งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และ โครงการคันคูน้ำ

2 พวกผมไม่เคยได้ซักที่
โดนแย่งตลอด ดร.สรายุทธ โตนอก

3 แนวทางการขอครุภัณฑ์ ให้ขอตามรายการตามกรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน
จำนวนครุภัณฑ์ไม่เกิดกรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน การขอครุภัณฑ์ที่เกินกว่ากรอบครุภัณฑ์มาตรฐานหรือครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐาน ให้ทำคำชี้แจงเหตุผลที่ขอเกินกรอบครุภัณฑ์/นอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ์ การขอครุภัณฑ์ให้ขอตามช่องทางตามยุทธศาสตร์ (ค.17: โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือ ของหน่วยงานด้านเงินทุน)

4 แนวทางการขอครุภัณฑ์ การจัดหาครุภัณฑ์ในภาพรวมกับสำนักชลประทานจะต้องอยู่ในอัตราส่วน 70% งบด้านอื่น 30% การขอครุภัณฑ์ให้คำนึงถึงต้นทุนผลผลิตด้วย การจัดหาครุภัณฑ์บางประเภท เช่น เรือเร็ว ให้ดูในเรื่องระเบียบการใช้เรือ การมีใบอนุญาตกับขี่เรือ การขอครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ภาระกิจหลักของโครงการ ถ้าต้องการขอให้ทำเหตุผลชี้แจง สถิติการใช้งานด้วย การขอครุภัณฑ์ทดแทนให้แนบใบทำเรื่องขอจำหน่ายแนบมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google