งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม ลบ ODBC “pis” ลบ ODBC “pis” UnInstall UnInstall PostgreSQL PostgreSQL psqlODBC psqlODBC Appserv Appserv Delete Folder Delete.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม ลบ ODBC “pis” ลบ ODBC “pis” UnInstall UnInstall PostgreSQL PostgreSQL psqlODBC psqlODBC Appserv Appserv Delete Folder Delete."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม ลบ ODBC “pis” ลบ ODBC “pis” UnInstall UnInstall PostgreSQL PostgreSQL psqlODBC psqlODBC Appserv Appserv Delete Folder Delete Folder c:\pis c:\pis c:\appserv c:\appserv c:\temp c:\temp Delete user postgres Delete user postgres

2 ระบบงานบริหารงานบุคคล (PIS-2006) โดย... สินีนาฏ พรัดมะลิ

3 ภาพรวมระบบบริหารงานบุคคล SERVER สสจ ….. SERVER สสจ ….. SERVER รพศ./ รพท. PC-2 PC-2 PC-1 PC-1 ข้อมูล ข้อมูล Notebook เครือข่ายอินเตอร์เน็ต SERVER สป. สธ. PC-2 PC-1 ข้อมูล ข้อมูล

4 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand alone] PostgreSQL ข้อมูล PIS-2006 ODBC

5 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server] Client 1 Client 2 PIS Server [Windows/LINUX] PIS Server [Windows/LINUX] ODBC (pis) ODBC (pis) PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล PostgreSQL ข้อมูล PIS-2006 ODBC Pis.ini

6 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web]#1 Client 1 PIS Server [Windows/LINUX] ODBC PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล Browser Web Server

7 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web]#2 Client 1 PIS Server [Windows/LINUX] ODBC PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล PostgreSQL ข้อมูล Browser Web Server Client 2 PIS-2006 ODBC Internet/Intranet

8 การย้ายฐานข้อมูล ระบบบริหารงานบุคคล

9 การย้ายฐานข้อมูล PIS2002 - Sybase SQL anywhere - Sybase SQL anywherePIS-2006 - PostgreSQL - PostgreSQL Export Data Import Data

10 Export Data PIS2002 - Sybase SQL anywhere - Sybase SQL anywhere - ข้อมูล PIS2002 - ข้อมูล PIS2002 c:\temp\pis.db c:\temp\pis.db C:\temp - *.dat - *.dat - ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ - ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 97 files 97 files

11 ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันใช้ exportall.sql ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำแยกฐานข้อมูล exportpis.sql - ข้อมูลข้าราชการexportpis.sql exportepn.sql - ข้อมูลลูกจ้างประจำexportepn.sql หมายเหตุ ไพล์คำสั่งที่ใช้ Export ข้อมุลออกจาก Sybase SQL Anywhere อยู่ในแผ่นซีดี \pis2pg\exportdata\ วิธีการ Export Data 1.Start >> Programs >> Sybase SQL Anywhere 5.0 >> ISQL 2.Command >> Connect >> ฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ 3.File >> Open >> เลือกไฟล์คำสั่งที่ใช้นำออกข้อมูล 4.กดปุ่ม Execute วิธีการ Export Data 1.Start >> Programs >> Sybase SQL Anywhere 5.0 >> ISQL 2.Command >> Connect >> ฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ 3.File >> Open >> เลือกไฟล์คำสั่งที่ใช้นำออกข้อมูล 4.กดปุ่ม Execute ข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำแยกฐานข้อมูล ให้ Export ข้อมูล 2 ครั้ง โดยทำข้อ 1-4 ทีละฐานข้อมูล

12 Import Data PIS-2006 - postgreSQL - postgreSQL C:\temp - *.dat - *.dat - ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ - ข้าราชการ+ลูกจ้างประจำ 97 files 97 files ข้าราชการ = 76 ลูกจ้างประจำ = 21

13 ติดตั้ง PostgreSQL WINDOWS XP ขึ้นไป WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” File System “NTFS”

14 สร้างฐานข้อมูลเปล่าใน PostgreSQL 1. เข้าใช้คำสั่ง postgreSQL 1. เข้าใช้คำสั่ง postgreSQL Start >> Programs >> PostgreSQL 8.1 Start >> Programs >> PostgreSQL 8.1 >> Command Prompt >> Command Prompt 2. สร้างชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิการใช้งานสำหรับใช้ งานในโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล งานในโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล ชื่อที่ต้องกำหนด คือ “pis” รหัสผ่าน “pis@2006” ชื่อที่ต้องกำหนด คือ “pis” รหัสผ่าน “pis@2006” createuser –U postgres –daP pis createuser –U postgres –daP pis 3. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis ใช้คำสั่ง createdb createdb -U pis -E win874 pis หรือ createdb -U pis pis

