งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ชื่อโครงการ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการใช้งาน สื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

2 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมการพัฒนาชุมชนทุกระดับ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อใหสามารถรับขอมูลและสารสนเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชนหรือข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 เป้าหมาย 1. การใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. การใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

4 ขั้นตอน 5. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gn.cdd.go.th 4. นำเสนอ
( ผอ.กลุ่มงาน พรข.) 3. จัดทำ ร่างคู่มือ 2. รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/แนวทางการแก้ไขการใช้งานอินเทอร์เน็ต 1. นำเสนออนุมัติโครงการ

5 ขับเคลื่อน PA/IPA อย่างไร
ขับเคลื่อน PA (KPI 14) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Internet/Antivirus/ ) ขับเคลื่อน IPA ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2555 ตัวชี้วัด 14 ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Internet/Antivirus/ )

6 ค่านิยมในการขับเคลื่อนอย่างไร
F (Facilitation = เอื้ออำนวย) อำนวยความสะดวก ให้ สพจ. สพอ. ติดต่อประสานงานการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น และเข้าใจในข้อจำกัดของการใช้งานอินเทอร์เน็ต text2

7 ผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมระดับบุคคล
1. มีคู่มือการใช้งานสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน การใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต กรมฯ ร้อยละ ๘๓.๘๓ ศูนย์ศึกษาฯ ร้อยละ ๘๕.๒๕ สพจ. ร้อยละ ๘๐.๔๖ สพอ. ร้อยละ ๘๐.๐๑ เฉลี่ยภาพรวม ร้อยละ ๘๒.๔๕

8 ผู้ใช้งานไม่เข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตที่ กรมจัดสรรให้
ปัญหา/อุปสรรค ผู้ใช้งานไม่เข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตที่ กรมจัดสรรให้ ไม่อ่านคู่มือที่ส่งไปให้ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ไปติดตามให้ความรู้และประสานงานทาง ระบบ OA และทางโทรศัพท์

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจันทวรรณ อินทรไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google