งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ตัวแบบการอ่าน (Model of Reading) ๑. ตัวแบบการอ่านของ Gray & Robinson ทักษะสำคัญ ๕ ประการ ๑. การรับรู้คำ (Word perception) ๒. ความเข้าใจในการอ่าน (Comprehension) ๓. การแสดงปฏิกิริยาต่อเรื่องที่อ่าน (Reaction) ๔. การซึมซับในการอ่าน (Assimilation) ๕. ความเร็วในการอ่าน (Rate of reading)

3 ๑. การรับรู้คำ (Word recognition) ลักษณะและส่วนประกอบ ๑. การชี้และสัมพันธ์ความหมายของ คำ ๒. คำที่พบเห็นในที่ต่างๆ (Sight words) ๓. บริบทที่ชี้แนะ ๔. การวิเคราะห์ทางเสียง ๕. การวิเคราะห์ทางโครงสร้าง ๖. การใช้พจนานุกรม

4 ๒. ความเข้าใจในการอ่าน ประกอบด้วย ๑. ความเข้าใจตามตัวอักษร (Literal comprehension) ๒. ความเข้าใจโดยนัย (Implied comprehension) ๒. ๑ การอ่านในระหว่างบรรทัด (Read between the line) ๒. ๒ การอ่านเลยบรรทัดออกไป (Read beyond the line )

5 ๓. การแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อ่าน ๑. การอ่านแบบวิพากษ์ (Critical reading) ๒. การประเมินเนื้อหาที่อ่าน เป็นที่ยอมรับ หรือปฏิเสธ ๔. การซึมซับในการอ่าน เป็นการหลอมความคิดจากเนื้อเรื่อง เข้า กับความรู้เดิม เกิดเป็น ความคิดใหม่ ๕. อัตราเร็วในการอ่าน ขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องที่อ่านและความมุ่งหมาย ในการอ่าน

6 ๒. ตัวแบบการอ่านทางจิต ภาษาศาสตร์ ผู้สร้างตัวแบบคือ Professor K. Goodman มี ส่วนประกอบดังนี้ ๑. ใช้ตัวชี้แนะในการอ่าน ๔ อย่าง ๑. ๑ ตัวชี้แนะภายในคำ ๑. ๒ ตัวชี้แนะใน ภาษาหรือเนื้อเรื่อง ๑. ๓ ตัวชี้แนะจากผู้อ่านเอง ๑. ๔ ตัวชื้แนะ จากภายนอก ๒. ทฤษฎีการอ่าน ๒. ๑. การอ่านมิใช่ กระบวนการตายตัว หรือแน่นอน ๒. ๒. การอ่านเป็นกระบวนการที่มี ความหมายเป็นศูนย์กลาง ๒. ๓ บริบทเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ สำหรับการอ่าน ๒. ๔ ความชำนาญทางภาษาจะเพิ่มทักษะ การอ่าน

7 ๓. ตัวอ่านแบบการถ่ายทอดข่าวสาร มีขั้นตอนดังนี้ ๑. การรับภาพ (Visual impact) ๒. การรับรู้ภาพที่มองเห็น (Recognition of the input) ๓. ภาพลักษณ์ไอโคนิค (Iconic image) ๔. ความจำชั่วคราว ๕. ความจำถาวร

8 ๔. การอ่านออกสียงและการอ่านใน ใจ ๔. ๑ การอ่านออกเสียง (Oral reading) ผู้อ่านใช้กลไกประกอบหลายอย่าง คือการ ใช้สายตา การใช้กล้ามเนื้อในปากและในคอ ในการออกเสียง การควบคุมจังหวะ การ ถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกของผู้เขียน ประโยชน์ ๑. ทางการศึกษา เช่นการอ่านบท ประพันธ์ บทละคร เพื่อความซาบซึ้งในบท ประพันธ์ เกิดภาพพจน์ ๒. ทางสังคม ใช้ในการสื่อสารสำหรับมวลชน การปรับปรุงการอ่านออกเสียง ๑ ) ผู้อ่านต้อง เรียนรู้การออกเสียงและมีทักษะอย่างถูกต้อง ๒ ) มีการควบคุมเสียง ระดับเสียง สื่อสารได้ ถูกต้อง มีความไพเราะ เสียงดัง ฟังชัด

9 ๕. การอ่านในใจ พฤติกรรมการอ่าน การใช้สายตา มีการรับรู้และเข้าใจ ไม่มีการ เปล่งเสียงออกมา ไม่ว่าจะออกเสียงในใจ หรือการเคลื่อนไหวอวัยวะในการออกเสียง จุดประสงค์ เป็นการทำความเข้าใจความหมายจาก ภาษาเขียน มีการรับรู้และแปลความหมาย สำหรับผู้อ่านเอง การอ่านในใจจะมีอัตราความเร็วมากกว่า การอ่านออกเสียง ขึ้นอยู่กับการฝึกและ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน

10 ๖. ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มเรียน ๖. ๑ การใช้ความคิดเพื่อให้เกิดความ เข้าใจเป็นหน่วย (Conceptualization) ๖. ๒ การเรียนรู้ภาษา (Language acquisition) ด้านรูปคำ เสียง ไวยากรณ์ และความหมาย จากภาษาเขียน ๖. ๓ การใช้กลไกทางร่างกายด้าน ประสาทสัมผัสและการรับรู้ต่างๆ เช่น การใช้สายตา การฟัง การประสานงาน ระหว่างตาและมือ การควบคุมอารมณ์ และความสนใจ

11 ๗. ประเด็นปัญหาเพื่อการอภิปราย และตอบคำถาม ๑. การส่งเสริมการอ่านในระยะเริ่ม เรียน จะใช้ตัวแบบการอ่านใดจึง จะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ๒. การอ่านออกเสียงกับการอ่าน ในใจมีจุดร่วมและจุดต่างอย่างไร บ้าง ๓. การอ่านในระยะเริ่มเรียนผู้อ่าน จะประสบปัญหาในด้านใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการเรียน สัปดาห์ที่ ๔ ENL 3701 รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google