งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. จิดารัตน์ โชติรัตน์ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. จิดารัตน์ โชติรัตน์ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. จิดารัตน์ โชติรัตน์ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28

2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ นายไพร พัฒ โน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายบุญช่วย จังศิ ริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายกเทศ นครหาดใหญ่ ดร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นพ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายสัมฤทธ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการ นายกเทศมนตรี นายอดุล ศักดิ์ มูเก็ม เลขานุการ นายกเทศมนตรี

3 วงจรชีวิตของผีเสื้อ ไข่ ตัว หนอน ดักแด้ ตัวเต็ม วัย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. จิดารัตน์ โชติรัตน์ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google