งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคู่มือการใช้งาน สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคู่มือการใช้งาน สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคู่มือการใช้งาน สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ การ

2 Your site here LOGO วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของกรมการพัฒนา ชุมชนทุกระดับ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อใหสามารถรับขอมูลและ สารสนเทศ จากกรมการพัฒนา ชุมชนหรือข้อมูลจากสำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ ผ านเครือขายอินเทอรเน็ต ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3 Your site here LOGO เป้าหมาย 1. 1. การใช้งานสื่อสัญญาณ อินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. 2. ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจในการใช้บริการ วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

4 Your site here LOGO ขั้นตอน 5. เผยแพร่ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.gn.cdd.go. th 4. นำเสนอ ( ผอ. กลุ่มงาน พรข.) 3. จัดทำ ร่างคู่มือ 2. รวบรวม ข้อมูล / ปัญหา / แนว ทางการ แก้ไขการ ใช้งาน อินเทอร์เ น็ต 1. นำเสนอ อนุมัติ โครงการ

5 Your site here LOGO ขับเคลื่อน PA/IPA อย่างไร ขับเคลื่อน PA ( KPI 14) ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย (Internet/Antivirus/e-mail ) ขับเคลื่อน IPA ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ. ศ. 2555 ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เครือข่าย (Internet/Antivirus/e-mail)

6 Your site here LOGO ค่านิยมในการขับเคลื่อนอย่างไร F (Facilitation = เอื้ออำนวย ) อำนวยความสะดวก ให้ สพจ. สพอ. ติดต่อประสานงานการใช้งาน อินเทอร์เน็ต รวมทั้งแก้ไขปัญหาการ ใช้งานเบื้องต้น และเข้าใจใน ข้อจำกัดของการใช้งานอินเทอร์เน็ต text2

7 Your site here LOGO ผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมระดับ บุคคล 1. มีคู่มือการใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ กรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน การใช้บริการ วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต กรมฯ ร้อยละ ๘๓. ๘๓ ศูนย์ศึกษาฯ ร้อยละ ๘๕. ๒๕ สพจ. ร้อยละ ๘๐. ๔๖ สพอ. ร้อยละ ๘๐. ๐๑ เฉลี่ยภาพรวม ร้อยละ ๘๒. ๔๕

8 Your site here LOGO ปัญหา / อุปสรรค ผู้ใช้งานไม่เข้าใจระบบอินเทอร์เน็ต ที่ กรมจัดสรรให้ ไม่อ่านคู่มือที่ส่งไปให้ ไปติดตามให้ความรู้และ ประสานงานทาง ระบบ OA และทางโทรศัพท์ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

9 Your site here LOGO ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคู่มือการใช้งาน สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ กรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google