งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI )
ทำหมันแล้วท้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลดอนเจดีย์

2 มูลเหตุจูงใจ ในปี 2547 - 2549 พบผู้ป่วยตั้งครรภ์หลังผ่าตัดทำหมันหญิง
ในปี พบผู้ป่วยตั้งครรภ์หลังผ่าตัดทำหมันหญิง 2 ราย จากผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมันหญิงหลังคลอด ราย คิดเป็นร้อยละ % ส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติ ต้องรับภาระ เลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้นจากจำนวนบุตรที่มีอยู่แล้ว อาจส่งผลกระทบ ต่อตัวเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจ

3 แผนภูมิแสดงผู้รับการผ่าตัด

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
แพทย์ทำผ่าตัด และทีมผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดทำหมันหญิงประสบความ สำเร็จ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน -ป้องกันข้อร้องเรียน

5 ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หลังผ่าตัดทำหมันหญิง
เป้าหมาย ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หลังผ่าตัดทำหมันหญิง

6 อัตรา โอกาสล้มเหลวในการผ่าตัดทำหมันหญิง < 1%
ตัวชี้วัด อัตรา โอกาสล้มเหลวในการผ่าตัดทำหมันหญิง < 1%

7 วัสดุที่ใช้ผูกท่อนำไข่ ด้อยคุณภาพ - พยาธิสภาพเชื่อมต่อกันเอง
วิเคราะห์สาเหตุ - แพทย์ขาดทักษะและความชำนาญ วัสดุที่ใช้ผูกท่อนำไข่ ด้อยคุณภาพ - พยาธิสภาพเชื่อมต่อกันเอง

8 แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และปรับปรุงระบบ ครั้งที่ 1
แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และปรับปรุงระบบ ครั้งที่ 1 - นำเรื่องทบทวนในทีม PCT - ทบทวนเทคนิคการผูก และตัดท่อนำไข่ภายในทีมผ่าตัด ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผูกท่อนำไข่จากเดิม chromic cat gut เป็น plain cat gut no.2/0 ที่มีคุณภาพ การให้ข้อมูลโอกาสล้มเหลวในการผ่าตัดทำหมันหญิง กับ ผู้ป่วยและญาติ ขณะเยี่ยมประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด

9 ผลลัพธ์ ยังพบมีการตั้งครรภ์หลังทำหมันหญิง 1 ราย ในปี จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.08%

10 ปัญหาที่พบจากการดำเนินงาน
แพทย์ทำผ่าตัดเป็นแพทย์หมุนเวียน มีทักษะและความชำนาญน้อย - ขาดความตระหนัก

11 แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบ ครั้งที่ 2
แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบ ครั้งที่ 2

12 ผลลัพธ์ ตั้งแต่ ต.ค.2553-มิ.ย จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมันหญิง ทั้งหมด 19 ราย ไม่พบ การตั้งครรภ์หลังทำหมัน

13 แผนพัฒนาและการดำเนินงาน
- แพทย์หมุนเวียนที่ต้องทำผ่าตัด ควรได้รับ การ training จากผู้ที่ชำนาญกว่า ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง กรณี การผ่าตัดทำ หมันล้มเหลว


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google