งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : ว่าที่ร.ต.ธัญผล เศรษฐสมพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : ว่าที่ร.ต.ธัญผล เศรษฐสมพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : ว่าที่ร.ต.ธัญผล เศรษฐสมพงศ์
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ในร้านสาขา 7 Eleven ของนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย : ว่าที่ร.ต.ธัญผล เศรษฐสมพงศ์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากแบบสรุปผลรายงานการนิเทศ การฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการของนักเรียนทวิภาคีปีการศึกษา 2554 พบว่า ปัญหานักเรียนยังขาดความรับผิดชอบงานด้านเอกสารและ ทักษะในการฝึกอาชีพในร้านสาขา ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการนิเทศนักเรียนที่ฝึก อาชีพมีความสนใจที่จะปรับพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบ หน้าที่โดยการปลูกจิตสำนึกให้เกิดการพัฒนาในการฝึกอาชีพ สูงสุดต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ในร้านสาขา 7 Eleven ของนักเรียนสาขางานธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
นักเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีกที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานบริการ

5 ตารางสรุปความสำคัญ ลงเงินเข้าออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง สภาพการศึกษา
พฤติกรรมการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ ด้านความซื่อสัตย์ ลงเงินเข้าออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง มากที่สุด ด้านความขยัน รักทีมงาน ทำงานร่วมกันอย่าง มีประสิทธิภาพ

6 ตารางสรุปความสำคัญ สภาพการศึกษา พฤติกรรมการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ
ด้านความอดทน ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ได้เป็นอย่างดี มากที่สุด ด้านรักงานบริการ ให้บริการลูกค้าแบบ Friendly Service

7 สรุปผลการวิจัย ด้านความซื่อสัตย์
1. ลงเงินเข้าออกในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 2. ซื่อสัตย์ต่อระยะเวลาทำงานในผลัดที่กำหนด และซื่อสัตย์ ในการตรวจนับสินค้าควบคุมพิเศษ (Control Log) 3. ซื่อสัตย์ต่อระยะเวลาทำงานในผลัดที่กำหนด ด้านขยัน 1. รักทีมงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลรักษาสภาพร้านให้สะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 3. มีความวิริยะอุตสาหะ

8 สรุปผลการวิจัย ด้านความอดทน
1. รักงาน มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2. ปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับมอบบรรลุตามเป้าหมาย 3. มีความขยันหมั่นเพียรอดทนสู้ และทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นอย่างดี ด้านรักงานบริการ 1. รักลูกค้าให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดและมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และการแต่งกายในการให้บริการลูกค้า 2. มีความพร้อมด้านอารมณ์ในการให้บริการลูกค้า 3.ใช้คำกล่าวทักทายลูกค้าในโอกาสต่างๆเช่น สวัสดี , ขอโทษ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1. นักเรียนมีพฤติกรรมสอดคล้องกันกับการเรียนรู้การฝึก อาชีพของสาขางานธุรกิจค้าปลีก ทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับการ ปฏิบัติมาก และยังพบว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมที่จะต้องแก้ไข ด้านความอดทน และด้านรักงานบริการ ทั้งนี้เป็นเพราะ นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในร้านสาขา 7 Eleven 2. สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน การฝึกอาชีพของสาขางานธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

10 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และคณะอาจารย์ทุกๆ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และคณะอาจารย์ทุกๆ วิทยาลัยฯ สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : ว่าที่ร.ต.ธัญผล เศรษฐสมพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google