งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง “ กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผล ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์ โด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง “ กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผล ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์ โด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง “ กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผล ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์ โด ย วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่

2 - สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง องค์กรเห็น ความสำคัญกับกิจกรรมทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด รูปแบบต่าง ๆ - การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วย การตลาดภายในและการตลาดภายนอกที่เข้มแข็ง โดย การตลาดภายในต้องอาศัยทรัพยากรสำคัญ คือ “ มนุษย์ ” - การรักษาพนักงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรทำไม่ค่อยสำเร็จ - การสร้างการตลาดภายใน คือ การสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของงานของตนเองที่จะ ส่งผลถึงลูกค้าภายนอกได้ในที่สุดและการสร้างความ ผูกพันและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แห่งนี้และเต็มใจที่จะทำงานกับองค์กรโดยไม่คิดลาออก ปัญหาการวิจัย

3 1.1 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ( ต่อ )

4 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ ความผูกพันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กลยุทธ์การตลาดภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.2.3 เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผลต่อ ความผูกพันของบุคลากรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.2.4 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย

5 กลุ่มประชากร เฉพาะผู้ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รวม 128 คน กลุ่มตัวอย่าง วิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจัยหรือเรียกว่าเลือกเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) เนื่องจากประชากร มีจำนวนน้อย ( ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2554 : 134 ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย

6 สรุปผลการวิจัย ระดับความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน กลาง = 3.36

7 สรุปผลการวิจัย ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด ภายในองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน กลาง = 3.11

8 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันกับวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ต่างกัน วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วน บุคคล เพศอายุ ระดับ การศึก ษา อายุ การ ทำงา น ตำแหน่ง งาน ระดับ รายได้ ต่อเดือน Sig ความผูกพัน ต่อองค์กร.326.293.134.628.657.961

9 ปัจจัยส่วนบุคคลเพศอายุ ระดับ การศึกษ า อายุการ ทำงาน ตำแหน่ง งาน ระดับ รายได้ ต่อ เดือน Sig กลยุทธ์ การตลาด ภายใน 0.0980.2080.0520.0620.006*0.013* วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การตลาดภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่

10 สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การตลาดภายในส่งผลต่อความผูกพันกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ในระดับ มาก ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง “ กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผล ต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ” นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์ โด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google