งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้
จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

2 การพัฒนาการเด็ก ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ของ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ในการดำเนินการเรื่อง การคัดกรอง และติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (Lanna Child Development Integration Project : LCDIP) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กและกลุ่มเสี่ยง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 และเด็กกลุ่มเสี่ยง ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ 80 *** ให้ผู้บริหารของโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งให้ความสำคัญ และศึกษาให้เข้าใจและให้มีการติดตามเด็กได้ทุกราย มีการคัดกรองและเฝ้าระวัง (Screening andsurveillance) และขยาย WCC Clinic รองรับ

3 2. เรื่องไข้เลือดออก หัวข้อ ข้อเสนอแนะ
2. เรื่องไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเข้มแข็ง *** โดยให้เพิ่มเรื่องการป้องกัน ควบคุมโรคล่วงหน้า การหาค่า HI ,CI ที่ยังพบในสถานที่ร้าง โรงเรียน และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อำเภอเมือง อำเภอสันป่าตอง

4 3. การให้ยา SK ในโรงพยาบาลชุมชน
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 3. การให้ยา SK สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลชุมชน *** ให้มีการทบทวนว่า ยังมีโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีผู้ป่วย หรือยังไม่สามารถดำเนินการได้ และจะต้องเร่งดำเนินการ

5 4. หมอครอบครัว FCT (Family Care Team)
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 4. หมอครอบครัว FCT (Family Care Team) *** ควรจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ใน 24 ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. ทราบ ทั้งในกลุ่ม Palliative Care ที่อยู่ในชุมชน

6 5. การลดค่าใช้จ่ายยา ข้อมูลพื้นฐาน ข้อเสนอแนะ
5. การลดค่าใช้จ่ายยา โรงพยาบาลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการยาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ออน *** ขอให้มีการพิจารณาเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล หรือ ความเสี่ยงกับอันตรายการใช้ยา(Alternative)

7 6. การแบ่งประเภทวัสดุการแพทย์
ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 6. การแบ่งประเภทวัสดุการแพทย์ ในโรงพยาบาลนครพิงค์ *** ได้แก่ วัสดุการแพทย์ แก๊ส ในทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ขอให้รวมอยู่ในวัสดุการแพทย์ทั้งหมด

8 7. การรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาต่อกระทรวง
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อเสนอแนะ 7. การรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาต่อกระทรวง พบว่ามีโรงพยาบาลชุมชนที่มีการรายงานมีจำนวน 7 – 8 แห่ง จาก 24 แห่ง *** ขอให้โรงพยาบาลชุมชนที่เหลือเร่งดำเนินการ

9 8. การเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานเวชกรรมฯ
โรงพยาบาลนครพิงค์ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 8. การเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ ของกลุ่มงานเวชกรรมฯ โรงพยาบาล นครพิงค์ ที่สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ *** ขอให้ดำเนินการผ่านหน่วยงานหลัก เช่น กลุ่มงานทันตกรรม,Lab, ฯลฯ เพื่อการกำกับ ดูแล และการหมดอายุของวัสดุนั้น

10 9. การลงฐานข้อมูลสุขภาพจิต
หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 9. การลงฐานข้อมูลสุขภาพจิต *** - ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ให้มีการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง (Case chronic) และผู้ป่วยที่มีภาวะ Depression ที่ขาดยาหรือหยุดยาเอง

11 หมายเหตุ ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ จะเป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ และดูผลงานความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google