งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา
โทรศัพท์ ภายใน

2 บุคลากร นางนันทนา สินสวัสดิ์ พนักงานธุรการ 3

3 ภารกิจ ตีความ ตรวจร่างสัญญา พิจารณา วินิจฉัย ตรวจสอบ
ให้ความเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง การเช่าที่ราชพัสดุ การพิจารณาลงโทษคู่สัญญาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตรวจร่างหนังสือโต้ตอบคู่สัญญา ปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับสัญญา ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต
งานสัญญา 1 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต สำนักชลประทานที่ 1 - 8

5 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต
งานสัญญา 2 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต ส่วนกลาง โครงการขนาดใหญ่และจ้างที่ปรึกษา

6 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต
งานสัญญา 3 รับผิดชอบหน่วยงานที่อยู่ในเขต สำนักชลประทานที่

7 ผลงานเด่น ร่างสัญญาเช่ารถยนต์
ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ร่างสัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ร่างสัญญาเช่าเครื่องจักรกล ร่างสัญญาจัดซื้อน้ำมันกรณีไม่มีสถานที่เก็บ ร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมชลประทานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายนิติกรรมและสัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google