งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา งานด้านการบริการการศึกษา 1) งานห้องสมุด (Library Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา งานด้านการบริการการศึกษา 1) งานห้องสมุด (Library Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา งานด้านการบริการการศึกษา 1) งานห้องสมุด (Library Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการห้องสมุด เช่น การค้นหนังสือแทนการใช้ บัตรรายการ เป็นต้น 2) งานทดสอบ (Testing Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย สร้างข้อสอบวิเคราะห์และประเมินผลการเรียน เก็บไว้เป็นคลังข้อสอบ เพื่อบริการแก่คณะครูอาจารย์ 3) งานทะเบียน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษา เก็บข้อมูลประวัตินักเรียนและบุคลการ จัดทำบัญชีเงินเดือน การจัดทำตารางสอนของนักเรียนและอาจารย์ ผู้สอน

3 บทบาทของคอมพิวเตอร์ใน สถานศึกษา 4) งานธุรการ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ จัดพิมพ์เอกสาร คำนวณตัวเลข หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา และจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ข่าวสาร ตำรา แผ่นใส โปสเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานเอกสารของสถานศึกษา

4 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร ในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธนาคารนั้น แต่ละธนาคาร อาจระบุวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น บางธนาคารนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนต่อธนาคารนั้น จากธนาคารโบราณมาเป็นธนาคารทันสมัย บางธนาคารนำ คอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อพยายามดำรงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี บางธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อให้สามารถขยายงานได้รวดเร็ว และควบคุมการบริหารงานให้รัดกุมขึ้น เป็นต้น

5 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงาน ธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการฝากถอน หรือพนักงานรับและ จ่ายเงิน (teller) ใช้คอมพิวเตอร์ในการโอนการหักบัญชีอัตโนมัติ บริการข่าวสารการธนาคารบริการฝากถอนเงินนอกเวลา การใช้คอมพิวเตอร์ในการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มี ประโยชน์สำคัญ ๓ ประการคือ ประการแรก เพื่อลดต้นทุน โดยตัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษ ประการที่สอง เพื่อความปลอดภัยในการโอนเงิน ประการที่สาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยทำให้ สามารถโอนเงินได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที แทนที่จะต้องเสีย เวลานานเป็นวัน

6 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการ แพทย์ ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความ สะดวกอย่างยิ่งในด้านการแพทย์ เริ่มตั้งแต่การรักษาพยาบาลทั่วๆ ไป โรงพยาบาลบางแห่งใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้ ในด้าน การบริหารการแพทย์อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนและ ควบคุมการปฏิบัติงานทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ โรงพยาบาลในด้านการปฏิบัติงาน เครื่องมือการแพทย์ในปัจจุบัน หลายอย่าง ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆ เป็นส่วนประกอบ สำหรับใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องเหล่านั้น ๑. งานทะเบียนและประวัติคนไข้ ๒. งานปลูกฝีและฉีดวัคซีน ๓. งานทะเบียนการเป็นโรค ๔. งานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน

7 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในวงการ แพทย์ งานทะเบียนและประวัติคนไข้ การทำงานนี้หากไม่ใช้คอมพิวเตอร์ มักจะใช้บัตรกระดาษบันทึก ชื่อ ที่อยู่อายุ และเลขประจำตัวของคนไข้แต่ละคน คนละบัตรนำเข้า แฟ้มเรียงกัน ในการนี้เมื่อคนไข้เก่ามาแจ้งว่าเป็นคนไข้เก่า ก็ต้องรอ นานกว่าเจ้าหน้าที่จะหาบัตรพบ จึงมักจะแจ้งเป็นคนไข้ใหม่ การทำ บัตรใหม่ใช้เวลาน้อยกว่า ไม่ต้องรอนาน เพื่อขจัดปัญหาเกี่ยวกับบัตร ดังกล่าวนี้ จึงได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ และเรียกหาจาก คอมพิวเตอร์โดยผ่านจอโทรทัศน์ ต่อจากนั้นอาจสั่งให้คอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานโดย

8 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการ คมนาคมและสื่อสาร ในยุคปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นยุคที่เป็นการสื่อสารแบบไร้ พรมแดน จะเห็นได้ว่ามีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆในเครือข่ายสาธา ระณะที่เรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับทุกคน ได้ทั่วมุมโลก โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นี้และยังมีโปรแกรมที่ สามารถจะใช้ในการพูดคุยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยกันใช้คุยกัน หรือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารกับ เครื่องโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงาน

9 บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการ คมนาคมและสื่อสาร สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางโทรคมนาคมจะเห็นว่า ปัจจุบันการจองตั๋วเครื่องบินจะมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็น จำนวนมากการจองตั๋วที่นั่งเครื่องบิน เพราะสายการบินทั่วโลกมี หลายสาย แต่ละสายมีหลายเที่ยวบิน ในขณะที่จำนวนที่นั่งมีจำนวน จำกัด การใช้คอมพิวเตอร์จึงทำให้ผู้โดยสารสามารถเลือกสายการบิน ได้สะดวก ถูกต้องและเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลสถิติของผู้โดยสารไว้ด้วย ท่าอากาศยานได้มีการ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมการจราจรทั้งทางบกและทาง อากาศ

10 อ้างอิง https://sites.google.com/site/kruratipipatsri/kar- cadkar-sarsnthes https://sites.google.com/site/kruratipipatsri/kar- cadkar-sarsnthes http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_04_1.html # http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_04_1.html # https://dollarza.wordpress.com


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษา งานด้านการบริการการศึกษา 1) งานห้องสมุด (Library Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google