งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

….WETCOME…. TO HOMEPAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "….WETCOME…. TO HOMEPAGE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ….WETCOME…. TO HOMEPAGE

2 โฮมเพจ (Home Page ) เป็นผลผลิตของไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ผู้เข้าไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตพบเห็นกันมากที่สุด ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการเว็บ ทุกแห่งต่างก็มีโฮมเพจเป็นของตนเอง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้ผู้ใช้บริการทราบว่า สถานีนั้น ๆ ให้บริการใดบ้าง โฮมเพจทำหน้าที่เป็นจุดรวมของการเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ นับได้ว่า โฮมเพจเป็นหน้าตาขององค์กรนั้น ๆ เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรนั้น ๆ ส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อจากโฮมเพจนั้น เราเรียกว่า เว็บเพจ (Web Page)

3 โฮมเพจ (Home Page) คือ Web Pageหน้าแรกที่เป็นหน้าดัชนีหรือรายการที่บอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น ๆ เราอาจจะเปรียบโฮมเพจเหมือนหน้าบ้านของเว็บไซต์ก็ได้

4 การสร้าง Home Page คือ ก็เหมือนกับการเขียนหนังสือ ขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง ซึ่งจะต้องมี การออกแบบหน้าปก การจัดลำดับเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อทำให้ผู้อ่าน ผู้ดู หรือผู้รับสาร เข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ ที่นำเสนอการเข้าไปในเว็บเพจแต่ละหน้า

5 การสร้าง การสร้าง อาจกระทำได้ 2 ทาง คือ
1. สร้างขึ้นเอง โดยการเรียนรู้คำสั่งของภาษา HTML แล้วพิมพ์ผ่านทางโปรแกรม TextEditor ใด ๆ เช่น Notepad 2. ใช้ตัวช่วยสร้าง โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างเว็บเพจ เช่น Netscape Composer และอื่น ๆ เช่น โปรแกรมใน Microsoft Office97, ที่นิยมกันปัจจุบัน ก็ได้แก่ Dreamweaver ซึ่งมีหลายเวอร์ชั่น การสร้างด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องรู้คำสั่งของภาษา HTML อาจเรียกว่า สร้างได้ค่อนข้างง่าย จะใช้ตามวิธีการในข้อ 1 การสร้างตามข้อ 1 จะต้องมี TextEditor เช่น Notepad , EditPlus เป็นต้น ไม่ว่าจะสร้างโดยวิธีใด เราก็จำเป็นต้องมี . Web Browser เป็นส่วนที่เรียกเอกสาร HTML ออกมาแสดงบนจอภาพในระบบ

6 ขั้นตอนการออกแบบ 1. มีสารบัญแสดงรายละเอียด
2. เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายให้ตรงความต้องการให้มากที่สุด 3. มีเนื้อหากระชับ สั้น ทันสมัย 4. สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ เช่น ทำจุด Link มายัง ของเจ้าของเว็บเพจนั้น ควรอยู่ตอนบนหรือตอนล่างของเว็บเพจนั้น 5. มีรูปภาพประกอบเนื้อหาชัดเจน 6. เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 7. ใช้งานง่าย 8. เป็นมาตรฐานเดียวกัน

7 ตัวอย่าง

8 บรรณานุกรม http://pirun.ku.ac.th/~b5001111/aboutmyhomepage.html

9 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวมุธิตา พรวาปี เลขที่ ๑ นางสาวเยาวลักษณ์ เถาทอง เลขที่ ๔ นางสาวอังสุมา จันโท เลขที่ ๖๐ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ข


ดาวน์โหลด ppt ….WETCOME…. TO HOMEPAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google