งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 กฎกระทรวง พ. ศ. 2554 กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 กฎกระทรวง พ. ศ. 2554 กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 กฎกระทรวง พ. ศ. 2554 กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า ทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีผลบังคับใช้ 26 ตุลาคม 2554

2 ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมา หน่วยงานของรัฐ มีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 ขึ้น ไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 คน เศษเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน การนับจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ให้นับทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี

3 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้าราชการ จำนวน 1,350 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 4,414 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำจำนวน 941 คน รวม 6,705 คน จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 67 คน * ข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 22 กันยายน 2554

4 หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับ คนพิการเข้าทำงาน ให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ สรุปทางเลือกของหน่วยงานรัฐ 1. จ้างคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 2. จัดบริการอื่นเพื่อให้คนพิการหรือ ผู้ดูแลคนพิการมีงานทำมาตรา 35

5 การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิตาม กฎหมาย คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ - มีสัญชาติไทย - มีสภาพความพิการตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด - ยื่นด้วยตนเอง หรือผู้อื่นยื่นคำขอแทนได้ ( ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล คนพิการ )

6 สถานที่ยื่นขอมีบัตร - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง - โรงพยาบาลทุกแห่ง - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่

7 เอกสารประกอบคำขอมีบัตร ประจำตัวคนพิการ สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / สูติ บัตรของคนพิการ / ใบรับรองการเกิด ถ้ามีชื่อในทะเบียนบ้านมีสัญชาติไทยไม่ ต้องใช้บัตรประชาชน แต่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ข้าราชการระดับสามรับรองว่า เป็นคนเดียวกัน สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

8 รูปถ่าย 3 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป ใบรับรองความพิการออกโดยผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมจากสถานพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง / เอกชนที่ประกาศ ปัจจุบันมี 38 แห่ง กรณีสภาพความพิการที่สามารถ เห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีใบรับรอง ความพิการก็ได้

9 สิทธิประโยชน์คนพิการ ( มีบัตรประจำตัวคนพิการ ) สวัสดิการสังคม ได้แก่ การมีผู้ช่วยคนพิการ เบี้ยความพิการ ช่วยเหลือคนพิการไม่มีผู้ดูแล ที่อยู่อาศัย ล่ามภาษามือ คนพิการที่ไม่มีคน ดูแล การแพทย์ ได้แก่ ฟื้นฟูสมรรถภาพ รักษาพยาบาล สื่อพัฒนาการ การศึกษา ได้แก่ โควตาเข้าเรียน สิ่งอำนวย ความสะดวก แผนการเรียนรายบุคคล ค่าใช้จ่ายการศึกษา

10 ผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่ กู้ยืมกองทุน ลดหย่อน ภาษี ส่งเสริมอาชีพ ความรู้การดูแล การเข้าถึงกิจกรรมสาธารณะ ได้แก่ โครงการ / กิจกรรม นโยบายและแผนงาน พัฒนา และบริการ ผลิตภัณฑ์จำเป็น สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ การนำทาง ยานพาหนะ โครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ อาชีพอิสระ

11 อาชีพและการมีงานทำ ได้แก่ อัตราส่วนการ ทำงาน ส่งเสริมการจ้างงาน ฝึกอาชีพ คุ้มครอง แรงงาน อาชีพอิสระ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสาร โทรคมนาคม สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือทางกฎหมาย ได้แก่ ให้ความรู้ทาง กฎหมาย ค่าทนายความ ค่าประกันตัวผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมศาล การส่วนร่วม ได้แก่ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ

12 จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนพิการ ข้อมูลได้จากการสำรวจเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 จำนวน 6 คน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 คน - คณะมนุษยศาสตร์ 1 คน - คณะเกษตรศาสตร์ 4 คน ระบุว่าได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว จำนวน 2 คน


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 กฎกระทรวง พ. ศ. 2554 กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถาน ประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google