งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์กรของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดย นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

2 ปัญหาการวิจัย - สภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง องค์กรเห็นความสำคัญกับกิจกรรมทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาดรูปแบบต่าง ๆ - การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จต้องประกอบด้วย การตลาดภายในและการตลาดภายนอกที่เข้มแข็ง โดยการตลาดภายในต้องอาศัยทรัพยากรสำคัญ คือ “มนุษย์” การรักษาพนักงานเป็นสิ่งที่หลายองค์กรทำไม่ค่อยสำเร็จ การสร้างการตลาดภายใน คือ การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของงานของตนเองที่จะส่งผลถึงลูกค้าภายนอกได้ในที่สุดและการสร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งนี้และเต็มใจที่จะทำงานกับองค์กรโดยไม่คิดลาออก

3 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา (ต่อ)
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา (ต่อ)

4 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กลยุทธ์การตลาดภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดภายในที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มประชากร เฉพาะผู้ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ได้แก่ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าหมวดวิชา หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รวม 128 คน กลุ่มตัวอย่าง วิธีไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability sampling ) แบบใช้เกณฑ์ผู้วิจัยหรือเรียกว่าเลือกเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) เนื่องจากประชากรมีจำนวนน้อย ( ศิริชัย พงษ์วิชัย : 134 )

6 สรุปผลการวิจัย ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง = 3.36

7 สรุปผลการวิจัย ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดภายในองค์กร
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง = 3.11

8 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีอิทธิพลต่อความผูกพันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหน่งงาน ระดับรายได้ ต่อเดือน Sig ความผูกพัน ต่อองค์กร .326 .293 .134 .628 .657 .961

9 วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การตลาดภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหาดใหญ่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทำงาน ตำแหน่งงาน ระดับรายได้ ต่อเดือน Sig กลยุทธ์การตลาดภายใน 0.098 0.208 0.052 0.062 0.006* 0.013*

10 สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การตลาดภายในส่งผลต่อความผูกพันกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ในระดับมาก
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google