งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของ วัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของ วัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของ วัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของ วัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของ วัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของ วัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) สาขาเทคนิคยานยนต์ คณะช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายสุริยา สีคิ้ม

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติพัฒนาการเรียนวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องการคำนวณหาค่าความเค้นและ ความเครียดของวัสดุ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ทักษะทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด ได้แก่ ทักษะ การสรุปความ การให้คำจำกัดความ การวิเคราะห์ การ จัดระบบความคิด การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การค้นหาแบบแผน การพยากรณ์ การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การตั้ง เกณฑ์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ว่าทักษะใด ล้วนแต่ก่อ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดจึงจะเกิด

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย แต่ใช่ว่าการคิดจะเกิดได้ภายใน 2 – 3 วัน ต้องมีการฝึกจนเกิด ความเคยชิน จะทำให้สมองทำงานได้คล่อง ทำงานได้หลายซีก ทนทานต่อการทำงานหนักและผลิตผล (ความคิด) ออกมาอย่าง ละเอียด ชัดเจน (ทิวากร มีระหันนอก 2452100981,18 พ.ค. 2547)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 40 คน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบชุดฝึกพัฒนาการ เรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่องการคำนวณหาค่า ความเค้นและความเครียดของวัสดุ

7 สรุปผลการวิจัย สรุปผลคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบชุดฝึก พัฒนาการเรียนวิชาความแข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณ หาค่าความแข็งแรงของวัสดุกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน พบว่า ก่อนการใช้แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความ แข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความแข็งแรงของ วัสดุ

8 สรุปผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบจำนวน 30 คนคิดเป็น ร้อยละ 75 ไม่ผ่านการทดสอบจำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 25 และหลังจากการใช้แบบชุดฝึกพัฒนาการเรียนวิชาความ แข็งแรงของวัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความแข็งแรงของ วัสดุพบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถผ่านการทดสอบจำนวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 90 ไม่ผ่านการทดสอบจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น คะแนนจากแบบทดสอบการคิดคำนวณหาค่าความแข็งแรง ของวัสดุ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 1คณะช่างอุตสาหกรรม สาขางานยานยนต์ ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ส่วน ใหญ่พัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น ตามลำดับ

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ การคิดคำนวณของนักศึกษา โดยคํานึงถึงเนื้อหาวิชาเพื่อให้ นักศึกษาสามารถนําไปประกอบการเรียนสำหรับทางด้านสาย วิศวกรรมหรือรวมทั้งในประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

11


ดาวน์โหลด ppt “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา ความแข็งแรงของ วัสดุ เรื่อง การคำนวณหาค่าความเค้นและความเครียดของ วัสดุ โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับประกาศ- นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google