งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรค ปี 2556 นำเสนอโดย นางพาณี วิชยศิลปศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรค ปี 2556 นำเสนอโดย นางพาณี วิชยศิลปศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรค ปี 2556 นำเสนอโดย นางพาณี วิชยศิลปศรี

2 ประเภท นวัตกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

3 จากแนวคิดการคัดกรองประชาชน อายุ 15-65 ปีขึ้นไป ตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ภายใต้ ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่นำสู่ การปฏิบัติจริงได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงอย่าง เหมาะสมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยเน้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ( อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ) 2 ส. ( เหล้า บุหรี่ ) ในการควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคสมอง โรคไตวาย โรคมะเร็ง จากการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ผู้ คัดกรอง ( อสม.) และเจ้าหน้าที่สับสนกับการแยกสี การ เชื่อมโยงพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติ ด้วยเหตุผล ดังกล่าวจึงได้คิดวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้องใน การคัดกรอง ความเป็นมาของนวัตกรรม

4 รพ. สต. น้ำจืดน้อย มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องคัดกรอง ในการคัดกรอง ดังกล่าว รพ. สต. น้ำจืดน้อยได้คัดกรองมี ปัญหากับการแยกสีต่างๆต้องเปิดคู่มือ ทำให้ยากต่อ การประเมิน จึงปรับปรุงเครื่องมือขึ้นมาใช้ ความเป็นมาของนวัตกรรม ( ต่อ ) เป้าหมา ย สี ขาว เขียวอ่อนเขียวเหลือ ง ส้มแดงดำ 1559139651933745

5 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำ ชุมชน ญาติผู้ป่วย ให้สามารถตรวจวัดความดัน โลหิตเพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยและสามารถติดตาม ตรวจวัดตามบ้านได้ 2. กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัด กรองและจัดกลุ่มติดตามได้ทั่วถึง

6 กระบวนการพัฒนา นวัตกรรม 1. ศึกษาปัญหาสุขภาพเนื่องจากการออกคัด กรองความดัน - เบาหวานเมื่อได้ค่าที่คัดกรองได้ แล้วต้องนำมาแปรผลเพื่อแยกเป็นกลุ่ม 7 กลุ่ม 2. ออกแบบนวัตกรรมโดยวัสดุที่หาง่ายและที่ เหลือใช้คือขอบริจาคแผ่น CD พร้อมกล่องพิมพ์ ติดสติกเกอร์ 7 สี ปันรัก ไกลโรค เพื่อหมุนผลค่า ความดัน - หรือค่าเบาหวานตามแถบสีแล้วให้ คำแนะนำตามตารางด้านข้างกล่อง

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

8

9

10

11

12

13

14

15

16 กระบวนการพัฒนา นวัตกรรม ( ต่อ ) 3. ทดลองใช้ โดยการให้อสม. จำนวน 64 คน เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ดูแลแล้วลงผล การบันทึกตามตารางการประเมินที่ใช้ 4. การประเมินการทดลองใช้กลุ่มเป้าหมาย 64 คนมีความพึงพอใจ 62 คนคิดเป็นร้อยละ 96.88 5. ปรับปรุง / แก้ไข้ส่วนขาด

17 ขั้นตอนการดำเนินงาน

18

19 การนำไปใช้ประโยชน์

20 ประโยชน์และคุณค่าของ นวัตกรรม 1. ผลที่เกิดกับหน่วยงาน - หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ความ เข้าใจในการคัดกรองความดันโลหิตสูง - เบาหวาน ดี ยิ่งขึ้น - เกิดอาสาสมัคสาธารณสุขเชี่ยวชาญในการคัดกรองและ ร่วมออกให้บริการเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่อย่างครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

21 ประโยชน์และคุณค่าของ นวัตกรรม 2. ผลที่เกิดกับชุมชน - กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การการคัดกรอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง ถูกต้องมากขึ้น - อสม. มีการพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ ด้านการคัดกรอง ด้วยการใช้โมเดล 7 สี ปันรัก ไกลโรค เป็นอุปกรณ์สื่อการสอน - ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล สุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัว - กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพ อย่างต่อเนื่อง

22 ประโยชน์และคุณค่าของ นวัตกรรม 3. แนวทางในการพัฒนาต่อ - จัดหาโมเดล 7 สี ปันรัก ไกลโรค ให้ครอบคลุมทุกชุมชน ในเขตตำบลน้ำจืดน้อย - เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนอื่น และเน้นการสร้าง เครือข่ายไปยังตำบล อำเภออื่นต่อไป - ประเมินการใช้นวัตกรรม และประเมินความพึงพอใจ ของสมาชิกชมรมต่อการใช้นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

23 การประยุกต์ใช้กับ งานเยี่ยมบ้าน - ในการคัดกรองของอสม. แต่ละคน จะมีแบบบันทึกผลการคัด กรอง แบบคัดกรองความดันโลหิตสูง - เบาหวาน ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป อสม.. บุญส่ง ธนบัตร....................... ที่ชื่อ - สกุลอา ยุ ที่อยู่ผลการคัดกรอง ปกติเสี่ยงปกติ กิน ยา ป่วย 1 ป่วย 2 ป่วย 3 โรคแทรก ซ้อน 1 นายขิน ธนบัตร 9087 ม.5 130/ 78 2 นส. บุญส่ง ธนบัตร 54117/7 0 3

24 การประเมิน นวัตกรรม สื่อนวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรคระดับความพึงพอใจ 12345 1. ความสวยงาม น่าสนใจ 2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ 3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4. ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสุขภาพได้ 5. ความพึงพอใจในภาพรวมของ นวัตกรรม ความพึงพอใจต่อสื่อนวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรค คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ความคิดเห็นอื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ขอบคุณในความร่วมมือ รพ. สต. น้ำจืดน้อย

25 คัดลอกมาฝาก

26


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม 7 สี ปันรัก ไกลโรค ปี 2556 นำเสนอโดย นางพาณี วิชยศิลปศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google