งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ธงชาติในอาเซียน โดย ด. ช. ณัฐวัชร อินต๊ะประเสริฐ ม.1/4 เลขที่ 23 โรงเรียนจักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ธงชาติในอาเซียน โดย ด. ช. ณัฐวัชร อินต๊ะประเสริฐ ม.1/4 เลขที่ 23 โรงเรียนจักรคำคณาทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ธงชาติในอาเซียน โดย ด. ช. ณัฐวัชร อินต๊ะประเสริฐ ม.1/4 เลขที่ 23 โรงเรียนจักรคำคณาทร

2 เมนู อาเซียน

3 10 ประเทศ และสัญลักษณ์ ของอาเซียน นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อย่างเต็มตัวแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าประเทศของเราจะมี ความตื่นตัวในการเปิดเขตเศรษฐกิจ เสรีอาเซียนอยู่ไม่น้อย ทีเดียว ดังจะเห็นได้จากการจัดสัมมนา ฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างมากมาย สำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ซึ่งอาเซียนมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภายใน ก็เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ อาเซียนเอง และเพื่อสร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางภายใน ภูมิภาค คานอำนาจของประเทศอื่น ๆ ภายในภูมิภาคที่มี บทบาทโดดเด่นอย่างเช่น จีน ญี่ปุ่นและอินเดีย เป็นต้น

4 ธงชาติอาเซียน มีสัญลักษณ์คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อ มิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สำหรับหลักและวิธีการประดับธงอาเซียน และธงชาติ ของประะเทศสมาชิกอาเซียนให้ เรียงโดยเริ่มจากธงอาเซียน แล้วต่อด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ตามลำดับอักษรชื่อประเทศดังนี้

5 1. Brunei Darussalam ( บรูไน ดารุสซา ลาม ) ธงชาติบรูไน ลักษณะของธง ชาติมีพื้นสีเหลือง โดยมีแถบสี ขาว และสีดำ พาดตามแนว ทแยงมุมจากด้านคันธงจรด ปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยู่ ด้านบน แถบสีดำอยู่ด้านล่าง ขณะที่กลางธงนั้น มีตรา แผ่นดินของบรูไนประทับอยู่ ซึ่งสีต่าง ๆ มีความหมาย ดังนี้ สีเหลือง หมายถึง กษัตริย์ สีขาว และสีดำ หมายถึง มุขมนตรี สาเหตุที่ธงชาติบรูไนใช้สีเหลืองสื่อถึงกษัตริย์นั้น เนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธง พื้นสีเหลือง

6 2. Kingdom of Cambodia ( ราชอาณาจักร กัมพูชา ) ธงชาติกัมพูชา ลักษณะผืนธง แบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดย ริ้วตรงกลางจะเป็นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัด สามยอดสีขาวอยู่บริเวณ กึ่งกลาง ขณะที่ริ้วด้านนอกทั้ง 2 ด้าน มีสีน้ำเงิน และกว้างริ้ว ละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน โดยสีต่าง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของธง มี ความหมาย ดังนี้ สีน้ำเงิน หมายถึง กษัตริย์ สีแดง หมายถึง ชาติ ส่วนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ

7 3. Republic of Indonesia ( สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย ) ธงชาติอินโดนีเซีย พื้นธง แบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน โดยสีต่าง ๆ ของธง มี ความหมาย ดังนี้ สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และอิสรภาพ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

8

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ธงชาติในอาเซียน โดย ด. ช. ณัฐวัชร อินต๊ะประเสริฐ ม.1/4 เลขที่ 23 โรงเรียนจักรคำคณาทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google