งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing 3.0 ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เฮรมาวัน การตะจายา (Hermawan Katajaya) อีวาน เซเตียวาน (Iwan Setiawan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing 3.0 ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เฮรมาวัน การตะจายา (Hermawan Katajaya) อีวาน เซเตียวาน (Iwan Setiawan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing 3.0 ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เฮรมาวัน การตะจายา (Hermawan Katajaya) อีวาน เซเตียวาน (Iwan Setiawan)

2 ที่มาของหนังสือ การตลาด 3.0 เกิดขึ้นครั้ง แรกในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2005 โดยได้มีการเสนอร่าง ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ ในการประชุมครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

3 การตลาด 1.0 Product centric Marketing การตลาด 2.0 Consumer oriented Marketing การตลาด 3.0 Values driven Marketing วัตถุประสงค์ขายสินค้าสร้างความพึงพอใจให้ ผู้บริโภค ทำให้โลกน่าอยู่ ขึ้น แนวคิดด้าน การตลาด การพัฒนาสินค้าการสร้างความ แตกต่างให้กับสินค้า ค่านิยม คุณค่าของสินค้าใช้งานได้ตาม หน้าที่ที่กำหนด (functional) ใช้งานได้ตามหน้าที่ที่ กำหนด (functional) และให้ความพึงพอใจ ทางอารมณ์ (emotional satisfaction) ใช้งานได้ตาม หน้าที่ที่กำหนด (functional) และให้ความพึง พอใจทาง อารมณ์ (emotional satisfaction) และเติมเต็ม ความปรารถนา ของบริษัทผ่าน การสร้าง แบ รนด์ที่แท้จริง การปฏิสัมพันธ์กับ ผู้บริโภค หนึ่งต่อหลายคนหนึ่งต่อหนึ่งความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มคน หลายๆคน แรงขับเคลื่อนสำคัญการปฏิวัติ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยี สมัยใหม่

4 ยุคแห่งการมีส่วนร่วม และการตลาด ความร่วมมือ (The Age of Participation and Collaborative Marketing) ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ (new wave technology) ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของ ยุคแห่งการมีส่วนร่วม โดยมีสาเหตุที่สำคัญ 3 ประการ 1. คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคาถูกลง 2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของอินเตอร์เน็ตที่ราคาต่ำลง 3. เทคโนโลยีที่เปิดกว้าง (open source) - สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

5 การตลาดในอนาคต หลักการทาง การตลาด แนวคิดด้าน การตลาดใน ปัจจุบัน แนวคิดด้าน การตลาดใน อนาคต การบริหาร ผลิตภัณฑ์ (Product Management) 4 Ps ( ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จำหน่าย ส่งเสริมการตลาด ) ร่วมกันสร้างนวัตกรรม ระหว่างผู้ผลิตกับ ผู้บริโภคในสังคม เครือข่ายทั้งหมด การบริหารลูกค้า (Customer Management) STP ( แบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาด เป้าหมาย และการ วางตำแหน่ง ทางการตลาด ) ชุมชนสังคมเครือข่าย ที่เชื่อมโยงกับ ผู้บริโภคด้วยกัน เพื่อ ให้บริการแก่สมาชิก ในชุมชนเดียวกัน การบริหารแบรนด์ (Brand Management) สร้างแบรนด์ (Brand Building) สร้างบุคลิกลักษณะ เฉพาะที่สะท้อน เอกลักษณ์ที่แท้จริง ของแบรนด์

6 - วางตำแหน่งทางการตลาดเป็น บริษัทผู้ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและรองเท้าที่ดี เพื่อ กิจกรรมนันทนาการนอกบ้านของผู้บริโภค - โครงการ Path of Service เป็นโครงการ พนักงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยบริษัทเชื่อว่า จะเป็นสร้างจิตวิญญาณของบริษัทที่สะท้อนถึงของ แบรนด์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ทำความดีเพื่อหวัง ยอดขายเท่านั้น ต้องทำให้ เกิดค่านิยมในองค์กร

7 - วางตำแหน่งทางการตลาดเป็น การ สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่เลิศหรูด้วยสไตล์การ ออกแบบ แต่ว่าราคาย่อมเยา สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ ชาญฉลาด - การเปลี่ยนแบบตัวอักษรของแบรนด์ IKEA ทำให้กลุ่มผู้บริโภคไม่พอใจ เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภค เหล่านี้มองว่าเป็นการทรยศต่อศรัทธาของพวกเค้าที่ มีต่อแบรนด์ พวกเค้าไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริโภค แต่ เป็นเจ้าของแบรนด์

8

9 หลัก 10 ประการของการตลาด 3.0 รักลูกค้าโดยส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่า และให้ความสำคัญกับ คู่แข่งขัน มีความรู้สึกไวต่อความเปลี่ยนแปลงพร้อมเสนอที่จะ เปลี่ยนแปลงให้ทัน รักษาชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยค่านิยมองค์กร มุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าที่จะได้ประโยชน์จากกิจการมากที่สุด ขายของดีในราคายุติธรรม พร้อมเสมอเพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่ดี แสวงหาลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ให้ดี ทุกธุรกิจเกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าเสมอ พัฒนากระบวนการทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ใช้ปัญญาและวิจารณญาณ ในการตัดสินใจ

10 สรุป : ยุคการตลาด 3.0 คือ ยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและ ทัศนคติของผู้บริโภคมีผลต่อการดำเนินงานทาง การตลาดอย่างลึกซึ้ง เป็นยุคของการทำงานที่ยึด ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางซึ่งซับซ้อนกว่าเดิม เพราะ ผู้บริโภคเรียกร้องการทำการตลาดแบบความ ร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt Marketing 3.0 ฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler) เฮรมาวัน การตะจายา (Hermawan Katajaya) อีวาน เซเตียวาน (Iwan Setiawan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google