งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระดมสมอง สีเขียว. ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน System 1. ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมและ ไม่หลากหลาย 1. ศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาเครือข่ายของกรมและจัดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระดมสมอง สีเขียว. ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน System 1. ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมและ ไม่หลากหลาย 1. ศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาเครือข่ายของกรมและจัดหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระดมสมอง สีเขียว

2 ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน System 1. ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมและ ไม่หลากหลาย 1. ศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาเครือข่ายของกรมและจัดหา อุปกรณ์ของเครือข่าย ( คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ) 2. ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ระหว่างกรมกับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ 2. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ มากขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ซีดีรอม มือถือ ห้องสมุด ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

3 ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน People 1. ขาดการบูรณาการใน ภาพรวมของกรม 1. ให้ศูนย์สารสนเทศประสานงาน ( บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรม ) ในการจัดทำยุทธศาสตร์ สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ให้ สอดคล้องไม่ซ้ำซ้อนกัน 2. ขาดการพัฒนาบุคลากรและ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 2. จัดสรรพนักงานราชด้าน IT ประจำศูนย์ทั้ง 50 ศูนย์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

4 ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน People 3. ขาดความชัดเจนในการ สื่อสารและสั่งการ 3.1 ควรกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ ให้ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3.2 ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

5 ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน Hardware & Software 1. ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน IT ที่เหมาะสม 1. จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ที่ทันสมัย และมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ถูกกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

6 ข้อเสนอแนะ 1 แต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาระบบ เครือข่าย IT และ PR 3 จัดตั้ง Call Center ของ กรม 2 พัฒนาWebsite ให้มีความสมบูรณ์ และทันต่อ เหตุการณ์

7 ข้อเสนอแนะ 4 พัฒนา วิทยากรใน ด้านการ ถ่ายทอด ให้มี ประสิทธิภาพ 5 พัฒนา Website ให้มีความ ทันสมัยและ ครอบคลุม

8 LOGO www.themegallery.com กลุ่มสีเขียว


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระดมสมอง สีเขียว. ปัญหาและอุปสรรคแนวทางการพัฒนา ด้าน System 1. ระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุมและ ไม่หลากหลาย 1. ศูนย์สารสนเทศเป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาเครือข่ายของกรมและจัดหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google