งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 2 ตัวอย่าง Genotype และการข่มกันของอัลลีล Multiple alleles กลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย 4 อัล ลีล A1, A2, A3 และ A4 Genotype ที่เป็น HomozygousA1A1 A2A2 A3A3 A4A4 Heterozygous กับ A1A1A2 A1A3 A1A4 Heterozygous กับ A2A2A3 A2A4 Heterozygous กับ A3A3A4

3 3 Multiple Alleles กลุ่มของอัลลีลที่มีมากกว่า 2 อัลลีลขึ้นไป อยู่ ในตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม สิ่งมีชีวิตที่มีจีโนมเป็น haploid ก็มี multiple alleles ได้ แม้ตำแหน่งมากกว่า 2 อัลลีล บนตำแหน่งบน โครโมโซม แต่ genotype ก็จะมีเพียงครั้งละ 2 อัลลีล

4 มัลติเพิลอัลลีลควบคุมสีขนของกระต่าย  C - สีน้ำตาลปนเทา (wild type)  c ch - สีเทาเงิน (chinchilla)  c h - ส่วนลำตัวสีขาว แต่ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ (himalayan)  c - สีขาวทั้งตัว (albino) 4

5 สีน้ำตาลปนเทา สีเทาเงิน สีน้ำตาลปนเทา 3 สีน้ำตาลปนเทา : 1 สีเทาเงิน พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2

6 สีน้ำตาลปนเทา สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ สีน้ำตาลปนเทา 3 สีน้ำตาลปนเทา : 1 สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2

7 สีน้ำตาลปนเทา สีขาวทั้งตัว สีน้ำตาลปนเทา 3 สีน้ำตาลปนเทา : 1 สีขาวทั้งตัว พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2

8 สีเทาเงิน สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ สีเทาเงิน 3 สีเทาเงิน: 1 สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2

9 สีเทาเงิน สีขาวทั้งตัว สีเทาเงิน 3 สีเทาเงิน : 1 สีขาวทั้งตัว พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2

10 สีขาวทั้งตัว สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ 3 สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ : 1 สีขาวทั้งตัว พ่อแม่ F1F1F1F1 F2F2F2F2 สีขนลำตัวสีขาว ปลายจมูก เท้าและหางสีดำ

11 11

12 GenotypeAntigenPhenotype IAIAIAIAIAIOIAIOIAIAIAIAIAIOIAIOAAA IBIBIBIBIBIOIBIOIBIBIBIBIBIOIBIOBBB IAIBIAIBIAIBIAIBA,BAB IOIOIOIOIOIOIOIONeitherO The ABO Blood Groups

13 Parents Potential Offspring PhenotypesGenotypesABABO A x A I A I O x I A I O 3/4--1/4 B x B I B I O x I B I O -3/4-1/4 O x O I O I O x I O I O ---all A x B IAIO x IBIOIAIO x IBIOIAIO x IBIOIAIO x IBIO1/41/41/41/4 A x AB I A I O x I A I B 1/21/41/4- A x O I A I O x I O I O 1/2--1/2 B x AB I B I O x I A I B 1/41/21/4- B x O I B I O x I O I O -1/2-1/2 AB x O I A I B x I O I O 1/21/2-- AB x AB I A I B x I A I B 1/41/41/2-

14 Self Incompatability Gametophytic self-incompatability (GSI) The Rnase mechanism The S-glycoprotein Sporophytic self-incompatability 14

15 Self Incompatability The Rnase mechanism ถ้าสองอัลลีล จากตัวผู้และตัวเดียวพบ กัน S-Rnase จะทำให้ ribosomal RNA สลายตัวใน pollen tube ทำให้ pollen tube elongation ชะงัก และ pollen grain ตาย 15

16 Self Incompatability The S-glycoprotein mechanism Interaction ระหว่าง male และ female determinant ทำให้มีการส่ง signal ไปยัง pollen tube ซึ่งจะส่งผลต่อ สมดุล calcium Cation gradeint ทำให้มีผลต่อ pollen tube elongation P26 protein เกี่ยวข้องกับ pyrophosphatase จะยับยั้ง กระบวนการ phosphorelation มีผลต่อการสังเคราะห์ สาร building block บางตัว ซึ่งมีผลต่อ pollen tube elongation 16

17 Self Incompatability Sporophytic self-incompatability พืชตระกูล brassica ในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ มี โปรตีน SCR และ SP11 สามารถผลิตอัลลีลได้ มากมาย และมีระดับการข่มของอัล ลีลเนื่องจากมีปฏิกิริยาที่เกิดระหว่างอัลลีล เหล่านั้น พืชตระกูล brassica ที่ stigma จะมี transmembrane protein เป็น receptor ของ SCR/SP11 ชื่อ SRK ปฏิกิริยาระหว่าง SRK และ SCR/SP11 ทำให้ ยับยั้ง pollen 17

18 18

19 19 Self Incompatability

20 20 Self Incompatability

21 21 Self Incompatability

22 22 Self Incompatability

23 23 Self Incompatability

24 24 Self Incompatability


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google