมายถึง การจัดพิมพ์ สารสนเทศที่มีอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์อ่านได้ สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นภาษาหรือกลุ่ม สัญลักษณ์ที่กำหนดเพื่อใช้แทนสิ่งของ ปริมาณ และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google