งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ใน ร้านสาขา 7 E LEVEN ของนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ใน ร้านสาขา 7 E LEVEN ของนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ใน ร้านสาขา 7 E LEVEN ของนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่ ผู้วิจัย : ว่าที่ร. ต. ธัญผล เศรษฐ สมพงศ์ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธ นาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากแบบสรุปผลรายงานการ นิเทศ การฝึกอาชีพในสถาน ประกอบการของนักเรียนทวิภาคีปี การศึกษา 2554 พบว่าปัญหา นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบ งานด้านเอกสารและทักษะในการ ฝึกอาชีพในร้านสาขา ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนิเทศนักเรียนที่ฝึกอาชีพมี ความสนใจที่จะปรับพฤติกรรมให้มี ความรับผิดชอบหน้าที่โดยการปลูก จิตสำนึกให้เกิดการพัฒนาในการ ฝึกอาชีพสูงสุดต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพในร้าน สาขา 7 Eleven ของนักเรียนสาขา งานธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย นักเรีย น สาขา ธุรกิจ ค้า ปลีกที่ มี คุณธร รม ซื่อสั ตย์ ขยัน อดท น รัก งาน บริก าร

5 ตารางสรุปความสำคัญ สภาพ การศึกษา พฤติกรรม การปฏิบัติ ระดับการ ปฏิบัติ ด้านความ ซื่อสัตย์ ลงเงินเข้า ออกใน การ ปฏิบัติงาน ทุกครั้ง มากที่สุด ด้านความ ขยัน รักทีมงาน ทำงาน ร่วมกัน อย่าง มี ประสิทธิภา พ มากที่สุด

6 ตารางสรุปความสำคัญ สภาพ การศึกษา พฤติกรรม การปฏิบัติ ระดับการ ปฏิบัติ ด้านความ อดทน ทำงานเป็น ทีมกับ เพื่อน ร่วมงาน ได้เป็น อย่างดี มากที่สุด ด้านรักงาน บริการ ให้บริการ ลูกค้าแบบ Friendly Service มากที่สุด

7 สรุปผลการวิจัย ด้านความซื่อสัตย์ 1. ลงเงินเข้าออกในการปฏิบัติงานทุก ครั้ง 2. ซื่อสัตย์ต่อระยะเวลาทำงานในผลัดที่ กำหนด และซื่อสัตย์ ในการตรวจนับสินค้าควบคุมพิเศษ (Control Log) 3. ซื่อสัตย์ต่อระยะเวลาทำงานในผลัดที่ กำหนด ด้านขยัน 1. รักทีมงาน ทำงานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ดูแลรักษาสภาพร้านให้สะอาดและเป็น ระเบียบอยู่เสมอ 3. มีความวิริยะอุตสาหะ

8 สรุปผลการวิจัย ด้านความอดทน 1. รักงาน มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย 2. ปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับมอบบรรลุ ตามเป้าหมาย 3. มีความขยันหมั่นเพียรอดทนสู้ และ ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานได้ เป็นอย่างดี ด้านรักงานบริการ 1. รักลูกค้าให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และการแต่งกายในการให้บริการลูกค้า 2. มีความพร้อมด้านอารมณ์ในการ ให้บริการลูกค้า 3. ใช้คำกล่าวทักทายลูกค้าในโอกาสต่างๆ เช่น สวัสดี, ขอโทษ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษาวิจัย 1. นักเรียนมีพฤติกรรมสอดคล้อง กันกับการเรียนรู้การฝึกอาชีพของ สาขางานธุรกิจค้าปลีก ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก และยัง พบว่านักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ จะต้องแก้ไขด้านความอดทน และ ด้านรักงานบริการ ทั้งนี้เป็นเพราะ นักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงในร้านสาขา 7 Eleven 2. สามารถนำไปเป็นแนวทางใน การพัฒนาการดำเนินงาน การฝึกอาชีพของสาขางานธุรกิจ ค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

10 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ และคณะอาจารย์ ทุกๆ วิทยาลัยฯ สวัสดี............ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพ ใน ร้านสาขา 7 E LEVEN ของนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google