งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขตเนื้อหา กระบวนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ 1. การศึกษาหาข้อมูลและ ข้อเท็จจริงต่างๆ 2. การวางแผน 3. การ ติดต่อสื่อสาร 4. การประเมินผล

3 กระบวนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ Planning Communication Evaluation Research or Fact-finding

4 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ องค์กรของเรามีปัญหา อะไรบ้าง ? อะไรเป็นปัญหาสำหรับเรา ?

5 การวางแผน การวางแผนการประชาสัมพันธ์มีหลัก สำคัญดังนี้ คือ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การกำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 3. การกำหนดแนวหัวเรื่อง 4. การกำหนดช่วงระยะเวลา 5. การกำหนดสื่อและเทคนิคต่างๆ 6. การกำหนดงบประมาณ * ดูรายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์ ตามที่แจก

6 การติดต่อสื่อสาร เป็นการลงมือปฏิบัติตามการ วางแผนที่ได้วางไว้ โดยต้องรู้ จังหวะเวลา การย้ำเตือน และ ติดตามผล ที่สำคัญสื่อและสาร ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง

7 การติดต่อสื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร องค์ประกอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ปฏิกิริยาตอบ กลับ

8 การติดต่อสื่อสาร สื่อบุคคล

9 การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน - วิทยุ โทรทัศน์

10 การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน - วิทยุ โทรทัศน์

11 การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน - วิทยุ โทรทัศน์

12 การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน - วิทยุกระจายเสียง

13 การติดต่อสื่อสาร สื่อมวลชน - หนังสือพิมพ์

14 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะ กิจ

15 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

16 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

17 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

18 การติดต่อสื่อสาร สื่อเฉพาะกิจ

19 การติดต่อสื่อสาร สื่อประเภท กิจกรรม

20 การติดต่อสื่อสาร สื่อใหม่

21 การประเมินผล คือ การวัดผลว่าการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ของเราที่ทำมาแล้วตั้งแต่ ต้นนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางแผน ไว้หรือไม่ สำเร็จหรือล้มเหลว ได้ผลมาก น้อยเพียงใด

22 การประเมินผล ประเภทการ ประเมินผล 1. การประเมินผลก่อนลงมือปฏิบัติการ 2. การประเมินผลเมื่อปฏิบัติงานตาม โครงการเสร็จสิ้นแล้ว

23 จบการ นำเสนอ

24 แบ่งกลุ่มในคาบ 5- 6 คน ด้วยในปัจจุบันได้เกิดปัญหาในเรื่อง รถติดอย่างมาก นักศึกษาจะมีวิธีการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาเดินทาง โดยใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นได้อย่างไร 1. เขียนโครงการประชาสัมพันธ์ตาม เอกสารที่แจกให้ โดยเขียนลงในกระดาษสีที่ได้แจก ให้ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 2. นำเสนอเป็นกลุ่มในสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google