งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร
การศึกษาคุณลักษณะครูพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร

3 เป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ปัญหาการวิจัย การสร้างเยาวชน นักเรียน/นักศึกษา ให้เป็นคนเก่งและคนดี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง การบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จึงดำเนินการ ผลิตนักเรียน/นักศึกษาของตนให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม “ครู” คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ประสานความเชื่อมโยงความรู้ และคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน/นักศึกษาผู้จัดทำวิจัยจึงเห็นว่า “ครู” ต้องเป็นครูที่เก่ง เป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ กล่าวคือ “ครู” แบบไหนที่นักศึกษาต้องการ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูอันพึงประสงค์

5 ขอบเขตของการศึกษา ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,298 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ ประจำปี การศึกษา จำนวน คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

6 คุณลักษณะครูพึงประสงค์ - ด้านการสอน - ด้านวิชาการ - ด้านการปฏิบัติตน
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ -นักศึกษา - เพศ ตัวแปรตาม คุณลักษณะครูพึงประสงค์ - ด้านการสอน - ด้านวิชาการ - ด้านการปฏิบัติตน

7

8 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มี
ต่อคุณลักษณะ ครูพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ โดยรวมและจำแนกตามรายด้าน

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google