งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก นายยุทธพงษ์ ต่อวาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก นายยุทธพงษ์ ต่อวาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก นายยุทธพงษ์ ต่อวาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย จากสื่อที่ใช้และวิธีการเรียนการสอนรายวิชาการ ใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจทำให้เกิด ปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ผู้เรียนมีข้อจำกัดเรื่องของ เวลาที่เรียนในช่วงระยะสั้น ๆ ผู้เรียนสับสนในการ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผู้สอนเขียนอธิบายรายละเอียด ไว้ในเอกสารประกอบการสอน เป็นเหตุให้ผู้เรียนลด ความสนใจในการปฏิบัติตามในขั้นตอนต่อไป อีก ทั้งไม่สามารถเข้าใจผลการทำงานของคำสั่งต่าง ๆ ตามที่เขียนอธิบายไว้ได้อย่างชัดเจน ส่วนการสาธิต ผู้เรียนได้มองเห็นการปฏิบัติจากผู้สอนแล้ว คาดว่า สามารถปฏิบัติเองได้ แต่ในการปฏิบัติจริง เกิด ปัญหาคือไม่สามารถทำเองได้ตามที่คาดหวัง ผู้สอนต้องควบคุมการปฏิบัติเป็นรายบุคคล พื้นฐาน ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ผู้สอน อธิบายซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จึงจะปฏิบัติตามได้ พอสมควร

3 ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การเรียนการสอนที่มีผู้เรียน เป็นจำนวนมากมีความแตกต่างกันหลากหลายและ ใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหัวข้อไม่น้อย มี ประสิทธิภาพทางการเรียนต่ำ การใช้สื่อการเรียน จากที่อื่นที่บรรจุไว้ในซีดีรอมให้ผู้เรียนได้ศึกษาใน บางครั้ง พบว่าเนื้อหาสาระของวิชาไม่ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ บางสื่อเนื้อหามากเกินไปบางสื่อ เนื้อหาน้อยเกินไป ผู้สอนได้พยายามแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นได้ ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรที่เปิดสอนมากนัก หากมีการพัฒนาหรือ สร้างสื่อการสอนใหม่ ๆ ขึ้นมาช่วยในการเรียนการ สอน

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บ เพจ เพื่อเผยแพร่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาก ยิ่งขึ้น

5 สรุปสำคัญ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีการ อธิบายขั้นตอนเนื้อหาวิชา ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ช่วยนำบทเรียนที่ ได้บันทึกไว้ จัดทำเป็นเว็บเพจแต่ละหน้า เริ่มจาก ความรู้เบื้องต้น (Introduction) ไปถึงบทสุดท้าย ผู้เรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ ตลอดเวลา หากไม่เข้าใจให้ย้อนกลับมาศึกษา ใหม่ได้ตามความต้องการ สำหรับไฟล์ที่เป็น ภาพเคลื่อนไหวมี แสง สี เสียงเพลงได้จัดทำมา จากโปรแกรม กราฟิกต่างๆ คำอธิบายได้จัดเก็บไว้ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word นำไปแปลงเป็น ไฟล์ชนิด PDF การนำเอาโปรแกรมทั้งหมดมา ผสมผสานกันทำให้การพัฒนาบทเรียนมีลักษณะ หลากหลายน่าสนใจ เป็นการดึงความสนใจของ ผู้เรียนให้หันมาศึกษาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนการสร้างที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น ผู้สอนได้วาง แผนการดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 กลุ่ม A34 จำนวน 30 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รอบเช้า วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

7 สรุปผลการวิจัย การออกแบบให้จุดสนใจที่ชัดเจนมีความ สะดวกในการใช้งานแต่ละบทเรียน รูปแบบใน การนำเสนอที่ตรงประเด็น ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ได้ง่ายและสนใจมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก นายยุทธพงษ์ ต่อวาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google