งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบลวัง ทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบลวัง ทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลวัง ทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

2 คณะผู้บริหาร ชื่อ – สกุล นายสุรศักดิ์ เตชะมณีสถิตย์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลวังทราย พูน หมายเลขโทรศัพท์ ( มือถือ ) 081- 5332111 ที่อยู่ปัจจุบัน 160 หมู่ที่ 1 ตำบล วัง ทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180

3 ชื่อ – สกุลนายเสน่ห์ศรีบาง ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน หมายเลขโทรศัพท์ ( มือถือ ) 086-6814474 ที่อยู่ปัจจุบัน 203 หมู่ที่ 1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180 ชื่อ – สกุลนายสุวีระจิตต์งาม ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลวังทรายพูน หมายเลขโทรศัพท์ ( มือถือ ) 086-2111136 ที่อยู่ปัจจุบัน 136 หมู่ที่ 1 ตำบล วังทรายพูน อำเภอ วังทรายพูน จังหวัด พิจิตร 66180

4 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังทรายพูน

5 ข้อมูลทั่วไป  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร  เขตพื้นที่ปกครอง หมู่ 1,2,14 ตำบลวัง ทรายพูนทั้งหมู่และ หมู่ 5,15 ตำบลหนองพระบางส่วน มีพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด 5.45 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 3,420 ไร่

6  แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ชุมชน ประกอบด้วย 1. ชุมชนวังทรายพูนพัฒนา 2. ชุมชนชาววังร่วมใจ 3. ชุมชนตลาดวังทรายพูน 4. ชุมชนริ้วแสงทอง 5. ชุมชนเพชรโพธิ์ทอง 6. ชุมชนวังทรายทอง เขตการปกครองและ บริหาร

7  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับหมู่ 1 ตำบลหนองปลา ไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ติดต่อกับหมู่ 5 ตำบลหนองพระ อำเภอ วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ 4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่ 5 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อาณาเขต


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบลวัง ทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google