งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร การศึกษาคุณลักษณะครูพึง ประสงค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร การศึกษาคุณลักษณะครูพึง ประสงค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร การศึกษาคุณลักษณะครูพึง ประสงค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์

3 ปัญหาการ วิจัย การสร้างเยาวชน นักเรียน / นักศึกษา ให้เป็นคนเก่งและคนดี เป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง การบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จึง ดำเนินการ ผลิตนักเรียน / นักศึกษาของตนให้ เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม “ ครู ” คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ประสานความเชื่อมโยงความรู้ และคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน / นักศึกษาผู้จัดทำวิจัย จึงเห็นว่า “ ครู ” ต้องเป็นครูที่เก่ง เป็นที่ ยอมรับ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ ไม่หยุดนิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ศิษย์ กล่าวคือ “ ครู ” แบบไหนที่นักศึกษาต้องการ

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะครูอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา คุณลักษณะครูอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์

5 ขอบเขตของการศึกษา ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 1,298 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ ประจำปี การศึกษา 2556 จำนวน 269 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง

6 ตัว แปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ - นักศึกษา - เพศ ตัวแปรตาม คุณลักษณะครูพึงประสงค์ - ด้านการสอน - ด้านวิชาการ - ด้านการปฏิบัติตน

7

8 ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นที่มี ต่อคุณลักษณะ ครูพึงประสงค์ ของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์ โดยรวมและจำแนกตามรายด้าน

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางศิริพร ไตรเนตร การศึกษาคุณลักษณะครูพึง ประสงค์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2 และ ปวช. 3 แผนกคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google