งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ( CQI ) ทำหมันแล้วท้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ดอนเจดีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ( CQI ) ทำหมันแล้วท้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ดอนเจดีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ( CQI ) ทำหมันแล้วท้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ดอนเจดีย์

2 มูลเหตุจูงใจ ในปี 2547 - 2549 พบผู้ป่วย ตั้งครรภ์หลังผ่าตัดทำหมันหญิง 2 ราย จากผู้มารับบริการผ่าตัดทำหมัน หญิงหลังคลอด 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.46% ส่งผลให้ผู้ป่วย และญาติ ต้องรับภาระ เลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้นจากจำนวนบุตรที่มีอยู่ แล้ว อาจส่งผลกระทบ ต่อตัวเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจ

3 แผนภูมิแสดงผู้รับการผ่าตัด

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติร่วมกันระหว่าง แพทย์ทำผ่าตัด และทีม ผ่าตัด - เพื่อให้การผ่าตัดทำหมัน หญิงประสบความ สำเร็จ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน - ป้องกันข้อร้องเรียน

5 เป้าหมาย ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หลัง ผ่าตัดทำหมันหญิง

6 ตัวชี้วัด อัตรา โอกาสล้มเหลวในการผ่าตัด ทำหมันหญิง < 1%

7 วิเคราะห์สาเหตุ - แพทย์ขาดทักษะและ ความชำนาญ - วัสดุที่ใช้ผูกท่อนำไข่ ด้อยคุณภาพ - พยาธิสภาพเชื่อมต่อ กันเอง

8 แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขปัญหา และปรับปรุง ระบบ ครั้งที่ 1 - นำเรื่องทบทวนในทีม PCT - ทบทวนเทคนิคการผูก และตัดท่อนำ ไข่ภายในทีมผ่าตัด - ปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผูกท่อนำไข่จาก เดิม chromic cat gut เป็น plain cat gut no.2/0 ที่มี คุณภาพ - การให้ข้อมูลโอกาสล้มเหลวในการ ผ่าตัดทำหมันหญิง กับ ผู้ป่วยและญาติ ขณะเยี่ยมประเมิน ความพร้อมก่อนการผ่าตัด

9 ผลลัพธ์ ยังพบมีการตั้งครรภ์ หลังทำหมันหญิง 1 ราย ในปี 2553 จากจำนวน ผู้ป่วยทั้งหมด 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.08%

10 ปัญหาที่พบจากการ ดำเนินงาน - แพทย์ทำผ่าตัดเป็น แพทย์หมุนเวียน มีทักษะและความ ชำนาญน้อย - ขาดความตระหนัก

11 แนวทางการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและปรับปรุง ระบบ ครั้งที่ 2

12 ผลลัพธ์ ตั้งแต่ ต. ค.2553- มิ. ย 2554 จำนวนผู้มารับ บริการผ่าตัดทำหมันหญิง ทั้งหมด 19 ราย ไม่พบ การตั้งครรภ์หลังทำหมัน

13 แผนพัฒนาและการ ดำเนินงาน - แพทย์หมุนเวียนที่ต้องทำ ผ่าตัด ควรได้รับ การ training จากผู้ที่ชำนาญ กว่า - ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง กรณี การผ่าตัดทำ หมันล้มเหลว


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง ( CQI ) ทำหมันแล้วท้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล ดอนเจดีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google