งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ จากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ข้อเสนอแนะในประเด็น สำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ จากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ข้อเสนอแนะในประเด็น สำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ จากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ข้อเสนอแนะในประเด็น สำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

2 ข้อมูลข้อเสนอแนะ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ของ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ในการดำเนินการเรื่อง การคัดกรอง และติดตามพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี (Lanna Child Development Integration Project : LCDIP) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ คู่มือการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และคู่มือประเมินและ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและกลุ่มเสี่ยง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กไทยมีพัฒนาการ สมวัยร้อยละ 85 และเด็กกลุ่มเสี่ยง ได้รับการกระตุ้น พัฒนาการร้อยละ 80 *** ให้ผู้บริหารของโรงพยาบาล ชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งให้ ความสำคัญ และศึกษาให้เข้าใจและให้มีการติดตาม เด็กได้ทุกราย มีการคัดกรองและเฝ้า ระวัง (Screening andsurveillance) และขยาย WCC Clinic รองรับ 1. การ พัฒนาการ เด็ก

3 หัวข้อข้อเสนอแนะ 2. เรื่องไข้เลือดออก จังหวัดเชียงใหม่ มี แผนป้องกันควบคุมโรคได้ อย่างเข้มแข็ง *** โดยให้เพิ่มเรื่องการ ป้องกัน ควบคุมโรคล่วงหน้า การหาค่า HI,CI ที่ยังพบ ในสถานที่ร้าง โรงเรียน และ อำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อำเภอเมือง อำเภอสันป่า ตอง 2. เรื่องไข้เลือดออก

4 หัวข้อข้อเสนอแนะ 3. การให้ยา SK สำหรับผู้ป่วยโรคหลอด เลือดหัวใจในโรงพยาบาล ชุมชน *** ให้มีการทบทวนว่า ยังมี โรงพยาบาลชุมชนที่ไม่มีผู้ป่วย หรือยังไม่สามารถดำเนินการ ได้ และจะต้องเร่งดำเนินการ 3. การให้ยา SK ในโรงพยาบาลชุมชน

5 หัวข้อข้อเสนอแนะ 4. หมอครอบครัว FCT (Family Care Team) *** ควรจะมีหมายเลข โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ สามารถติดต่อสื่อสารได้ใน 24 ชั่วโมง ให้กับประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของ รพ. สต. ทราบ ทั้งในกลุ่ม Palliative Care ที่ อยู่ในชุมชน 4. หมอครอบครัว FCT (Family Care Team)

6 ข้อมูลพื้นฐานข้อเสนอแนะ 5. การลดค่าใช้จ่ายยา - โรงพยาบาลที่เป็น ตัวอย่างที่ดีในการจัดการยา ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ออน *** ขอให้มีการพิจารณาเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล หรือ ความเสี่ยงกับอันตรายการ ใช้ยา (Alternative) 5. การลดค่าใช้จ่าย ยา

7 ข้อมูลข้อเสนอแนะ 6. การแบ่งประเภทวัสดุ การแพทย์ ในโรงพยาบาลนครพิงค์ *** ได้แก่ วัสดุการแพทย์ แก๊ส ในทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา ขอให้รวมอยู่ในวัสดุ การแพทย์ทั้งหมด 6. การแบ่งประเภทวัสดุ การแพทย์

8 ข้อมูลพื้นฐานข้อเสนอแนะ 7. การรายงานข้อมูล เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาต่อกระทรวง พบว่ามีโรงพยาบาล ชุมชนที่มีการรายงานมี จำนวน 7 – 8 แห่ง จาก 24 แห่ง *** ขอให้โรงพยาบาลชุมชนที่ เหลือเร่งดำเนินการ 7. การรายงานข้อมูลเวชภัณฑ์ที่ ไม่ใช่ยาต่อกระทรวง

9 หัวข้อข้อเสนอแนะ 8. การเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ ของกลุ่มงานเวชกรรมฯ โรงพยาบาล นครพิงค์ ที่สนับสนุนหน่วย บริการปฐมภูมิ *** ขอให้ดำเนินการ ผ่านหน่วยงานหลัก เช่น - กลุ่มงานทันตกรรม,Lab, ฯลฯ เพื่อการกำกับ ดูแล และการหมดอายุ ของวัสดุนั้น 8. การเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ของกลุ่มงานเวช กรรมฯ โรงพยาบาลนครพิงค์

10 หัวข้อข้อเสนอแนะ 9. การลงฐานข้อมูลสุขภาพจิต *** - ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน - ให้มีการติดตามผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง (Case chronic) และผู้ป่วยที่มีภาวะ Depression ที่ขาดยาหรือหยุดยาเอง 9. การลงฐานข้อมูล สุขภาพจิต

11 ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 จะเป็นการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ และดูผลงานความสำเร็จตาม เป้าหมายต่อไป หมายเหตุ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ จากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ข้อเสนอแนะในประเด็น สำคัญ เพิ่มเติม ดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google