งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ การพัฒนาระบบ สุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัด พิจิตร ” โดย นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ สสจ. พิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ การพัฒนาระบบ สุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัด พิจิตร ” โดย นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ สสจ. พิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ การพัฒนาระบบ สุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัด พิจิตร ” โดย นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ สสจ. พิจิตร

2 12 อำเภอ 86 ตำบล 888 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 4,531.013 ตารางกิโลเมตร 174,533 หลังคาเรือน ประชากร 546,731 คน 73 อบต. 25 ทต. 3 ทม. จ. นครสวรรค์ จ. พิษณุโลก จ. เพชรบูรณ์ จ. กำแพงเพชร ที่มา : ที่ทำการปกครอง จ. พิจิตร ข้อมูล ณ 31 ธค. 54 ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 6 จ. พิจิตร ณ 30 มิย. 54

3 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของ จังหวัดพิจิตร ปัญหา ไข้เลือด ออก ความดัน โลหิตสูง และ เบาหวาน พยายามฆ่า ตัวตาย แม่และ เด็กตาย สารเคมีใน เลือด อุบัติเหตุ จราจร พฤติกรร มเสี่ยงใน วัยรุ่น

4 วิสัยทัศน์ สสจ. พิจิตร พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข

5 กรอบแนวคิดการพัฒนาแบบ Area Oriented Approach ตำบล/ ชุมชน ภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ 1.ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ 2.ตำบลจัดการสุขภาพมีคุณภาพ 3.กองทุนสุขภาพมีประสิทธิภาพ 4.รพ.สต.ได้มาตรฐาน ใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมิน บูรณาการงาน 5.หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สสจ. สสอ. สนับสนุน

6 LOGO DHS ???????

7 กรอบแนวคิดการศึกษา

8 LOGO www.themegallery.com วัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษา บทเรียนการ ดำเนินงาน ของ เครือข่าย สุขภาพ ระดับอำเภอ 2 เพื่อสร้าง ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ด้านการ เชื่อมโยง ระบบ เครือข่าย บริการสุขภาพ

9 LOGO www.themegallery.com วีธีการ  การศึกษาเชิงคุณภาพ  พื้นที่ศึกษา 3 อำเภอ ( อ. สามง่าม อ. ตะพานหิน อ. บางมูลนาก )  กลุ่มตัวอย่าง จนท. สาธารณสุข จนท. ของ อปท. อสม. และแกนนำสุขภาพ  เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  ระยะเวลา เมย. – กย. 2556

10 LOGO www.themegallery.com อำเภอสามง่าม การปรับระบบ บริการของ โรงพยาบาล พัฒนา รพ. สต. ปรับระบบสนับสนุน OPD Zero อำเภอจัดการ สุขภาพ ( บริการ สุขภาพแบบมี ส่วนร่วมและ กลไกนโยบาย สาธารณะเพื่อ สร้างสุขภาพ ) ผลที่เกิดขึ้น 1. ด้านผู้รับบริการ ได้รับบริการความ สะดวก ใกล้บ้าน ปริมาณผู้ป่วยที่มารับ บริการที่ รพ. สต. เพิ่มมากขึ้น ( 95%) 2. ด้านผู้ให้บริการ เกิดทีม เรียนรู้ ร่วมกัน ชีวิตมีคุณค่า 3. ด้านชุมชน มีกลุ่ม มีเครือข่าย ชมรม

11 LOGO www.themegallery.com อำเภอตะพานหิน พื้นที่ต้นแบบการ พัฒนา โรงพยาบาล อาหารปลอดภัย ขยายผล เกษตรปลอด โรค ผู้บริโภค ปลอดภัย พัฒนา ต่อเนื่อง Tapanhin Green Society ผลที่เกิดขึ้น ขยายกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัย เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้ เพิ่มขึ้น แหล่งศึกษาดูงานของนักเรียน เกษตรกรไม่มีสารพิษตกค้างในเลือด เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนได้บริโภคผักปลอดสาร สิ่งแวดล้อมในชุมชน สภาพแวดล้อมดี

