งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ในพื้นที่ ประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก

2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแผนที่ต่างๆ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่างๆ การเลือกใช้แผนที่ประเภทต่างๆระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Information System – GIS ) ข้อมูลข่าวสาร Website. สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ การวิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินค่า และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนา สร้างสรรค์ ให้คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์

3 ศึกษา สาเหตุ ผลกระทบ ของวิกฤติการณ์ และ
แนวโน้มวิกฤติการณ์ วิธีการ มาตรการป้องกัน และแก้ไข วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและการประสาน ความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ กฎหมายเกี่ยวข้อง กับการแก้วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

4 ศึกษากระบวนการเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกการประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

5 ศึกษา ค้นคว้าการสร้างสรรค์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
กระบวนการในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางกายภาพ ตระหนักในความ สัมพันธ์ของสรรพสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งมีผลต่อกันในระบบของธรรมชาติ

6 รู้จักใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ เข้าใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพทั้ง 6 ภาคของไทย และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ศึกษาภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณ์ในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google