งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหม าย GFMIS GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขาย ทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลข ประจำตัวประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหม าย GFMIS GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขาย ทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลข ประจำตัวประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหม าย GFMIS GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขาย ทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลข ประจำตัวประชาชน และบัญชี ธนาคาร รวมถึงข้อมูลด้านการ จัดซื้อ ผู้รับเงินแทนกรณีที่มีการ โอนสิทธิการรับเงิน ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลกลางในระบบ GFMIS

3 ความหม าย e-GP ข้อมูลผู้ขายในระบบ e-GP คือ รายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขาย ทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลข ประจำตัวประชาชน และบัญชี ธนาคาร รวมถึงข้อมูลด้านการ จัดซื้อ

4 กลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 1000200030004000500060007000 บุคคล ธรรมดา (9) นิติ บุคคล (1) สรก. จ่าย ต่อผู้ขาย (V) สรก. จ่ายภายใน หน่วยงาน (A) รัฐวิสา หกิจ (8) ต่างประ เทศ (7) เบิกหัก ผลักส่ง (O)

5 กลุ่มผู้ขายในระบบ e-GP บุคคล ธรรมดา นิติบุคคล

6 ประเภทผู้ขายกลุ่ม 1000 ( นิติ บุคคล ) นิติ บุค คล บริษั ท หจก. สหก รณ์ คณะ บุคค ล หส ม.

7 ประเภทผู้ขายกลุ่ม 2000 ( บุคคล ธรรมดา ) บุคคล ธรรมดา จดทะเบียน พาณิชย์ ไม่จด ทะเบียน พาณิชย์

8

9 1. https://webonlineinter.gfmis.go.th 2. ใช้รหัสหน่วยเบิกจ่าย 10 หลัก + 10 3. ใส่รหัสผ่าน (Password) ก่อนดำเนินการสร้างข้อมูลหลัก ผู้ขายในระบบ GFMIS

10 การค้นหาผู้ขายใน ระบบ GFMIS

11 วิธีค้นหาผู้ขาย วิธีที่ 1 วิธีที่ 2

12 1. ทำการค้นหาผู้ขายใน ระบบ GFMIS

13

14 ** ส่วนราชการสามารถทำ PO และตั้งเบิกได้เลย

15

16 ** ไม่มีชื่อของส่วนราชการ แสดง ว่าเป็นข้อมูลของหน่วยงานอื่น สร้างไว้ แต่ไม่ใช่หน่วยงานของ เรา

17 ทำการผูกข้อมูล หลักผู้ขาย

18 ระบบจะทำการผูกข้อมูลใน ระบบ GFMIS

19 ** ส่งแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายให้คลัง จังหวัดอนุมัติและยืนยัน ก่อนทำ PO

20

21 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูล หลักผู้ขายนิติบุคคล

22 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติ บุคคล ( ต่อ ) กรอกรายละเอียดให้ ครบทุกบรรทัด

23 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติ บุคคล ( ต่อ )

24 ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง

25 1. ตัวอย่างการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายนิติ บุคคล ( ต่อ ) 0304- กรมบัญชีกล าง 0300400057 สำนักงานคลัง จังหวัดอุดรธานี ** ส่งแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายให้คลัง จังหวัดอนุมัติและยืนยัน ก่อนทำ PO

26 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์

27 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ( ต่อ )

28

29 วิธีที่ 1

30 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จด ทะเบียนพาณิชย์ ( ต่อ ) วิธี ที่ 2

31 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จด ทะเบียนพาณิชย์ ( ต่อ ) วิธี ที่ 3

32 2. ตัวอย่างผู้ขายบุคคลธรรมดาที่จด ทะเบียนพาณิชย์ ( ต่อ )

33 0304- กรมบัญชีกล าง 0300400057 สำนักงานคลัง จังหวัดอุดรธานี ** ส่งแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายให้คลัง จังหวัดอนุมัติและยืนยัน ก่อนทำ PO

34 แบบในการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย แบบขออนุมัติ / แบบขอ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลักผู้ขาย

35 แบบขออนุมัติข้อมูลหลัก ผู้ขาย กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

36 แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลักผู้ขาย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่ อยู่ เพิ่ม / ลบ / แก้ไชบัญชี ข้อมูล ภาษี โอน สิทธิ์ฯ ลบข้อมูล ผู้ขาย

37 เป็นผู้ขายคณะบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ เสมือนบุคคลธรรมดา 11 A2A2 03 กษ 0003/256 สนง เกษตรจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 13 มีนาคม 2556 0 7 1 1 หสม พงษ์พรรณาราย 1 0 0 0 0 0 0 8 5 2

38 100002 5889 ธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )

39 ผู้ขายที่เป็น ผู้รับเงินแทน 1. ผู้ขายที่เป็น ผู้รับเงินแทน

40 ผู้ขายที่เป็น คู่สัญญา 2. ผู้ขายที่เป็น คู่สัญญา

41 เกิดจาก สาเหตุ 1. ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารมี ตัวอักษรพิเศษ 2. ชื่อเจ้าของบัญชีเป็น ภาษาไทย 3. ผู้ขายปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 4. บัญชีเงินฝาก เป็นบัญชีเงิน ฝากประจำ

42  บัญชีเงินฝากของผู้ขาย ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแส รายวันเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีเงินฝากประจำ  ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องตรงกับชื่อที่ระบุในหนังสือจด ทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภพ 20  บัญชีเงินฝากที่แจ้ง ต้องมีการเคลื่อนไหวภายใน 6 เดือน ระบุเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามใช้  ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารให้ ระบุเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และ ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น & / :,. ( ) + - ! ? * # “ “  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้ระบุ เป็นตัวเลขติดกันเท่านั้น  เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร และคีย์ธนาคาร ต้องตรงกัน

43

44

45 โทร. 0-4224-6982, 0-4224-6580, 0-4224-3171 โทรสาร 0-4222-2561 โทร. 0-4224-6982, 0-4224-6580, 0-4224-3171 โทรสาร 0-4222-2561


ดาวน์โหลด ppt ความหม าย GFMIS GFMIS ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้ขาย ทั้งหมด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลข ประจำตัวประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google