งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม
ลบ ODBC “pis” UnInstall PostgreSQL psqlODBC Appserv Delete Folder c:\pis c:\appserv c:\temp Delete user postgres

2 ระบบงานบริหารงานบุคคล
(PIS-2006) โดย... สินีนาฏ พรัดมะลิ

3 ภาพรวมระบบบริหารงานบุคคล
SERVER สป. สธ. SERVER สสจ….. PC-1 PC-1 ข้อมูล ข้อมูล PC-2 PC-2 เครือข่าย อินเตอร์เน็ต PC-1 ข้อมูล PC-2 ข้อมูล Notebook SERVER รพศ./รพท.

4 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand alone]
PostgreSQL ข้อมูล PIS-2006 ODBC

5 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server]
Pis.ini PIS Server [Windows/LINUX] PIS-2006 ODBC Client 1 ODBC (pis) Pis.ini ODBC (pis) PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล Client 2

6 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web]#1
PIS Server [Windows/LINUX] PIS-2006 ODBC Client 1 ODBC Browser PostgreSQL ข้อมูล Web Server

7 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web]#2
PIS Server [Windows/LINUX] PIS-2006 ODBC Client 1 ODBC PIS-2006 ODBC ODBC Client 2 PostgreSQL ข้อมูล Web Server Internet/Intranet Browser

8 การย้ายฐานข้อมูล ระบบบริหารงานบุคคล

9 การย้ายฐานข้อมูล PIS2002 PIS-2006 Export Data Import Data
- Sybase SQL anywhere PIS-2006 - PostgreSQL

10 Export Data C:\temp PIS2002 - *.dat - Sybase SQL anywhere
c:\temp\pis.db C:\temp - *.dat - ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 97 files

11 ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันใช้ exportall.sql
ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำแยกฐานข้อมูล - ข้อมูลข้าราชการ exportpis.sql - ข้อมูลลูกจ้างประจำ exportepn.sql หมายเหตุ ไพล์คำสั่งที่ใช้ Export ข้อมุลออกจาก Sybase SQL Anywhere อยู่ในแผ่นซีดี \pis2pg\exportdata\ วิธีการ Export Data Start >> Programs >> Sybase SQL Anywhere 5.0 >> ISQL Command >> Connect >> ฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ File >> Open >> เลือกไฟล์คำสั่งที่ใช้นำออกข้อมูล กดปุ่ม Execute ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำแยกฐานข้อมูล ให้ Export ข้อมูล 2 ครั้ง โดยทำข้อ 1-4 ทีละฐานข้อมูล

12 Import Data C:\temp PIS-2006 - *.dat - postgreSQL
- ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 97 files ข้าราชการ = 76 ลูกจ้างประจำ = 21 PIS-2006 - postgreSQL

13 ติดตั้ง PostgreSQL WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS”

14 สร้างฐานข้อมูลเปล่าใน PostgreSQL
Start >> Programs >> PostgreSQL 8.1 >> Command Prompt 2. สร้างชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับใช้ งานในโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ชื่อที่ต้องกำหนด คือ “pis” รหัสผ่าน createuser –U postgres –daP pis <enter> 3. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis ใช้คำสั่ง createdb createdb -U pis -E win874 pis หรือ createdb -U pis pis

15 สร้างตารางข้อมูลเปล่าเพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล
1. เรียกใช้ฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง psql psql -U pis pis 2. สร้างตารางข้อมูล \i /temp/tb.sql <enter> 3. นำข้อมูล(*.dat)เข้าฐานข้อมูล \i /temp/importdata.sql <enter>

16 เมื่อต้องการเริ่มการนำเข้าข้อมูลใหม่
ลบฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง dropdb -U pis pis 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis ใช้คำสั่ง createdb createdb -U pis -E win874 pis หรือ createdb -U pis pis 2. เรียกใช้ฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง psql psql -U pis pis 3. สร้างตารางข้อมูล \i /temp/tb.sql <enter> 4. นำข้อมูล(*.dat)เข้าฐานข้อมูล \i /temp/importdata.sql <enter>

17 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand-Alone]
Requirement WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) โปรแกรม PIS-2006 ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC การติดตั้งข้อมูล Restore Data

18 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand-Alone]
Requirement WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) cd\PostgreSQL\postgresql for Windows\ คู่มือหน้า 1-9 โปรแกรม PIS-2006 cd\Application\pis\ C:\pis Create ShortCut ติดตั้ง ODBC cd\PostgreSQL\odbc\ คู่มือหน้า 66-67 กำหนดค่า ODBC คู่มือหน้า การติดตั้งข้อมูล สร้าง User ชื่อ pis createuser –U postgre -daP pis สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis createdb –U pis pis restore data จากข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย pgAdminIII

19 ติดตั้งข้อมูลด้วย pgAdminIII
สร้าง User ชื่อ pis createuser –U postgre -daP pis สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis createdb –U pis pis restore data จากข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย pgAdminIII

20 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server]
Pis.ini PIS-2006 ODBC PIS Server Client 1 ODBC (pis) Pis.ini ODBC (pis) PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล Client 2

21 ติดตั้ง PIS-2006 [Windows Server] [Client] Requirement
WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” Requirement WINDOWS 98 ขึ้นไป การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) PostgreSQL Configuraltion การติดตั้ง โปรแกรม PIS-2006 ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC การติดตั้ง Restore Data

22 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web]
PIS Server [Windows/LINUX] PIS-2006 ODBC Client 1 ODBC Client 2 Browser PostgreSQL ข้อมูล Web Server


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google