12 LOGO www.themegallery.com อำเภอบางมูลนาก พื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม ขยายผลภาคี เครือข่ายสุขภาพ 7 เครือข่าย อำเภอ คุณธรรม สร้างสุข สังคม คุณธรรม นำ สุข ( การสร้าง คุณค่าร่วม เมตตา จิต อาสา และ ความ รับผิดชอบ ) ผลงานที่เกิดขึ้น มีรูปแบบ หรือต้นแบบด้านการพัฒนา คุณภาพ ผ่านโครงงานด้านการพัฒนา Project-based learning กลุ่มกิจกรรมจิตอาสาที่กว้างขวางและมี ความหลากหลาย ประชาชนด้อยโอกาสได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและเกิด รูปแบบการจัดการตนเอง

13 LOGO www.themegallery.com รูปแบบการพัฒนา 3 อำเภอ การเตรียมคน สร้างทีมงานและ กลไกสำหรับการขับเคลื่อน การกำหนดประเด็นตามความ เข้มแข็งของกลุ่ม หลักการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วน ภาคีเครือข่าย ติดตามผลมุ่งเน้นที่สร้างการ เรียนรู้ระหว่างกันและกัน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มแกนนำ ด้วยการพาทำ เรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง การจัดการสื่อสารกับสาธารณะ

14 LOGO www.themegallery.com  เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ หลากหลาย เป้าหมายชัดเจน  ผู้นำและกลไกขับเคลื่อน เน้นปัญหาของ ประชาชน  ใช้องค์ความรู้ภายในองค์กร / ชุมชน  การดำเนินงานที่เริ่มจากต้นทุนเดิมของพื้นที่  เน้นกระบวนการ ออกแบบกระบวนการ บทเรียน จาก 3 พื้นที่

15 LOGO www.themegallery.com  มีทีมหนุน ทรัพยากร กระบวนการ องค์ความรู้  ลงมือทำ และต่อเนื่อง ต้องมีทีมติดตาม  บทเรียน จาก 3 พื้นที่ ( ต่อ )

16 LOGO www.themegallery.com บทเรียน จาก 3 พื้นที่ การได้รับบริการ ที่มีมาตรฐานใกล้ บ้าน ผลลัพธ์ ต่อ ประชาช น การพัฒนาประเด็น หลัก เพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เป็นจุดสำคัญในการ นำเข้าสู่ระบบสุขภาพ การรวมกลุ่มตาม ประเด็น สร้างความเข้มแข็ง มีระบบการจัดการ ทุน การเชื่อมประสาน ทั้งภายในและ ภายนอก

17 LOGO www.themegallery.com บทเรียน จาก 3 พื้นที่ ภาวะผู้นำ การนำ องค์กร ในทุก ระดับ ปัจจัย สำคัญ ออกแบบกลไก ใหม่ อิทธิพลของ กระบวนการ จัดการเรียนรู้และ ถอดบทเรียน ดึงเอาศักยภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เกิดการสานต่อ พลังความคิด ยกระดับ เป้าหมายเฉพาะ กลุ่มขึ้นมาเป็น เป้าหมาย หรือ คุณค่าร่วมกัน

18 LOGO www.themegallery.com สรุปผล ข้อเสนอแนะ ( เบื้องต้น ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ อำเภอต้องสร้างกรอบ นโยบายและ แนวทางการพัฒนา DHS ร่วมกัน หน่วยงานระดับพื้นที่ DHS ต้อง สร้างภาวการณ์นำองค์กร และการ กำหนดกลยุทธ์เชิงพื้นที่ หน่วยบริการ และภาคีสุขภาพต้อง ปรับกรอบความคิดและทำงาน ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ ภาคีสุขภาพ

19 LOGO

20 ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสี ไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่า ข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชา ละวัน คำขวัญจังหวัดพิจิตร


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ การพัฒนาระบบ สุขภาพอำเภอ กรณีศึกษาจังหวัด พิจิตร ” โดย นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ การพิเศษ สสจ. พิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google