งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

2 คณะผู้บริหาร ชื่อ – สกุล นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์
ชื่อ – สกุล นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ที่ 1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร

3 ชื่อ – สกุล นายเสน่ห์ ศรีบาง
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ที่อยู่ปัจจุบัน 203 หมู่ที่ 1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร ชื่อ – สกุล นายสุวีระ จิตต์งาม ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) ที่อยู่ปัจจุบัน 136 หมู่ที่ 1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร

4 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังทรายพูน

5 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดพิจิตร
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เขตพื้นที่ปกครอง หมู่1,2,14 ตำบลวังทรายพูนทั้งหมู่และ หมู่5,15 ตำบลหนองพระบางส่วน มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5.45ตารางกิโลเมตร ประมาณ 3,420 ไร่

6 เขตการปกครองและบริหาร
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนวังทรายพูนพัฒนา 2.ชุมชนชาววังร่วมใจ 3.ชุมชนตลาดวังทรายพูน 4.ชุมชนริ้วแสงทอง 5.ชุมชนเพชรโพธิ์ทอง 6.ชุมชนวังทรายทอง

7 อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ 1ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ 5ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ 4ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ 5ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google