งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างการ จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกับการจัด กิจกรรมตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างการ จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกับการจัด กิจกรรมตามปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างการ จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกับการจัด กิจกรรมตามปกติ ผู้วิจัย นางอารีรัตน์ มาพันธ์สุ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th

2 ในการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยากและ สลับซับซ้อนต้องใช้เทคนิควิธีการเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในท้องถิ่นและจะต้องปลูกฝังให้ ผู้เรียนมีความรู้และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความ สำคัญและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนา กระบวนการคิด ความสามารถในการคิด การรู้จักคิดหรือคิดเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การคิดเป็น ช่วยให้ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นดูเป็น เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษา “ การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยระหว่างการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือกับการจัดกิจกรรมตามปกติ ” เพื่อให้เป็น ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการ เรียนรู้ ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิด ประโยชน์สำหรับครูในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ วิชาภูมิวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนด้วย การสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและ การจัดกิจกรรมตามปกติ

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิ เศรษฐศาสตร์ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตามปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนกลุ่มเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และกลุ่มเรียนรู้โดย การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือและนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามปกติ

6 ผลการเปรียบเทียบการคะแนนก่อนเรียนและ หลักเรียน พบว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาภูมิวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลัง เรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอนโดยใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 113 มีค่า = 5.65 SD. = 1.87 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 3691 มีค่า = 18.45 SD = 0.83 สรุปได้ว่าหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ ระดับ.05 ผลการเปรียบเทียบการคะแนนก่อนเรียนและ หลักเรียน พบว่า เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้วิชาภูมิวัฒนธรรม เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนนหลัง เรียนกับก่อนเรียนด้วยการสอนโดยใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ มีคะแนนก่อนเรียนรวม = 113 มีค่า = 5.65 SD. = 1.87 มีคะแนนหลังเรียนรวม = 3691 มีค่า = 18.45 SD = 0.83 สรุปได้ว่าหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระดับชั้น ปวช. 1 ที่มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล 2. ได้พัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 3. เป็นแนวทางสำหรับครู วิชาภูมิ เศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาทางการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเนื้อหา อื่นและระดับชั้นอื่น ๆ 1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือ เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระดับชั้น ปวช. 1 ที่มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล 2. ได้พัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 3. เป็นแนวทางสำหรับครู วิชาภูมิ เศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนาทางการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเนื้อหา อื่นและระดับชั้นอื่น ๆ

8


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระหว่างการ จัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือกับการจัด กิจกรรมตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google