งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอุทัย ศรีสุวรรณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายอุทัย ศรีสุวรรณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ความเป็นมา จากข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ ในหัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ นั้น นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ โดยมีนักศึกษาผลการเรียนต่ำถึง 119 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 209 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการ แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา แคลคูลัส 1 ความสำคัญของปัญหา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ระดับปวส.1 อยู่ในระดับต่ำ ขาดสื่อใน การเรียนการสอน รายวิชา แคลคูลัส 1 หัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำคิดเป็น ร้อยละ 56.93

5 วิธีการแก้ปัญหา สร้างชุดฝึกทักษะทาง คณิตศาสตร์ในการแก้ โจทย์ปัญหาเรื่อง อนุพันธ์ เชื่อมโยงความรู้ พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่อไป

6 1. ผลการสร้างและพัฒนาชุดฝึก ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่ามี ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพรวม 80.99/80.11

7 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 รวม ระดับคะแนน 8 เฉลี่ย 7.417.135.855.2825.666.41 ระดับ คุณภาพ ดีมาก ดี 3. ผลการศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ อยู่ในระดับ ดี

9 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ ใน ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

10  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรมี การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควร ศึกษาการจัดทำชุดฝึกทักษะการแก้ โจทย์ปัญหาให้เหมาะสมกับ ศักยภาพของผู้เรียนอยู่เสมอ

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google