งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัย ธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิด ลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัย ธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิด ลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัย ธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิด ลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ใน พื้นที่ ประเทศในภูมิภาคต่างๆของ โลก

2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแผนที่ต่างๆ และเทคโนโลยี สมัยใหม่ต่างๆ การเลือกใช้แผนที่ประเภทต่างๆระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Information System – GIS ) ข้อมูลข่าวสาร Website. สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ การวิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินค่า และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนา สร้างสรรค์ ให้คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์

3 ศึกษา สาเหตุ ผลกระทบ ของวิกฤติการณ์ และ แนวโน้มวิกฤติการณ์ วิธีการ มาตรการป้องกัน และแก้ไข วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและการประสาน ความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ กฎหมายเกี่ยวข้อง กับการแก้วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

4 ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับ การสร้างทางเลือกการประเมิน ทางเลือก และการตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิด ประโยชน์มากที่สุด

5 ศึกษา ค้นคว้าการสร้างสรรค์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย กระบวนการในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพ ตระหนักในความ สัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งมีผลต่อกันในระบบของธรรมชาติ

6 รู้จักใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใน การค้นหาข้อมูล ภูมิสารสนเทศ เข้าใจในปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีจิตสำนึกอนุรักษ์ ทรัพยากร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัย ธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิด ลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google