งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และ โครงการคัน คูน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และ โครงการคัน คูน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และ โครงการคัน คูน้ำ

2 ดร. สรายุทธ โตนอก 2 พวกผม ไม่เคยได้ ซักที่ โดนแย่ง ตลอด

3 แนวทางการขอครุภัณฑ์ ให้ขอตามรายการตามกรอบครุภัณฑ์ มาตรฐาน จำนวนครุภัณฑ์ไม่เกิดกรอบครุภัณฑ์ มาตรฐาน การขอครุภัณฑ์ที่เกินกว่ากรอบครุภัณฑ์ มาตรฐานหรือครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก กรอบมาตรฐาน ให้ทำคำชี้แจงเหตุผลที่ ขอเกินกรอบครุภัณฑ์ / นอกเหนือจาก บัญชีครุภัณฑ์ การขอครุภัณฑ์ให้ขอตามช่องทางตาม ยุทธศาสตร์ ( ค.17: โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องจักรและเครื่องมือ ของหน่วยงาน ด้านเงินทุน )

4 แนวทางการขอครุภัณฑ์ การจัดหาครุภัณฑ์ในภาพรวมกับสำนัก ชลประทานจะต้องอยู่ในอัตราส่วน 70% งบด้านอื่น 30% การขอครุภัณฑ์ให้คำนึงถึงต้นทุน ผลผลิตด้วย การจัดหาครุภัณฑ์บางประเภท เช่น เรือ เร็ว ให้ดูในเรื่องระเบียบการใช้เรือ การ มีใบอนุญาตกับขี่เรือ การขอครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ภาระกิจหลักของ โครงการ ถ้าต้องการขอให้ทำเหตุผล ชี้แจง สถิติการใช้งานด้วย การขอครุภัณฑ์ทดแทนให้แนบใบทำ เรื่องขอจำหน่ายแนบมาด้วย


ดาวน์โหลด ppt กรอบครุภัณฑ์มาตรฐาน ระดับสำนักชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และ โครงการคัน คูน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google