งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจต่อการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รหัส วิชา 3000-1307 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจต่อการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รหัส วิชา 3000-1307 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจต่อการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รหัส วิชา 3000-1307 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ผู้วิจัย นาย สุรศักดิ์ ว่องวิทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้พบว่าในปีที่ผ่านมา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทยไม่ดีนัก จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่านักศึกษา ขาดความสนใจ ชอบคุยเล่นและไม่มี สมาธิกับบรรยากาศการเรียนรู้ใน ห้องเรียน ผู้วิจัยจึงหาวิธีแก้ปัญหา โดยการศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาชีวิต และวัฒนธรรมไทย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ป. ว. ส. 1 ) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก บ้านโป่ง มีแรงจูงใจใน การเรียนวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยีให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี ต่อการเรียนในชั้นเรียน

4 ตัวแปรต้น นักศึกษา ปวส.1 สาขา เทคนิค อุตสาหกร รม ตัวแปรตาม 1. แรงจูงใจภายนอกการ ได้รับคำชมเชย การได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล 2. แรงจูงใจภายในความ สนใจความ ตั้งใจและความพึง พอใจ กรอบแนวคิดงานวิจัย

5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป. ว. ส. 1 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่งภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 28 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มเดียวกับ ประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การส่งเสริมแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาชีวิต กับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยการใช้เครื่องมือ แบบตารางบันทึกคะแนนกิจกรรมพิเศษ ( ผลงาน / ชิ้นงาน ) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค และการหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้โปรแกมสำเร็จรูป

6 ลำดับที่ คะแนน ( X ) คะแนนเฉลี่ย ( ) 1164.00 2143.50 3153.75 4154.00 --- 28143.50 รวม 104 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยสะสม = 104 ผลคะแนนเฉลี่ยของห้อง = 3.71 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนกิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 ลำดับที่ คะแนน ( X ) คะแนนเฉลี่ย ( ) 1153.75 2143.50 3164.00 4153.75 --- 28153.75 รวม 104 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยสะสม = 104 ผลคะแนนเฉลี่ยของห้อง = 3.71 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนกิจกรรมที่ 2 สิ่งแวดล้อมกับ คุณภาพชีวิต

8 สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. จากกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจที่มอบให้นักศึกษาทำผลงาน / ชิ้นงานโดยใช้เกณฑ์การประเมินจาก องค์ประกอบที่ประเมินด้านภาษา / สื่อ ตัวอย่างพบว่าคะแนนสูงสุดระดับ 3.75 คะแนนต่ำสุด 3.50 ระดับคะแนนเฉลี่ยของ ห้องอยู่ในระดับ 3.71 พบว่าผลงาน / ชิ้นงาน อยู่ในระดับดี 2. จากการสังเกตพฤติกรรมการทำ กิจกรรมพิเศษกิจกรรมที่ 1 เรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีพบว่าการ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดี มี ความรับผิดชอบทำงานตรงเวลากิจกรรมที่ 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตพบว่าการ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับดี มี ความรับผิดชอบทำงานตรงเวลา มีความ พอใจที่ดีก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียน ในชั้นเรียน

9 ข้อเสนอแนะในการทำ วิจัยครั้งต่อไป 1. ครูผู้สอนสามารถนำเทคนิคของ การส่งเสริมแรงจูงใจโดยการ นำกิจกรรมพิเศษมาใช้ในกิจกรรมการ เรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การสอนในวิชาอื่น ๆ ได้และเป็นการ สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปถ้าต้องการ ศึกษากับกลุ่มประชากรที่ซับซ้อนกว่านี้ เช่นนักเรียนปวช. ระดับพานิชการหรือ ระดับช่างอุตสาหกรรมที่มีความหลาย หลายของกลุ่มประชากร การพัฒนา ค่าสถิติอี่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การทำการ วิจัยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

10 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรม พิเศษมาจัดการเรียนการสอนทำให้ เกิดผลกระทบคือ นักศึกษามีความสนใจ ในการศึกษาและเรียนรู้วิชาชีวิตกับ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีมากขึ้น โดย ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและสามารถ แบ่งปันให้กลุ่มได้เรียนรู้ด้วย ผลกระทบ อีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยประสบคือ ครูผู้สอนได้พยายามศึกษาเทคนิคการ สอนแบบใหม่ ๆ เทื่อพัฒนาการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม แรงจูงใจต่อการเรียน วิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี รหัส วิชา 3000-1307 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google