งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย
ในระบบ GFMIS e-GP

2 ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
ความหมาย ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขายทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชน และบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลด้านการจัดซื้อ ผู้รับเงินแทนกรณีที่มีการโอนสิทธิการรับเงิน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางในระบบ GFMIS

3 ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ e-GP
ความหมาย ข้อมูลผู้ขายในระบบ e-GP คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขายทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขประจำตัวประชาชน และบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลด้านการจัดซื้อ

4 กลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 นิติบุคคล (1) เบิกหักผลักส่ง (O) บุคคลธรรมดา (9) ต่างประเทศ (7) สรก.จ่ายต่อผู้ขาย (V) รัฐวิสาหกิจ (8) สรก.จ่ายภายในหน่วยงาน (A)

5 กลุ่มผู้ขายในระบบ e-GP
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

6 ประเภทผู้ขายกลุ่ม 1000 (นิติบุคคล)
บริษัท หจก. สหกรณ์ คณะบุคคล หสม.

7 ประเภทผู้ขายกลุ่ม 2000 (บุคคลธรรมดา)
จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่จดทะเบียนพาณิชย์

8 เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ขายต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/ สำเนาหน้าสมุดเช็ค สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติ บุคคล/สำเนาหนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์ อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล/ใบสำคัญการหย่า (ผู้ขายต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

9 ก่อนดำเนินการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
ขั้นตอน : การค้นหาผู้ขาย 1. https://webonlineinter.gfmis.go.th 2. ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก + 10 3. ใส่รหัสผ่าน (Password)

10 การค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS

11 วิธีค้นหาผู้ขาย วิธีที่ 1 วิธีที่ 2

12 1. กรณีมีผู้ขายในระบบและมีในหน่วยงานแล้ว
1. ทำการค้นหาผู้ขายในระบบ GFMIS

13 1. กรณีมีผู้ขายในระบบและมีในหน่วยงานแล้ว (ต่อ)

14 1. กรณีมีผู้ขายในระบบและมีในหน่วยงานแล้ว (ต่อ)
** ส่วนราชการสามารถทำ PO และตั้งเบิกได้เลย

15 2. กรณีมีผู้ขายในระบบแต่ไม่มีในหน่วยงานเรา

16 2. กรณีมีผู้ขายในระบบแต่ไม่มีในหน่วยงานเรา (ต่อ)
** ไม่มีชื่อของส่วนราชการ แสดงว่าเป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่นสร้างไว้ แต่ไม่ใช่หน่วยงานของเรา

17 2. กรณีมีผู้ขายในระบบแต่ไม่มีในหน่วยงานเรา (ต่อ)
ทำการผูกข้อมูลหลักผู้ขาย

18 2. กรณีมีผู้ขายในระบบแต่ไม่มีในหน่วยงานเรา (ต่อ)
ระบบจะทำการผูกข้อมูลในระบบ GFMIS

19 2. กรณีมีผู้ขายในระบบแต่ไม่มีในหน่วยงานเรา (ต่อ)
** ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายให้คลังจังหวัดอนุมัติและยืนยันก่อนทำ PO

20 3. กรณีไม่มีผู้ขายในระบบ (ต้องสร้างใหม่)

21 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคล

22 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคล (ต่อ)
กรอกรายละเอียดให้ครบทุกบรรทัด

23 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคล (ต่อ)

24 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคล (ต่อ)
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

25 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคล (ต่อ)
** ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายให้คลังจังหวัดอนุมัติและยืนยันก่อนทำ PO สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 0304-กรมบัญชีกลาง

26 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์

27 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)

28 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)

29 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)
วิธีที่ 1

30 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)
วิธีที่ 2

31 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)
วิธีที่ 3

32 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)

33 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ)
** ส่งแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายให้คลังจังหวัดอนุมัติและยืนยันก่อนทำ PO สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 0304-กรมบัญชีกลาง

34 แบบขออนุมัติ/แบบขอเปลี่ยนแปลง
แบบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย แบบขออนุมัติ/แบบขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย

35 แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว88 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

36 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
ลบข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ เพิ่ม/ลบ/แก้ไชบัญชี ข้อมูลภาษี โอนสิทธิ์ฯ

37 ตัวอย่าง : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษี กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
เป็นผู้ขายคณะบุคคลที่เสียภาษีเงินได้เสมือนบุคคลธรรมดา 11 A2 03 กษ 0003/256 สนง เกษตรจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 13 มีนาคม 2556 หสม พงษ์พรรณาราย

38 ตัวอย่าง : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
กรณีโอนสิทธิการรับเงินแทนในระบบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

39 เอกสารประกอบการโอนสิทธิรับเงินแทน
1. ผู้ขายที่เป็นผู้รับเงินแทน แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/สำเนาหน้าสมุดเช็ค - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประจำตัวประชาชน - สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า/หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ - สำเนาสัญญาการโอนสิทธิการรับเงิน หรือสำเนาหนังสือ บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง - สำเนาหนังสือของธนาคารแจ้งเลขที่ธนาคาร (กรณีหนังสือหรือสัญญา ไม่ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร)

40 เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกรณีโอนสิทธิรับเงินแทน (ต่อ)
2. ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญา แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย - หลักฐานตาม ว 374 (กรณีส่วนราชการยังไม่สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในหน่วยงาน) แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย - สำเนาสัญญาการโอนสิทธิการรับเงิน หรือสำเนาหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง

41 การขอลบ / แก้ไขบัญชีธนาคาร
เกิดจากสาเหตุ 1. ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารมีตัวอักษรพิเศษ 2. ชื่อเจ้าของบัญชีเป็นภาษาไทย 3. ผู้ขายปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 4. บัญชีเงินฝาก เป็นบัญชีเงินฝากประจำ

42 สาระสำคัญ บัญชีเงินฝากของผู้ขาย ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภพ 20 บัญชีเงินฝากที่แจ้ง ต้องมีการเคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารให้ ระบุเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และ ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น & / : , . ( ) < > ! ? * # “ “ เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ระบุ เป็นตัวเลขติดกันเท่านั้น เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร และคีย์ธนาคาร ต้องตรงกัน

43 ข้อสังเกต 1. ผู้ขายกลุ่ม 1000 นิติบุคคล ชื่อผู้ถือบัญชีต้องเป็น
1. ผู้ขายกลุ่ม นิติบุคคล ชื่อผู้ถือบัญชีต้องเป็น ชื่อของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์ คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ระบุในหนังสือจดทะเบียนการค้า 2. ผู้ขายกลุ่ม 2000 บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ ชื่อผู้ถือบัญชีต้องเป็นชื่อร้านค้าที่ระบุในหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ ชื่อร้านค้า โดย (ชื่อบุคคลธรรมดาที่ระบุใน หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์) หรือชื่อบุคคลธรรมดาที่ระบุ ในหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

44 ข้อสังเกต (ต่อ) 3. กรณีผู้ขายมีกิจการมากกว่า 1 กิจการ (ร้านค้า) แต่มี
3. กรณีผู้ขายมีกิจการมากกว่า 1 กิจการ (ร้านค้า) แต่มี เลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน ให้ส่วนราชการส่งแบบ ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย ให้สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเพิ่มชื่อร้านที่ 2 และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของ ร้านที่ 2 ในข้อมูลหลักผู้ขาย 4. บัญชีผู้ขายทุกกลุ่ม ห้าม เป็นบัญชีเงินฝากประจำ

45 สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี โทร , , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมโยงข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google