งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายอุทัย ศรีสุวรรณ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ความเป็นมา จากข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ ในหัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ นั้น นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ โดยมีนักศึกษาผลการเรียนต่ำถึง 119 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 209 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อนุพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสำคัญของปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา แคลคูลัส 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ระดับปวส.1 อยู่ในระดับต่ำ ขาดสื่อใน การเรียนการสอน รายวิชา แคลคูลัส 1 หัวข้อเรื่อง อนุพันธ์ มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนต่ำคิดเป็น ร้อยละ 56.93

5 สร้างชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง อนุพันธ์
วิธีการแก้ปัญหา สร้างชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง อนุพันธ์ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

6 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพรวม 80.99/80.11

7 ผลการวิจัย (ต่อ) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8 3. ผลการศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ อยู่ในระดับ ดี
ผลการวิจัย (ต่อ) 3. ผลการศึกษาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ อยู่ในระดับ ดี ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 รวม ระดับคะแนน 8 เฉลี่ย 7.41 7.13 5.85 5.28 25.66 6.41 ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี

9 ผลการวิจัย (ต่อ) 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

10 ข้อเสนอแนะ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรมีการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควรศึกษาการจัดทำชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนอยู่เสมอ

11 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง อนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google