งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Protein JIRAT SUKJAILUA Science Department Maechai Wittayakom school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Protein JIRAT SUKJAILUA Science Department Maechai Wittayakom school."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Protein JIRAT SUKJAILUA Science Department Maechai Wittayakom school

2 โปรตีน (Protein ) - โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) ซึ่งเป็นสารที่มี โมเลกุลใหญ่ เกิดจากโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลกุลมาเชื่อมต่อ กัน - โมเลกุลเล็กของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acid) - โปรตีนเป็นสารที่พบมมากที่สุดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปในเซลล์พืชและสัตว์มีโปรตีนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักแห้ง - ธาตุองค์ประกอบที่สำคัญคือ C, H, O และ N

3 กรดอะมิโน (Amino acid)

4 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

5 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

6 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

7 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

8 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

9 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

10 ตัวอย่าง กรดอะมิโน โปรตีน (Protein )

11 กรดอะมิโนเป็นสารที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรด และเบส ถ้าโมเลกุลอยู่ใน pH ที่เหมาะสมจะ แสดงสภาพเป็นทั้งไอออนบวกและไอออน ลบในโมเลกุลเดียวกัน เรียกว่า Zwitterion

12 พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) Peptide bond

13 พันธะเพปไทด์ (Peptide bond)

14

15 โมเลกุลเพป ไทด์ จำนวนโมเลกุลของกรดอะมิ โน Dipeptide2 Tripeptide3 Tetrapeptide4 Polypeptide5 – 35 Protein คือ Polypeptide ที่มีมวลโมเลกุลมากกว่า 5000

16 โมเลกุลเพป ไทด์

17 การเขียนลำดับของ กรดอะมิโน Tyrosine(Tyr) Histidine(His) Cysteine(Cys) Tyr His Cys Tyr-His- Cys Tyr-Cys- His His-Tyr- Cys His-Cys- Tyr Cys-Tyr- His Cys-His- Tyr

18 การเรียกชื่อโมเลกุล เพปไทด์ ให้เรียกชื่อกรดอะมิโนลำดับแรก... และ ลำดับถัดมา โดยเปลี่ยนคำลงท้ายจาก - อีน (-ine) เป็น - อิล (-yl) แล้วต่อด้วยชื่อกรดอะ มิโนลำดับสุดท้าย.......... ดังตัวอย่าง Tyrosine – Histidine – Cysteine Tyr – His – Cys Tyrosylhistidylcysteine

19 การเรียกชื่อโมเลกุล เพปไทด์

20 โครงสร้างของโปรตีน โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structure) โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) โครงสร้างจตุรภูมิ (quarternary structure) โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure)

21 โครงสร้างของโปรตีน

22 โครงสร้างปฐมภูมิ - เป็นโครงสร้างที่ แสดงลำดับ กรดอะมิโนในสาย เพปไทด์หรือใน โมเลกุลโปรตีน

23 โครงสร้างทุติยภูมิ เป็นโครงสร้างที่ เกิดจากการขด หรือม้วนตัวของ โครงสร้างปฐมภูมิ และเกิดการสร้าง พันธะไฮโดรเจน ระหว่าง C=O….N-H เกิด โครงสร้างแบบ  - helix และ  - plated sheet

24 โครงสร้างทุติยภูมิ เป็นโครงสร้างที่ เกิดจากการขด หรือม้วนตัวของ โครงสร้างปฐมภูมิ และเกิดการสร้าง พันธะไฮโดรเจน ระหว่าง C=O….N-H เกิด โครงสร้างแบบ  - helix และ  - plated sheet

25 โครงสร้างตติยภูมิ - เป็นโครงสร้างที่ เกลียวแอลฟาและ บริเวณที่ไม่ใช่เกลียว แอลฟาม้วนเข้าหา กันและไขว้กันโดยมี แรงยึดเหนี่ยวอ่อนๆ

26 โครงสร้างจตุรภูมิ เป็นโครงสร้างที่ เกิดจากการ รวมตัวของหน่วย ย่อยชนิดเดียว หรือต่างชนิดกัน ของโครงสร้าง ตติยภูมิ อาจจะมี การรวมกันเป็น ลักษณะก้อนกลม หรือเป็นมัดคล้าย เส้นใย

27 ประเภทของโปรตีน โปรตีนเส้นใย (fibrous protein) โปรตีนก้อนกลม (globular protein) ( การจัดตัวในโครงสร้าง 3 มิติ )

28 ประเภทของโปรตีน โปรตีนก้อนกลม เกิดจากสายพอลิเพป ไทด์รวมตัวม้วนพับ พันกันและอัดแน่นเป็น ก้อนกลม ละลายน้ำ ได้ดี ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กระบวนการเมทาบอลิ ซึมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายในเซลล์ โปรตีนเส้นใย เกิดจากสายพอลิ เพปไทด์พันกันใน ลักษณะเหมือนเส้น ใยยาวๆ ละลายน้ำได้น้อย ทำหน้าที่เป็นโปรตีน โครงสร้าง มีความ แข็งแรงและ ยืดหยุ่นสูง

29 ตัวอย่างโปรตีนเส้นใย KeratinSilk

30 ตัวอย่างโปรตีนเส้นใย Casein Enzyme Albumin

31 ประเภทของโปรตีน หน้าที่ตัวอย่าง โปรตีนเร่ง ปฏิกิริยา เร่งปฏิกิริยาในเซลล์ สิ่งมีชีวิต เอ็นไซม์ โปรตีนขนส่งขนส่งสารไปสู่ส่วน ต่างๆ ของร่างกาย ฮีโมโกลบิน โปรตีน โครงสร้าง ให้ความแข็งแรงและ ช่วยคงรูปร่าง โครงสร้างต่าง ๆของ ร่างการ คอลลาเจน เคราติน โปรตีนสะสมสะสมธาตุต่าง ๆเฟอริทิน

32 ประเภทของโปรตีน หน้าที่ตัวอย่าง โปรตีนป้องกันป้องกันและกำจัดสิ่ง แปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์ แอนติบอดี โปรตีนฮอร์โมนแตกต่างกันตามชนิดของ ฮอร์โมนนั้นๆ ควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต Growth hormone Insulin

33 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปร สภาพของโปรตีน ความร้อนและรังสี อัลตราไวโอเลต ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล แอซิโตน ความเป็นกรด หรือเป็นเบส การฉายรังสีเอกซ์ (X – ray) การเขย่าหรือเหวี่ยงแรงๆ ทำให้ตกตะกอน

34 การทดสอบไบยูเรต (Biuret test) การทดสอบไบยูเรต เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ ให้ผลกับสารที่มี พันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป ให้สาร สีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็น สารประกอบเชิงซ้อน ของ Cu 2+ กับ อิเล็กตรอนคู่โดด เดี่ยวของไนโตรเจน ในพันธะเพปไทด์และ น้ำ

35 เอ็นไซม์ (Enzyme) เอ็นไซม์ เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต

36 ปัจจัยที่มีผลต่อการ ทำงานของเอนไซม์ ชนิดของสารตั้งต้น ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ความเข้มข้นของเอนไซม์ ความเป็นกรด - เบสของสารละลาย อุณหภูมิ สารยับยั้ง สารกระตุ้น


ดาวน์โหลด ppt Protein JIRAT SUKJAILUA Science Department Maechai Wittayakom school.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google