15 สร้างตารางข้อมูลเปล่าเพื่อใช้ ในการนำเข้าข้อมูล 1. เรียกใช้ฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง psql 1. เรียกใช้ฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง psql psql -U pis pis psql -U pis pis 2. สร้างตารางข้อมูล \i /temp/tb.sql \i /temp/tb.sql 3. นำข้อมูล(*.dat)เข้าฐานข้อมูล \i /temp/importdata.sql \i /temp/importdata.sql

16 เมื่อต้องการเริ่มการนำเข้า ข้อมูลใหม่ 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis ใช้คำสั่ง createdb 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis ใช้คำสั่ง createdb createdb -U pis -E win874 pis createdb -U pis -E win874 pis หรือ หรือ createdb -U pis pis createdb -U pis pis 2. เรียกใช้ฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง psql psql -U pis pis psql -U pis pis 3. สร้างตารางข้อมูล \i /temp/tb.sql \i /temp/tb.sql 4. นำข้อมูล(*.dat)เข้าฐานข้อมูล \i /temp/importdata.sql \i /temp/importdata.sql ลบฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง dropdb -U pis pis ลบฐานข้อมูล ชื่อ pis ใช้คำสั่ง dropdb -U pis pis

17 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand-Alone] Requirement WINDOWS XP ขึ้นไป WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” File System “NTFS” การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) โปรแกรม PIS-2006 โปรแกรม PIS-2006 ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC การติดตั้งข้อมูล Restore Data Restore Data

18 ติดตั้ง PIS-2006 [Stand-Alone] Requirement WINDOWS XP ขึ้นไป WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” File System “NTFS” การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) cd\PostgreSQL\postgresql-8.1.3-1 for Windows\ cd\PostgreSQL\postgresql-8.1.3-1 for Windows\ คู่มือหน้า 1-9 คู่มือหน้า 1-9 โปรแกรม PIS-2006 โปรแกรม PIS-2006 cd\Application\pis\ C:\pis Create ShortCutcd\Application\pis\ C:\pis Create ShortCut ติดตั้ง ODBC ติดตั้ง ODBC cd\PostgreSQL\odbc\cd\PostgreSQL\odbc\ คู่มือหน้า 66-67 คู่มือหน้า 66-67 กำหนดค่า ODBCกำหนดค่า ODBC คู่มือหน้า 79-80คู่มือหน้า 79-80 การติดตั้งข้อมูล สร้าง User ชื่อ pis createuser –U postgre -daP pis สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis createdb –U pis pis สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis createdb –U pis pis restore data จากข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย pgAdminIII restore data จากข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย pgAdminIII

19 ติดตั้งข้อมูลด้วย pgAdminIII สร้าง User ชื่อ pis createuser –U postgre -daP pis สร้างฐานข้อมูลเปล่า ชื่อ pis createdb –U pis pis restore data จากข้อมูลที่สำรองไว้ด้วย pgAdminIII

20 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server] Client 1 Client 2 PIS Server ODBC (pis) ODBC (pis) PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล PIS-2006 ODBC Pis.ini

21 ติดตั้ง PIS-2006 Requirement WINDOWS XP ขึ้นไป WINDOWS XP ขึ้นไป File System “NTFS” File System “NTFS” การติดตั้ง ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) ระบบจัดการฐานข้อมูล(PostgreSQL) PostgreSQLConfiguraltion PostgreSQL Configuraltion การติดตั้ง Restore Data Restore Data [Windows Server] Requirement WINDOWS 98 ขึ้นไป WINDOWS 98 ขึ้นไป การติดตั้ง โปรแกรม PIS-2006 โปรแกรม PIS-2006 ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC ติดตั้ง ODBC / กำหนดค่า ODBC [Client]

22 ติดตั้ง PIS-2006 [Client-Server/Web] Client 1 Client 2 PIS Server [Windows/LINUX] ODBC PIS-2006 ODBC PostgreSQL ข้อมูล Browser Web Server


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม ลบ ODBC “pis” ลบ ODBC “pis” UnInstall UnInstall PostgreSQL PostgreSQL psqlODBC psqlODBC Appserv Appserv Delete Folder Delete.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google